םחוריל םירושק עדימ יפד

בגנב תינוריעה תובשיתהה - 180 בגנ

בגנב חותיפה ירע ינושאר - םורד בושקית

לויט ילולסמ רגאמ - תינונס

הנומיד/םחורי - 2000 תופתוש