םירושק עדימ יפד

טהר תייריע

תינונס -םיאודב רגאמ

םיאודבה אשונב תומישר - 180 בגנ