םירושק עדימ יפד

בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

ןוירוג-ןב תשרומל זכרמהו ןוכמה

רבדמה רקחל ןוכמה

בגנה רעש ךוניחה תירק