םירושק עדימ יפד

התבטי תבלחמ

תוליא לבח תירוזא הצעומ