בגנב הנש 50

ןה ויתועלצ .תליאב ודוקדקש ,שלושמ ותרוצ .לארשי לש ימורדה ירבדמה בחרמה אוה בגנה
םש-יא וסיסבו ,ברעמב םירצמ םעו ( הברעה ךרואל ) חרזמב ןדרי םע םיימואל-ןיבה תולובגה
.ינוכית-םיה רוזאה ןיבל ירבדמה םילקאה רוזא ןיב דירפמה רדגומ יתלב וקב ,עבש-ראבל ןופצמ
.הנשל הנשמ הנתשמה דיינ וק והז ךא ,מ"מ 200 םשגה וק תא וב םיאורה שי
המקוהש ,עבש-ראב השדחה ריעב .דבלב םיוודב יטבש סלכואמ בגנה היה תיחכונה האמה תליחת דע
.ןורבחו הזע יבשות ,םיוודב םי'חיש ובשייתה 1900 ב
,( 1944 -ב שדחמ המקוהו הבזענ ) 1914-ב המחורב הליחתה בגנב השדחה תידוהיה תובשייתהה
םיבושיי '.קוחרה' בגנב ( תודוקנה א"י ) 1946-בו ( םיפצמה תשולש ) 1943-ב הכשמנו
.קירה יבושייה ףונה תא יתועמשמ ןפואב וניש אלו ,םיקחורמו םידדובמ ,םינטק ויה הלא
תובר תורשע ומק הנידמל ןושארה רושעב רבכ .הנש 50-כ ינפל ,תואמצעה תמחלמ ירחא לח הנפמה
לג .בגנה תמרב םג ןקלח ,תודחא חותיפ תורייעו ,יברעמה בגנב רקיעב ,םיצוביקו םיבשומ לש
םע םולשה םכסה תובקעב ,ףסונ לג וכשמהבו ,הברעב רקיעב ,םיעבשה תונשב לח ינש תובשייתה
םייבושיי תוחתפתה יווק ינשב תונייפואמ 90-ה תונש .הנצינ תחתיפבו םולש תחתיפב ,םירצמ
תטרפה ךילהתו ,רבעשל מ"הירבמ היילעה ילגמ האצותכ ,הלודג תינוריע תובחרתה :בגנב םיירקיע
תיטרפה היינבה תוטשפתהו ,חותיפה ירעו עבש-ראב ילושב ונבנ תולודג תונוכש .תובשייתהה
.םיבהלו רתימ ,רמוע :עבש-ראב ביבס םייתליהק םיבושיי השולשבו םיבשומב
:םייחה ימוחת לכב תכל-יקיחרמ םייוניש םע דבב דב האב וללה םינשה 50-ב םיבושייה תוחתפתה
ופסוותה ( םיטפסופו וירצומו גלשא רקיעב ) בגנה לש החילצמהו תיתרוסמה םיבצחמה תיישעתל
קט-ייה תיישעת תחתפתמו ,תכעודו תכלוה ליטסקטה תיישעת .עדי תוריתעו תומכחותמ תוישעת
םיאצמנ םישדח םינז .אוציילו ימוקמה קושה יכרוצל רתוי תמאתומ תואלקחה .תימזיו תיתורחת
תורוקמ וחתופ ,יצראה ליבומל ףסונב .הטרפהל תואלקחה תרבוע היצרפואוקמו ,חותיפב ןמזה לכ
.םיפסונ םוהת ימ יחודיקו םיימרת ואיג םימ ,ן"דפשה יחלוק ןוגכ ,םישדחו םייפילח םימ
ןוחטיבה תכרעמ ,תאז םע .ןדריו םירצמ םע םולשה ימכסה ירחא תוחפ הברה םייאמ ףטושה ןוחטיבה
.םירחא עקרק ישומש ןובשח לע ,םינומיא יחטש לש הלודג תינכרצ ןיידע איה
,םיימואל םינג םיזרכומ ונעמל ,עבטה קיחב שפונ רתויו רתוי תכרוצ תחתפתמה יאנפה תוברת
,תוללכמו רקחמ ינוכמ ,תואטיסרבינוא .דועו ןולמ יתב ירוזא ,םירקבמ יזכרמ ,עבט תורומש
.יעדמה חותיפהו רקחמה תא תומדקמו בגנב תומק
ךא ,עבש םויכ שי הלאכ .תורייעל םילהואמ הגרדהב םירבוע ,בגנה יבשות םיוודבהמ לודג קלח
.ףירצבו להואב יתרוסמה םייחה חרוא תא םיפידעמ םיבר םיוודב ןיידע
,תואירבה ,תוברתה ,ךוניחה םוחתב :דימתמ רופיש יכילהתב םיילפיצינומהו םיירוביצה םיתורישה
.דועו החוורה

,הלש ’תירוחאה רצח'ה תא םג בגנב תוארל הלדח אל ,המויק תונש 50-ב הנידמה ,הלא לכ דצל
תיתיישעתה הצעומה םהיניב .בגנל תיגולוקא הנכסו דרטמ םיווהמה ,םיימואל םילעפמ טעמ אל הריבעהו
.דועו רהוס יתב ,תיאבצה היישעתהו ל"הצ לש שא יחטש ,הליערה תלוספה רתא ,בבוח-תמר
רוזאב יצולחה לאיצנטופה .ןוירוג-ןב ןוזח תא םישטונ אל ,הנידמל 50-ה לבויב ,בגנב ,תאז םע
תוימואלה חותיפה תוינכת .ואולמב שמומ אל ןיידע ךא ,וניניע דגנל הווהתמ הנידמב לודגה יעבטה
.בגנל םינפה םע ןה ןלוככ ןבור
תא וב ועבקו רבדמה תא וחירפהש ,הווהבו רבעב ,בגנה יבשייתמל שדקומ 'בגנב הנש 50' רגאמ
.םבשומ
ודימעהש והיבוט ןויכראלו ןוא-רב עשוהי ר"דל ,בגנב ןוירוג - ןב תטיסרבינואל תדחוימ הדות
.םהלש םימוליצה רגאמ תא ונתושרל

בגנב הנש 50
.יניע בקעי ,לטנמיפ ארזע :םיבתוכ