ןייטשואלב בקעי ש"ע רבדמה רקחל ןוכמה
רבדמ ידומילל ימואלניבה רפסה תיב ןיינב :הנומתב

,בגנה תועמשמ לע 1955 ראוניב 17-ב רקוב - הדשב םסרופמה ומואנב
...ידוהיה רקחמהו עדמה רשוכ ןחביי בגנב" :ראשה ןיב ןוירוג - ןב רמא
םידחוימה עבטה תודוס ףושחל המוש לארשיב עדמה ישנא לע
תחרפהב רוזעלו . . . וינתיא לע טלתשהל םיכרד אוצמלו , ונצראל
" . . . הממשה
-ןב ןוזח תא םגרתש ןושארה ןמגרב דוד טסנרא ‘ פורפ היה 1971-ב
.' ( הטיסרבינוא ) ‘ דרופסקוא ‘ רקוב - הדשב םיקהל ןוירוג
. םייק היה רבכ ( יכוניח דסומ ) ‘ הנבי
ךרוצה לע עיבצה אוה , ההובג הלכשהל הצעומה ןחלוש לע חינהש ריכזתב
,רבדמה בושייל רקחמ חותיפ רבדב ןוירוג - ןב לש ונוזח שומימל ךרדהו
הרבעוהו הרשוא העצהה . רבדמה רקחל ןוכמ רקוב - הדשב םיקהל עיצהו
תכאלמ תא ליטהל 1973 ראוניב 21-ב הטילחה רשא , לארשי תלשממל
תסנכב קקחנ 1976-ב . בגנב ןוירוג - ןב תטיסרבינוא לע המקהה
ןוכמה ךנחנ 1978-ב . ל"נה הטלחהה תא ץמיאש , ןוירוג - ןב קוח
. תירקחמה ותוליעפ תא לחהו , רבדמה רקחל

תימואלה רקחמה תיזחב תואצמנה , תודיחי 20-כ ןוכמה הנומ םויכ
,תירבדמ היגולוקאל זכרמ , םימ יבאשמל זכרמ :ןהיניב . תימואלניבהו
,היגולונכטויבל הדיחי , תירבדמ תולכירדאל הדיחי , היגולויבורגאל זכרמ
,קוחרמ השיחל זכרמ , תירבדמ היגולורואטמל זכרמ , רגנ ימ תווח
,תורקובמ תוכרעמו תואלקחל זכרמ , שמשה תייגרנאל ימואל זכרמ
,תיתביבס היגולויבורקימל הדיחי , הביבסה לש הקיזיפו היגרנאל זכרמ
. היגולויזיפוקאו םיחמצ לש היצקודורטניאל הדיחי
םייתביבסה םיאנתה דומילב תוקסועה רקחמ תודובע תורשע תושענ הלא תודיחיב
הנידמבו וב םייחה תוכיאל ומרתיש םיבאשמ חותיפבו רבדמל םיידוחייה
. הלכ
רקחמ ידימלתל דעוימה רבדמ ידומילל ימואל ןיב רפס תיב לעופ ןוכמב
. תוחתפתמ תוצראמ