חלמה םי ילעפמ

רקיעב םיאצמנ םימייקה הלאו , עבט תורצואב הכורב הנניא לארשי תנידמ
םירחאו , םלג ירמוח לש ימלועה קושב בר שוקיב שי םקלחל . בגנב
. ימוקמה קושל םינפומ
תונילקניסה , חלמה םי :םידקומ השולשב רקיעב םיזכורמ םיבצחמה
.(ןומר שתכמו לודג שתכמ ) םישתכמהו ינופצה בגנה רה לש ( םירעק)
ןיבמ רתויב חולמה םגאה אוהו , ר"מק ףלא טעמכ לע ערתשמ חלמה םי
זוכירה ןמ הרשע יפ טעמכ הובג וב םיחלמה זוכיר . םלועב םימגאה
םיחלמ םרג 310 םייוצמ םגאה ימב . םיסונאיקואבו ןוכיתה םיב יוצמה
, ירולכ םויזנגמ לש ןוט דראילימ 22 ליכמ אוהו , רטילב םיסמומ
דראילימ 6 , ( לושיב חלמ ) ירולכ ןרתנ ןוט דראילימ 5 . 12
םינוש םיחלמ דועו , ירולכ גלשא ןוט דראילימ 2 , ירולכ ןדיס ןוט
. רתוי תונטק תויומכב
םינושאר םלג ירמוח רוצייל הבחר תימיכ היישעתל סיסב אוה חלמה םי
. םויזנגמו םורב , גלשא םהיניבו , לודג ףקיהב
תופורתה תיישעתל םלג רמוח אוה םורבה ;תואלקחל ינויח ןשד אוה גלשאה
(תוינוכמ ) תיתשביה הרובחתל דיתעה תכתמ אוה םויזנגמהו ;םוליצהו
. ( םיסוטמ ) תיריוואהו
תורבעומ , יודיאה תוכירבב תועקושה תויוור תוסימתמ רצוימ גלשאה
. חולשמל וא הנסחאל םשמו , הרשעהו שוביי ןקתמל
ךילהת ידכ ךות לבקתמה , םייניב - רצומ אוה חלמה םימ קפומה םורבה
יתיישעת שומישל תונוש תובוכרת רוצייל ובורב שמשמ אוה . גלשאה רוציי
םורבה תא םיקיפמה םילעפמ ינש םימייק . תואלקחבו םוליצב , האופרב
לעפמו , 1957 תנשב המקוהש , ‘ חלמה םי םורב ‘ תרבח :וירצומו
לש היישעתה רוזאב אצמנו רתוי רחואמ םקוהש , ‘ םורב תובוכרת ‘
. עבש - ראבל תימורד , בבוח תמר
, םורבה לש ימלועה רוצייה ללכמ רכינ זוחא םיקיפמ םילעפמה ינש
. הז רצומ לש םלועב רתויב םילודגה םינאוציה םהו
, גלשאה לעפמ דצל הנורחאל םקוהש , לודג ןקתמב רצוימ םויזנגמה
תא תונבל הדיתעש , תינמרגה ‘ ןגווסקלופ ‘ תרבח םע תופתושב
, ( םוינימולא םוקמב ) םויזנגמ סיסב לע תוינוכמה לש אבה רודה
רוד םג . רתויב תוהובג תורוטרפמטב הדימעו דואמ הלק תכתמ איהש
. לודג דיתע הב ןומטו , וז תכתממ הנביי אבה םיסוטמה