ןומר הפצמ - םירקבמה זכרמ

לודג אוהש שתכמה . ןומר שתכמ לש ביהרמה ופונ לע הפוצ ןומר הפצמ
-1982ב זרכוהו , תונווגמ עבט תועפות וכותב ללוכ , ץראב םישתכמה
תופשחנ וב ץראב ידיחיה םוקמהו "יגולואיג ןולח" והז . עבט תרומשכ
םכותבו , םינווגו םיעבצ ללשב , םינש ינוילימ תואמ תונב תובכש
םייח - ילעבו םיחמצ לש הרישע תוחכונ לע םידיעמה , םירידנ םינבואמ
תישעג תוליעפ לע םידיעמ םירחא םייגולואיג םיאצממ . תופוקת ןתואב
. קוחרה רבעב הרע
תואמ שתכמב םייוצמ , ביהרמה ףונהו םייגולואיגה םיאצממל ףסונב
,םיאבצ , םילעי :םייח - ילעב לש רישע ןווגמו םיירבדמ םיחמצ ינימ
. דועו םיסרוד תופועו םיבר םילחוז ינימ ןכו , םיבאז
-1985ב םקוהש , םירקבמה זכרמל ואבוה וללה תועפותה ןווגממ םיטירפ
םירקבמה זכרמב . הביהרמ הכורעתב םיגצומו , שתכמה קוצמ שארב
םיראתמה םיילוק - רוא םיגצימ םע שתכמה לש ידממ - תלת לדומ גצומ
ןכ ומכ . וב יחהו חמוצה תא , שתכמה תורצוויה לש היגולואיגה תא
'םימשבה ךרד ‘ ) רבעב שתכמב םדאה תוברועמל תבחרנ תוסחייתה שי
,(תולייטו תוריית , הביצח , היירכ ) הווהבו , ( םינורהס ןיעו
. ותביבסו שתכמה לש אמייק - רב רומיש לע השגדה ךות