‘ תוהמאה סובוטוא‘
.רעורע תמוצב הטרדנאה :הנומתב

ךרדב טקשה רמשנ , יניסמ ל"הצ תגיסנו םירצמ םע םולשה םכסה תמיתח זאמ
םיוודב , החרבה לש םידדוב םיעוריאל ףסונב , תאז םע . יברעמה לובגב ללכ
םיחרזאב העיגפ לש םייתועמשמ םיעוריא ינש ויה - בכר תובינגו םיעות
:לובגה תגסהמ האצותכ , םיילארשי
לובגה תא םילבחמ תיילוח התצח ובו , 1988 ץרמב 7-ב היה ןושארה עוריאה
ןטק יאבצ בכר לע הטלתשה , ןומר - הפצמ שיבכל העיגה , ףירע - רה דיל
תצרופ איהש ךות , הנומידו םחורי , רקוב - הדש ךרד הנופצ הרהדב החתפו
וטלתשהו םילבחמה ורצענ עבש - ראב - הנומיד שיבכב . הרטשמ ימוסחמ
ראבמ הדובעל ןכרדב ויהש , יניערג רקחמל הירקה תודבוע ובו סובוטוא לע
הטרדנאה המקוה ןרכזל . םישנ םהמ שולש , ויעסונמ העברא וחצרו , עבש
. רעורע תמוצב
סובוטוא לע ירצמ לייח טלתשה , 90-ה תונש תליחתב שחרתהש , ינשה עוריאב
.ויעסונמ העברא חצרו , םיפטנ - ןיע דיל , הדבוע - תליא שיבכב ‘דגא‘
. ותעדב יופש היה אל לייחה , םירצמה ירבדל