בגנב ירבדמ לוסיפ
תשרדמל ךומס ,ןוירוא ארזע לספה לש וידי השעמ ,םילספה תעבג :הנומתב
.רקוב הדש

תימואלניב םילספ תצובק רשאכ , 1968 תנשב בגנב ירבדמה לוסיפה לש ותישאר
,תואמצעה הלעמ לעמ , שתכמה לש ינופצה קוצמה ךרואל תונושאר תודובע הביצה
. ןומר - הפצמב
,ןוירוא ארזע לספה לש ולוהינבו לארשיל תמייקה ןרקה עויסב , 80-ה תונשב
קראפ ‘ לע זרכוהו םילספ ופסונ הב , היינש תימואלניב הנדס המייקתה
,ןתוחכונבו ןבוציעב תומישרמ תודובע לש הירלג ללוכ קראפה . ‘ םילספה
. שתכמה ףונ עקר לע
לוסיפל ןואיזומ רקוב - הדש תשרדמב 90-ה תונש תליחתב םקוה קראפל ףסונב
אוה הז ןואיזומ . ןוירוא ארזע ןמאה לש ויתודובעמ רחבמ ובו , ירבדמ
םירויסו הריצי תואנדס ןמאה ליעפמ ונממ , ‘ ירבדמ לוסיפל זכרמה ‘ םג
-ןופצו בגנה - רהב יתביבס ירבדמ לוסיפ :בגנה יבחרב ויתודובעל םייתונמוא
, םחורי , ןומר - הפצמ , עבש - ראבב ינברוא ירבדמ לוסיפ , יניס
. דועו ןיצ הדש , רקוב - הדש תשרדמ
- ינוטקט - ואיגה לוסיפה םוחתב ויתודובעמ זכרמב םשרתהל ןתינ ןכ ומכ
ללחל רזייל תומולא , םידאמ , הילמיה , יח - לת ) יטקאלאג - ורטסא
. ( דועו