םיטפסופה לעפמ
.ץראב רתויב ךוראה רשגה ,ןיצ לחנ רשג לעמ םיטפסופה תבכר :הנומתב

םיליכמ םהו ,ריג-ןבא םרקיעש םיבר םיעלסמ םייונב םיטפסופה יצברמ
,םידודר םי-יצרפמב העיקש ידי לע ורצונ הלא םיעלס .ןחרז תצומחת םג
רישעה םיגדה לש םהיתומצע זוכירו ,הלודג םיגד תייסולכוא םהב התייהש
.ןחרזב ,עקשמה יעלס תובכש תא
.הקירפא-ןופצ לש הלודגה םיטפסופה תעוצר לש החולש םה בגנבש םיטפסופה יצברמ
רחאל ;לוצינל ןתינה ןושארה םיטפסופה הדש ןורואב רתוא 1950 תנשב
,רתויב םיעודיה תודשה .בגנה יבחרב םיפסונ םיטפסופ תודש ולגתנ ןכמ
,העפא-עפצ הדשו ןיצ הדש ,ןורוא הדש םה ,לוצינ לש םינוש םיבלשב םיאצמנה
.חרזמ ןופצ ברעמ-םורד ןוויכב ,ליבקמ םירעק ףצרב םייוצמה
םיחלשנה ,טפסופ לש םינוש םיגוס הילעפמב תרציימ 'בגנב םיטפסופ' 'בח
הצמוח ץראב םירציימ תרצותה ראשמ .הפוריא תוצראל רקיעב ,אוצייל
ןיצ ,ןורוא - םיירקיע תוליעפ ירתא השולש הרבחל .םיינחרז םינשדו
.רמתו
תורבחמ תחא איה 'םינשד םתור' םויה תארקנה 'בגנב םיטפסופ' 'בח
איה הנידמה תלכלכלו בגנה חותיפל התמורתו ,ץראב תולודגה היישעתה
:בגנה ירע יבשות םלוככ םבור ,הרבחב םידבוע שיא 1500-כ .דואמ הלודג
תוחפשמ תואמ דוע תוסנרפתמ הלאל ףסונב .עבש-ראבו דרע ,הנומיד ,םחורי
,ןיפיקעבו ןירשימב ,םיתוריש ישנאו םינלבק ,תובכר ידבוע ,םיגהנ לש
למנלו ,תבכרב דודשא למנל רבעומ טפסופה .בגנב םיטפסופה תיישעתמ
תודשמ םלגה-רמוח לש היירכה ףקיה תונורחאה םינשב .תויאשמב תליא
ידי-לע םירצוימה םירצומה לקשמ .הנשב ןוט ןוילימ 6-7 אוה הרבחה
החבשהה יבלשמ האצותכ ,יורכה עלסה לקשממ 50%-40% ידכל עיגמ הרבחה
,הרשעהלו היירכל םימיאתמה בגנב םיטפסופ לש תועודיה תוברזרה .דוביעהו
.ןוט ןוילימ 600 ידכל תועיגמ