עבש ראבב תבכרה תנחת תכונח

תלילסל תונכהב לחוה ,ןורואבו חלמה-םיב םיבצחמה חותיפ תלחתהל ליבקמב
1918-1915 םינשב הלעפש תיכרותה הליסמה ) עבש-ראבל השדחה לזרבה תליסמ
רבמצדב הרובחתה רש הנימש תדחוימ תידרשמ-ןיב הדעו . ( הקרופ איה ךא -
.בגנל לזרב תליסמ לש התיינב תלאש תא הקדב 1951,
,תישממו עבש-ראב ךרד הליסמה תא ריבעהל שי יכ ,התייה דוסיה תוחנהמ תחא
תיינבל הארוהה .תליאל עיגהל הליסמה לע היהי םימיה תוברבש ןוויכ
לעפמ' םשב דחוימ ינכט ןונגנמ םקוה 1952, רבמטפסב הלבקתה הליסמה
1953. ףוסב םייתסתש ךכ הדובעה תא ןנכתש ',בגנה תליסמ
ץרמ שדוח ףוסב קר הכנחנ הליסמהו ןנכותמל רבעמ הכראתה הדובעה םלוא
.ריעל חרזמ-ןופצמ המקוהש ,השדחה תבכרה תנחתב םשור-בר סקטב ,1956
המלשוה התיינב ךא ,הנומידל הליסמה ךשמה ןונכתב לחוה ןכמ רחאל םייתנש
הכראוה ךשמהב .חלמה-םי ילעפממ גלשא תנעטהל ףוסמ הב םקוהו ,1965-ב קר
לחנב םיטפסופה לעפמל ףסונ הליסמ עטק ךנחנ 1977-בו ,ןורואל הליסמה
,הבצחל הליסמה ךשמית תיזוחמה ראתמה תינכתב .ךנחנ התע הזש ,ןיצ
.תליאלו םודסל
ףוסמ םקוה םש ,עפצ לחנל הנומידמ אוה בגנב חנוהש ןורחאה הליסמה עטק
. ( 80-ה תונש תליחת ) חלמה-םי לעפממ עוסמב עיגמש גלשאל הניעט
אוה ךא ,ביבא-לת - עבש-ראב וקב םיעסונ תבכר הלעפ 70-ה תונש דע
.םצמוצמ ףקיהב שדוח אוה הנורחאל .תויאדכ רסוחמ רגסנ