םיביבר הפצמ
.םיביבר הפצמ לש רזחושמה 'הריט'ה הנבמ :הנומתב

התייה םתרטמ '.קוחרה בגנ'ב 'םיפצמ' השולש תמקה לע טלחוה 1943-ב
.לשא-תיבו םיביבר ,תולובג :ויה םיפצמה .תינידמו תיאלקח :הלופכ
םתמאתה תקידבו םינוש םילודיגב םייוסינ עוציב התייה תיאלקחה הרטמה
ידאוה לע הנבנש רכסב סופתל וויק םימה תא .עקרקהו םילקאה יאנתל
.ךומסה
ל"קקה ידי-לע ונקנש ,הלובקמ-תעק תועקרקב הזיחא התייה תינידמה הרטמה
תידוהיה הנידמה חטשב ללכיי אל בגנהש ששחה תובקעב ,תוחכונ תנגפהו
.םוקל הדיתעש
רצח ':הריט' הנבמכ םקוה ,םירחאה םיפצמה ינשל המודב ,םיביבר הפצמ
תמחלמב .לדגמ היתוניפמ תחאבו ,םירדחו םינסחמ הכותב ,המוח תפקומ
םירבחה .םיירצמ םיסוטמ תצצפהל ףושחו רוצמב ןותנ הפצמה היה תואמצעה
.יטנאזיב םימ רוב רבעב התייהש ,הרעמב הסחמ ואצמ םוקמב
.הנופצ רטמוליקכ ,עבקה תדוקנל הרבע םיביברו הפצמה בזענ 1949-ב
םידומיל זכרמו םירוקיב רתאל ךפה ,ל"קקה עויסב 1978-ב םקושש ,הפצמה
םירקבמה ,הנשב םידימלתו םיריית יפלא רתאל םיאב םויכ .םוקמה תודלות לע
, ( המחלמב האפרמ התייהש ) הרעמב ,ובש הכורעתב ,הפצמה ןיינבב
ןופצה םע רשקה לע רמשש הטוקדה סוטמ הב ) רצחב ,ילוק-רוא גצימב
.דועו הכומסה הדעסמבו ( רוצמה ןמזב