םירצמ םע םולשה םכסה
.עבש-ראבב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב םאונ תאדאס ראונא םירצמ אישנ :הנומתב

1949-,ב סודורב םתחנש ,םירצמו לארשי ןיב קשנה תתיבש םכסה תורמל
ןכלהמב ,הנש 30 דוע תונידמה יתש ןיב םייקתהל תוניועה בצמ ףיסוה
.תובר הביא תולועפו תומחלמ שולש ויה
רתויב הבוקעהו תומחלמה ןיבמ הכוראה ,םירופיכה םוי תמחלמ ירחא קר
איבהש ,תידדהה הרכההו המלשהה ךילהת חתפתהל ליחתה - ןהיניבמ םדמ
.םולשה םכסה תמיתחל
101-ה רטמוליקב תוחוכה תדרפה םכסה תמיתח היה ןושארה ימשרה דעצה
לש דמעמ הז םכסה לביק 1974 ראוניב 19-ב . ( ץאוסל ריהק ןיב )
וקל ל"הצ גוסנ ויתובקעבו ,הבנ'גב םולשה תדיעו תרגסמב יקלח םכסה
תטלחהל םאתהב ,אמייק-רבו קדוצ םולש תארקל ןושארה דעצה הז היה .הלעתה
',םייניבה רדסה' הבנ'גב םתחנ 1975 רבמטפסב 4-ב 338. ןוחטיבה תצעומ
.יאקירמאה ץוחה רש ,ר'גניסיק ירנה לש וכוויתב גשוהש
,ודבוכ םירדסההו םימכסהה .םוקמב תוחישה ושדשד םייתנשמ רתוי ךשמב
לארשי לש האלמ הגיסנל תובייחתהב תוחישב תומדקתה לכ ונתה םירצמה ךא
.יניס חטש לכמ
1977, רבמבונב 19-ב םילשוריב תאדאס רוקיב הוויה תירוטסיה ךרד תצירפ
תוניצר תא ירצמה אישנה חיכוה הז רוקיבב .עבש-ראבב רתוי רחואמו
.אמייק-רבו יתימא םולשל ויתונווכ
וחנוה ,ןיגב םחנמ ,לארשי תלשממ שאר לש ןילמוגה רוקיבבו ורוקיבב
,ל"הצ לש הגיסנה יבלש םג ומכוס הז בלשב .ךילהתה ךשמהל תודוסיה
.ימואלניבה לובגה אוה - יפוסה הגיסנה וקו םייניבה יווק
ןיגב ,תאדאס ומיכסה ,דיוויד - פמקב 1978, רבמטפסב 17-ל 5-ה ןיב
ללוכ םולשל תרגסמ לע ,ב"הרא אישנ ,רטראק ימי'ג תוחכונב ,םהירזועו
,ןוטגנישווב ןבלה תיבה תאשדמ לע 1979, ץרמב 26-בו ,ןוכיתה-חרזמב
.ירוטסיהה םולשה הזוח םתחנ