1967 ינויב 5 - 8 :תירצמה תיזחה - םימיה תשש תמחלמ
שוביכב הפתתשהש , בבוח תמרל ךומס , 99 ‘ טח תטרדנא :הנומתב
החלצההו תימואלה תופקדזהה יבצמ תא תולמסמ תורוקה תשש . שירע - לא
תופיקזל דעו , תוכירדו תוכרעיה תנמסמה הביכשמ :המיחלה ךלהמב תיאבצה
. ןוחצינ תלמסמה

עקרקה תוחוכ וכרענ וז המחלמב םג , - 1956ב ‘ שדק ‘ עצבמל המודב
תדגוא , םולש - םרכו הזע תעוצר לובג ךרואל לט תדגוא :בגנה יחטשב
רחאל . הנצינ תחתיפב ןורש תדגואו , םיביברו עבש - ראב ןיב הפי
ירצמה ריוואה - ליח השעמל דמשוה הב , ריוואה ליח לש החיתפה תמולהמ
תחתיפ ריצ :םיירקיע םיריצ השולשב לובגה תא תוחוכה וצח , עקרקה לע
. תליא ריצו הנצינ ריצ , חיפר
ולצפתה ןכמ רחאלו , הפיו לט תודגוא וצרפ העוצרה םורדו חיפר תחתיפב
ינשהו , הזע רבעל ( ר"יחו םינחנצ ) הנופצ דחאה :םיצמאמ ינשל
. ( ר"יחו ןוירש ) ןפחל ריבו שירע - לאל הברעמ
הליגע - ובאו ףתכ - םוא יכרעמל הנצינב ןורש תדגוא הצרפ ינשה ריצב
לב ‘ גל הברעמ וכישמה םשמו , םיקוסמ תוחוכ תרזעב םתוא ושבכ ,
. המייצקו הנסח - לא ריב ושבכנ ןכ ומכ . ינביל
םורדב בקנ - לא - סאר תא ‘ תליא שוג ‘ תוחוכ ושבכ ישילשה ריצב
ליטהש ימיה רגסהה תא ץרפו ‘ חיש - לא םראש תא שבכ םיה ליח .
. תליאל ימיה ביתנה לעו ןאריט ירצימ לע רצאנ
תודגל הפיו לט תודגוא לש דוחה תוחוכ ועיגה ינויב - 9ה יירהצב
.הפגפג - ריבל ברעממ , תירצמ דגנ - תפקתה ופדהש ירחא , הלעתה
הליחתה בגנב ךא , יניס יאה - יצח שוביכ , השעמל , םלשוה ךכב
, םילודג םיבאשמ םמיעו , אבצה יסיסב תיברמש ןוויכמ לפש תפוקת
. בגנה חותיפ ןובשח - לע יניסל התעמ ונפוה