עבש-ראב תילארשיה הטיינופניסה

דחי החתפתהו החרפ ,1973 תנשב הדסונ עבש-ראב תילארשיה הטיינופניסה
תינופמיס תרומזתל התייהו הלדג תירמאק תרומזתמ .תירבדמה התביבס םע
.ל"וחבו לארשיב תואושתב תלבקתמה ,הנטק
דקומכ ,תירוקמה התרטמ תולובג תא תרומזתה הצרפ ,עבש-ראבב הבשומ םוקמב
םייזכרמה הקיסומה יעוריא לכב ליעפ קלח תלטונ איהו ,ירוזא יתוברת
.תובושחה היתורטממ תחא וניה תילארשיה הקיסומה םודיק .ץראב
ידנמ ורטסאמ ,תרומזתה לש ילקיסומה הלהנמ היה ,1991-1977 םינשה ןיב
עצבמה ,שבוגמ ילקיסומ ףוגל הטיינופניסה הבחרתה ותנוהכ תפוקתב .ןדור
.וננמז תונב תוריציל דעו קוראבה תפוקתמ תוריצי לש הבחר תשק
.הטיינופניסה לש יתונמואה להנמל ריאמ ירוא חצנמה הנמתנ 1991 תנשב
הטיינופניסה תא וכיז ,ריאמ ורטסאמ לש ילקיסומה ולוהינב םיטרצנוקה תונוע
.תולועמ תורוקיבו תובר תואושתב
.ב"הראבו הפוריאב החלצה ירוטע םיטרצנוק ירויס הכרע הטיינופניסה
,םירוטילקת השיש - םילטובמ אל םיגשיה הטיינופניסל ,תוטלקהה ימוחתב
.תילאקוו הקיסומ לש םיפסונ םיינשו תילארשי הקיסומ לש םיטילקת ינש
.ץראה יבחרב םייונמ יפלא תרומזתל
העיפומו ,תונווגמ תוילקיסומ תוינכת 20-כ הנשב תעצבמ הטיינופניסה
םיטרצנוק 85 .הנומש-תיירק דעו תליאמ ,ץראה יבחרב םיטרצנוק 120-ל בורקב
,םילשוריב ,עבש-ראבב תומייקתמה ,םייונמ תורדס תרגסמב םיעצובמ םכותמ
"לקיסלק", "הקיסלק" :תורדס שולשב ,תג-תירקבו ןולקשאב ןכו ,ביבא-לתב
דחוימב ,םירבסומ םיטרצנוק תורשע תמייקמ תרומזתה ."הרפוא ינינפ"ו
.רעונה ינב ןעמל
,םייונמה ידליל םניח יונמ הקינעמו ריעצה רודה ינפב הירעש תחתופ תרומזתה
.םהירוה ושכרש םיטרצנוקה תרדסל