Pisul
Logo
יללכ עדימ
'א חותיפ רוזא - בבוח-תמר
הקזחאו רוטינ יתוריש
הצעומה הנבמ
David Milgrom םורגלימ דוד - הצעומה שאר רבד
הצעומה ידרשמ
בבוח תמרב היישעתה תוחתפתה
םיפסונ םיטרפ
בבוח תמר לש ימשרה רתאה
http://ramat-hovav.muni.il

יללכ עדימ

1975 :היישעתה רוזא תמקה תנש
1989 :הצעומה תמקה תנש
םנוד 23,000:טופיש חטש
היישעת ילעפמ 15:הייסולכוא
הדש יבאשמ - עבש-ראב שיבכמ תיברעמ ,עבש-ראבל תימורד מ"ק 12 :םוקימ
.השמ ןתוח - ןיידמ ןהכ ורתי לש ויתומשמ דחא ,'בבוח' ארקנ היישעתה קראפ :םשה רוקמ

'א חותיפ רוזא - בבוח-תמר
היישעתה רוזא חותיפ התרטמ לכש ,תיאמצע תושרכ תלעופה תיתיישעת הצעומ איה תימוקמה הצעומה
היישעת ירוזאל האוושהב םיכומנ םילעפמהמ םיבגנה םילטיההו םיסימה .םילעפמל םיתוריש ןתמו
.ןתקזחאבו תויתשתה חותיפב םלוכ םיעקשומ הלא םיפסכ .םירחא
.האנ יתביבס חותיפל הצעומה תועקשהב ןיחבהל ןתינ היישעתה רוזאל הקוריה הסינכב רבכ
עויס טישוהלו ,םיפסונ היישעת ילעפמ טולקל הצעומה החותפ - םימייקה היישעתה ילעפמ דצל
.םיסימב תולקהו ןוה תועקשה דודיע ,חותיפלו רקחמל תובטה לש ןוכנ יוצימב ,םימזילו םיעיקשמל
תובטהה לכ םע ,'א חותיפ רוזאכ תימשר זרכומ ותויה תא תונמל ןתינ בבוח תמר תונורתי ןיב
.םירחא היישעת ירוזאל האוושהב דחוימב הלוז ,להנימ תמדא איה עקרקה .ךכמ תועבונה
,םיילהנמ ,םייסנניפ :םימוחתה לכב םיפיקמ םיתורישמ תונהיל תרשפאמ עבש-ראבל תיסחיה הבריקה
םיבושייו תורחא םירעב ,עבש-ראבב הייסולכוא יזוכיר .רקחמ ינוכמלו םיימדקא תודסומל הבריק
.םדא חוכ סויגל רוקמ םיווהמ ,בגנב
Biodeg הקזחאו רוטינ יתוריש
םיווהמ הביבסה יבושייל הבריקהו יסחיה קחרמה
םוהיז תעינמו הביבס תוכיא לע הרימשה םוחתב רגתא
תואנ ןורתפב הצעומה תועקשה .םימו עקרק ,ריווא
םייעדמ םירקחמב תוכמתנ ,םייתיישעתה םיכפשה לש
.םייגולואיג-ורדיה םירקסבו םייתפוקתו םיפטוש
דומצה יווילב תישענ הביבסה תוכיא לע הרימשה
דרשמה לש ,הצעומה לש :הביבס תוכיא יחמומ לש
.םילעפמה לשו הביבסה תוכיאל
םיאלג תכרעמ .חירה ידרטמ תא לסחיש ,יגולויב רוהיט ןוכמ ולית לע דומעל יופצ 1998 רבמצד דע
ריוואה תוכיא תמר לע חקפל הדעונ ,הצעומה לש תיתביבסה הדיחיה ידי-לע תלעפומה ,ריווא רוטינל
ריוואה רוטינ םוחתב חותיפו שודיח לכ .ועבקנש םינקתהמ גרוחה ןפואב םילעפמהמ םוהיז תעינמלו
.םיינגרוא םירמוח רוטינל GCMS ןקתמ ללוכ ,יתפוקת וא ףטוש בקעמל םתרנ

:םיפטוש םיילפיצינומ םיתורישו תיתשת יתוריש הצעומה הקינעמ ,היגולוקא יאשונב לופיט דצל
.דועו דומצ סנלובמא ,האפרמ ,הפשא יוניפ ,בויבו םימ יתוריש ,יונו ןוניג ,טואיט יתוריש

הצעומה הנבמ
הצעומה ירבח ןיב .תוימוקמה תויושרה תדוקפ יפ-לע ונומ תיתיישעתה תימוקמה הצעומה ירבח
3.הביבסה תוכיאל דרשמה םעטמ עובק ףיקשמו היישעתו רחסמ ,תואירב ,םינפ :הלשממ ידרשמ יגיצנ 4
םיפסונ הצעומ ירבח 3.בגנ תמרו לוכשא ,עבש-ראב :תוכומסה תויושרה ברקמ ונומ הצעומה ירבח
.םורד-קלופוקו םישתכמ ,םורב תובוכרת :היישעתה ילעפמ תא םיגציימ

David Milgrom םורגלימ דוד - הצעומה שאר רבד

תימיכ היישעת זוכיר לע זירכהל לארשי תלשממ תא עינהש יזכרמה םרוגה והז - 'הביבס תוכיא'
,הנש שמחו םירשעכ ינפל םקוה וז חורב .הייסולכוא יזוכירמ ריבס קוחירב ,תרחא הדבכ היישעתו
.'םישתכמ'ו 'םורב תובוכרת' תמגודכ םילעפמ ורבעוה וילא ,בבוח תמר לש היישעתה רוזא
דראילימכ לש ףקיהב ,דחי ,םירציימה ,םידבוע 2,000-כ בבוח תמרבש םילעפמה 15-ב םיקסעומ םויכ
.אוצייל ותיברמש ,רלוד
לע הליטהו ,תיתיישעתה תימוקמה הצעומה תמקה לע הלשממה הטילחה הנש םירשעכ ורבעש רחאל קר
ימוחתב ןה ,הביבסה תוכיא לע רומשל ,תירשפא יתלבכ תיארנ םיתעלש ,השקה המישמה תא הירבח
.ול הצוחמ ןהו ,הצעומה לש טופישה חטש
-%90מ הלעמל העיקשמה ,הצעומה לש הינייעמ שארב םידמועה םה 'הביבס תוכיא' ילוקיש ןכאו
הרימשלו ריווא רוטינל ,םייתיישעתה םיכפשב לופיטל ,םייגולוקא תונורתפ תאיצמל הביצקתמ
,יתביבס ןוניגו תויתשת חותיפל ,םיילפיצינומ םיתוריש ןתמל ליבקמב הלא לכ .הביבסה תוכיא לע
.יתיישעת קראפ לש הארמ םוקמל הוושיש
םוקמ שפחמה םזי וא ןיישעת לכל הבושת ןתונ בבוח תמרב היישעתה קראפ יכ ריהצהל האג ינא
תא חתפל עייסמש ימ לכל הדותו הכרב חלושו ,םורדה יבשותל הקוסעת קפסלו היישעת וב תונבל
.הביבסה תוכיא לע הרימשל ותמורת תא םרותו בבוח תמר

םורגלימ דוד
הצעומה שאר


:הצעומה ידרשמ
. 07-6571690:סקפ : 07-6571684; 'לט ,בבוח תמר

בבוח תמרב היישעתה תוחתפתה
םצע .עבש-ראב ריעהמ מ"ק 12-כ לש קחרמב ,םיעבשה תונש עצמאב םקוה בבוח תמר היישעתה רתא
תוישעת ןתואל ףונמ התייה ,תורחא תודבכ תוישעתלו תוימיכ תוישעתל יזכרמ רתא תמקה לע הזרכהה
תובחרתהו לודיג תורשפא ןמסל התייה הזרכהה תרטמ .טרפב עבש-ראב ריעה ימוחתבו ץראב תומייק
.ךכל םאתוהש רתא ךותב
'םורד םישתכמ' תא בבוח תמרב ומיקהש ,'עבש-ראב םיתשכמ'ו 'הימיכ רוכ' היה הנחמה יצולח
.'הימיכ רוכ' לש לגדה תיינואל היה םינשה ךשמבש
,בבוח תמרב םורב תובוכרת לעפמ תא המיקה ,םורבה תצובק תועצמאב לארשיל םילקימיכ תצובק
םורבה תובוכרת ינרצי ןיב הניה םורב תובוכרת םויכ .הצובקה לש לגדה אשונל אוה ףא היהש
.םלועב םילודגה
,םיפסונ םילעפמ ומקוה ןהירחא .בבוח תמר רתאל הכרבה ימשג תא ואיבה ולא םייתיישעת םיקנע ינש
.לודיגו תובחרתה תלוכי םע רתוי םינטק
לחהש לעפמ ,('םורד קלופוק') בבוח תמרב שדח רוציי רתא המיקה הווקת-חתפמ 'קלופוק' 'בח
.רתאב ולדוגב ישילשה וניה םויהו דחא רוציי ןקתמב וכרד תא
יפילחת רצייל הלחהו בבוח תמרל 1980-ב הרבע ,לאידגמב םינושארה הידעצ תא הלחה 'םורטקפס'
םיקהל הרטמב ,םורבה תצובק ידי-לע 'םורטקפס' השכרנ הנורחאל .םינשדהו ליטסקטה תוישעתל אובי
.הצובקה לש םייזכרמה חותיפהו רקחמה תודבעמ תא הז רתאב
םישמשמה ,תופורתה תיישעתל םלג ירמוח רציימה לעפמ המיקה ,'סיגא' תצובקב לעפמ ,'סיגאמיכ'
.םלועבו ץראב תופורתה ינרצי תאו םירחאה הרבחה ילעפמב רוצייה תא
.בגנה יבשות תחוורל תוריש זכרמכ בבוח תמרב םקמתה ,יתיב זג יולימל לעפמ ,'לג זג'
,האלמ הקופתב רציימו ץראב חתופש עדי סיסב לע םקוה ,ןטסגנוט תקבא רוצייל לעפמ ,'קתמ'
.אוצייל תדעוימ ותרצות בור רשאכ
.םייטסלפ םירמוח רוזחימ ידי-לע םינוש םיטנמלא רוצייב קסועה לעפמ ,'ביבא'
יבחרמ תנכוסמ תלוספ טלוק ,הביבסה תוכיא יתורישל הרבחה לש הלועפתב ,'הליער תלוספ רתא'
.הביבסה תוכיאל דרשמה תוירחאבו תיתלשממ תולעבב הרבחה .הלורטינו הקוליסל לפטמו ץראה
.םינכוסמו םיליער םירמוח קוליסל ץראב הדיחיהו הנושארה הפרשמה תא הליעפמ וז הרבח - 'לוסוקא'
.הליערה תלוספה רתאל הדומצ הפרשמה
םיימיכ םירישכת רוצייבו חותיפב קסוע ,'גרובמסכול תצובק'מ בבוח תמר 'גרובמסכול' לעפמ
.ב"הראל תאצוימ תרצותה בור .היישעתל םילקימיכו ,םרוצייל םלג ירמוח ,חמוצה תנגהל
םיסיממ תבשהו תופורתה תיישעתל םלג ירמוח לש רוצייב קסוע ,'עבט' תצובקמ 'קט עבט' לעפמ
.תימיכה הביטחב רזוח שומישל
.םיסוטמלו םילוח יתבל ןצמח רוצייו ריווא תדרפה יכילהתב קסוע בבוח תמרב 'המיסקמ' לעפמ

םיפסונ םיטרפ
תורבודו הרבסה תדיחי להנמ ,ןייד השמל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל
בבוח תמר תיתיישעת תימוקמה הצעומ
050-514499 :ןופאלפ ; 03-5225531 :סקפ ; 03-5235290: 'לט :דרשמ
E-mail: dayanpr@hotmail.com