חיר ידרטמ לוסחל בבוח - תמרב יגולויבה רוהיטה ןוכמ


ינגרואה רמוחה תומכ ןיטקהל דעונ בבוח תמרב םקויש היישעת יכפשב יגולויב לופיטל יזכרמה ןקתמה
.ח"ש ןוילימ 40 -ב דמאנ המקהה ביצקת .יודיאה ךילהתב תוחיר תטילפ ענמיש רבד ,םיכפשב
.28.2.99:רעושמ המקה רמג ,97 רבמצדב 31 -ל תננכותמ המקהה תליחת

םע ףותישבו הז םוחתב ןויסינו עדי הלש ,ב"הראמ ADVENT תרבח ידי לי השענ ןוכמה ןונכת
תניחבל ,ינויסינ טולייפ הצעומה העציב טקייורפה רושיאל םדוק .מ"עב םיטקייורפ בגנ תרבח
,הביבסה תוכיאל דרשמל ורסמנ ויאצממו ,םירמוחה טרפמו הביבסה יאנתל ותמאתהו ןקתמה תוליעי
.טרופמ ןונכתו רושיא ךרוצל

לדגמ ,םיכפש לש תוזילנאל הדבעמ ירדחו תוכירב ,תומוק יתש ןב הנבמ לולכי יגולויבה ןוכמה
,ק"מ 7,500 לדוגב ,(תכתמ ילכימ) םירוטקאיר 2.תיפצתו הרקב ירדח םע ,תומוק 3 הבוגב ףסונ
,ודרפויש םיינגרואה םירמוחה תא הליכמה הצובה .תרנצו ריוא תסיחד ינקתמ ,הביאש ינקתמ
.הליערה תלוספה רתאב הפירשל רבעות

"מ"עב םימגד" :לדומ תיינב

גרבקנד טרבלא :םוליצ