בבוח תמר לש רבדמה ףונב ןוניגו יתביבס לוסיפ

גרבקנד טרבלא :םוליצ