בגנל יזכרמה םילוחה-תיב - 'הקורוס' יאופר זכרמ
.50-ה תונש ףוסב 'הקורוס' םילוחה תיב תיינב :הנומתב

יזכרמה םילוחה-תיב תא הווהמו 1960 תנשב חתפנ 'הקורוס' יאופרה זכרמה
.בגנל
םקוהש ןושארה םילוחה-תיב ,יקסי םייח ש"ע 'הסדה' םילוח תיבב 'ותישאר'
החולשכ להונ הז םילוח-תיב .1960-1949 תנשמ רוזאה תא תריש רשאו ,בגנב
יאפור דציכ םירכוז עבש-ראב יקיתו .םילשוריב 'הסדה' םילוח-תיב לש
תנמ-לע ,תונרותב ,עובש לכ בגנל ודרי םילשוריב 'הסדה' םילוחה-תיב
.יאופר ץועיי קפסלו ימוקמה םילוחה-תיב תוקלחמ תא שייאל
ןיערגה תא וויהש םהו ,םיחמומ םיאפור עבש-ראבב ועקתשה ןמזה ךשמב
תנשב 'הקורוס' םילוחה תיב תחיתפ .שדחה םילוחה-תיב לש ושויאל עובקה
.רוזאב זופשאה יאנתב רכינ רופישל האיבה 1960
תימורד ,בגנה תייסולכואל םירישי םייאופר םיתוריש ןתונ םילוחה-תיב
חטשב ,שפנ 380,000-כ הנומה הייסולכוא - רושבה לבח דעו תג-תיירקל
.הנידמה חטש ללכמ 60% הווהמה
חתפנש) 'לטפסוי'ו (ןולקשא) 'יליזרב' םילוחה-יתבל 'לע םילוח-תיב' והז
כ"הסבו ,שפנ 350,000-כ לש הייסולכוא םיתרשמה ,(תליאב 1969 תנשב
.'הקורוס' יאופרה זכרמה לש ותוסח תחת םה שפנ 730,000
ל"הצ יסיסב תא תרשמ אוה ,ןכ ומכ .הממיב תועש 24 ליעפ םילוחה-תיב
.םורדה רוזא ילייטמ לכ תאו
תונואת יעגפנ לכב לפטמה ,ללכושמו שדח המוארט זכרמ וב םקוה 1994 תנשב
.רוזאב םיכרדה
:םילוחה-תיב תושרב
תויללכ זופשא תוטימ 800 -
םוי זופשא תוטימ 60 -
הזילאיד תודמע 12 -
תוקוניתל תוטימ 610-כ -
.בחרמב וררוגתיש ,שפנ 865,000-כב םילוחה-תיב לפטי 2000 תנש ףוסב
ץראב םיפסכ תסייגמה ,תודידי תתומע תלעופ 'הקורוס' יאופרה זכרמב
.ל"וחבו