( 4 מ"מת ) 4 ‘ סמ םורדה זוחמל תיזוחמ ראתימ תינכת

,תוזוחמ השישל תילהנמ הקולח הנידמה חטש תא לארשי תלשממ הקליח 1957-ב
,הפיח , םורד , זכרמ , ןופצ :םה תוזוחמה . תופנל קלוח זוחמ לכו
. ראתמ תינכת הבתכנ זוחמ לכל . םילשוריו ביבא - לת
ללוכ , םורדב תליא דע ןופצב דודשאמ ערתשמו וחטשב לודגה אוה םורדה זוחמ
תיצראה הצעומה ידי - לע הרשוא םורדה זוחמ לש ראתמה תינכת . בגנה חטש לכ
םייוניש םימעפ 14 הב ושענ זאמו , 1976 לירפאל 6-ב היינבלו ןונכתל
. םינוקיתו
:תינכתה תורטמ
עובקל . הנש 20-כ לש ןמז חווטל םורדה זוחמ חותיפ תא טרפלו תוחנהל
שיש רבד לכו , זוחמב תיצראה ראתמה תינכת עוציבל םישורדה םיטרפה תא
ללכבו , תימוקמ ראתמ תינכתל הרטמ שמשל יושעהו זוחמל תיללכ תובישח ול
חותיפו היינב רשפאל ;הקוסעתהו ןוחטיבה תניחבמ זוחמל םיתואנ םיאנת הז
,תילכלכ החימצ ידכ ךות , רוזאב עבטה יבאשמ לע ססבתהב , םורדה זוחמ חטשב
. היילעה תטילקלו הייסולכואה לודיגל תויזחתה בקע שרדנכ
לש יוזחה םלדוג , הייסולכואה תסירפב תורומתה תיזחת תא טרפלו עובקל
. םתוחתפתה ינוויכו םיינוריע םיבושיי
.וחותיפל ףונמכ , םורדה זוחמב הרובחתהו תיתשתה תוכרעמ חותיפ תא םדקל
תויסולכוא חפטל , הייסולכואה לש םייחה תוכיאו תמר תאלעהל םיאנתה תא רוציל
. זוחמה חותיפב תיוודבה הייסולכואה תא בלשלו תושלח
םייחה תוכיא לע ןגהלו זוחמה לש םיידוחייה ףונהו עבטה יכרע לע רומשל
. וחותיפ ידכ ךות , זוחמה חטשב הביבסהו
.תינכתה לש ןמזה חווטל רבעמ רומישלו חותיפל עקרק תודותע לש תונימז חיטבהל
,תוביסנל םאתהב ונוש תורחא תורטמ ;םשגוה הנושארה תינכתה תורטממ לודג קלח
,םימיה תלעת , תליאל לזרבה תליסמ :ןהיניב . וגשוה םרט תורחא תורטמו
תודעיימ תויחכונה תויצראה ראתמה תוינכת . דועו תיניערג חוכ תנחת
בגנב םייונפה םיחטשה תודותע . ימואלה חותיפב בושח דיקפת בגנה יחטשל
. ףופצה זכרמהמ הקוסעתו היסולכא , תויתשת רתויו רתוי וטלקי