תיתשביה הרובחתה ךרעמ
.םודס - דרע שיבכ תכונח :הנומתב

דחא דצמ ירושימ ,ןווגמ יפרגופוט הנבמב ןייפואמ בגנה
תא םויה םג הוותמו רבעב ביתכה הז הנבמ .ינש דצמ יררהו
.בגנה לש תיתשביה הרובחתה ךרעמ
,םורד-ןופצ יללכ ןוויכב ךרוא יריצב ןייפואמ הז ךרעמ
.ברעמ חרזמ יללכ ןוויכב בחור יריצבו
:בגנב םיירקיעה ךרואה יריצ
ףוחה רושימ םע בגנה ןופצ תא רבחמה תג תיירק עבש ראב ריצ
.םילשוריו
הנצינ - עבש ראב) םירצמ םע לובגה ךרואל יברעמ ךרוא ריצ
.(תליא -
,ןדרי םע לובגה ךרואל ,הברעה - עבש ראב - יחרזמ ךרוא ריצ
.תליא דע
.תליא - ןומר-פצמ- רקוב-הדש יזכרמ בגנ ריצ
םירשקמה ,בחור יריצ לש ךרעמ םייק ,הלא ךרוא יריצ ןיב ,רומאכ
.בגנה תריב ,עבש-ראב לא יחרזמה בגנהו יברעמה בגנה תא
,רבעבכ םויה ,בגנב תיתשביה תרושקתה ךרעמ ,תירוזא הייארב
,םירצמ - רוזאה תונידמ ןיב רשקמה רתוי בחר ךרעממ קלח אוה
.ןונבלו הירוס ,ןדרי ,לארשי

:הנידמה תמקה רחאל
ךשמב החתפתהש תירוטסיה תיתשת לע ןעשנ בגנב םיכרדה ךרעמ
.יתועמשמ בצקב וז תיתשת החתפתה הנידמה תמקה רחאל .םינשה
,יברעמהו ינופצה בגנל םישיבכ וללסנ 50 - ה תונש ךלהמב
םיכרד וצרפ ,ליבקמב .רוזאב השדחה תובשייתהה תא קזחל הרטמב
םייוצמה םיבצחמה יחטשלו חלמה םי רוזאל ,בגנה חרזמל תושדח
.רוזאב
,םחורי ךרד רבעש ,תליאל יזכרמה ריצה ללסנ 50-ה תונש ףוסב
.החונמ-ראבו ןומר-הפצמ
,תליאל עבש-ראבמ הברעה שיבכ ,ףסונ ךרוא ריצ ללסנ 1967 תנשב
הברעל בגנה ןופצמ יזכרמה הרובחתה ריצכ םויה דע שמשמה
.ץראה םורדלו
זכרמל בגנה תריב עבש-ראב ןיב רשקה רפוש 70-ה תונש תליחתב
רושימ ןוויכל הנופצו הנממ םישיבכה תכרעמ הבחרוהו ,ץראה
.ףוחה
הללסנ ,םירצמ םע םולשה םכסה תמיתח רחאל ,80-ה תונש תליחתב
דעו הנצינמ ,וכרואלו יברעמה לובגה רוזא לא םישיבכ תשר
,יניס יפונל תוידוחיי תויפצתב תנייפואמה ,וז ךרד .תליא
םידקופה םילייטמה תאו ,ל"הצ לש ןוחטיבה יכרצ תא תשמשמ
.רוזאה תא
ראב ביבס ןיוולה יבושיי תוחתפתה םע ,םיעשתה תונש ךלהמב
.בגנה חרזמ-ןופצל םישיבכה ךרעמ םג קזוח ,ריתי לבחבו עבש
רוזאב תובשייתההו תורייתה ךרעמ קוזיחל המורת םג ךכב התייה
.חלמה םי לש ופוחלו דרע
ברעמ-ןופצלו יברעמה בגנל םישיבכה תיתשת הבחרוה ,ליבקמב
םע רשקה רופישלו ,הז רוזאב חותיפה יבושיי קוזיחל בגנה
.הזע תעוצר