בגנב ( ט"בנ ) עבטה קיחב שפונ

ריעה . טרפב בגנבו ללכב ץראב , חתפתמ ילכלכ ףנע איה תורייתה
.(םילשורי ירחא ) ץראב ותובישחב ינשה יתורייתה דקומה איה תליא
-הפצמבו דרעב םג שי ןולמ יתבו תונולמ רוזא שי חלמה םי ףוחל
תורשע ןכו ‘ ןוטליה ‘ ןולמ הנורחאל ךנחנ עבש - ראבב . ןומר
. הרכשהל םירדחו תוינסכא , םיירפכ םינחרוא לש תובר
,ץראב םירחא םירוזאמ רתוי בגנה תא דחיימש , תורייתב בושח קוש חלפ
לודגה קירה חטשה תדותע ןיידע אוה בגנה . עבטה קיחב שפונה אוה
, היישעת , שא יחטש ) םיליבגמ עקרק ישומיש תורמלו , הנידמב
ןתינ םהב םירתאו לויט ילולסמ ןיידע וב שי , ( ‘ וכו היירכ
ילעבל רבדה רומא רקיעב . םדא ינב שוגפל ילבמ םיכורא םימי דדובתהל
ט"בנ יכרוצל . תושיגנב םילבגומ םניא טעמכש , לגר יכלוהו 4x4 בכר
הייסולכואל הנעמ םינתונש הלאמ דחאו , םיתורישל השירד םג שי , הלא
, תימוקמ ןבאמ יונב ןוינחה . ןומר שתכמב תוראב ןוינח אוה וז
עקרקה ינפ - לעמ טלוב ונניא אוה . ביבסמ תועבג ןיב הנופס העקבב
ןוינח הז ןבומב . ינונכתה הוותמבו עבצב יעבטה ףונב בטיה גזמתמו
םיתורישלו , דחמ תישארב יפונל שוקיבה לש המלידה ןורתפל םגד אוה תוראב
- חותיפ . דבלב םיטעמ תלחנ ראשית םיתוריש אלל תוריית . ךדיאמ
. עבטה יכרעב העיגפו םיריית שדוג ןימזי םיתוריש לש רתי