(החבצב לומגתה תלועפ) "שעג רה" עצבמ
- לאמשמו ,ירצמה םילורטפה ריצ ןימימ .םויה םירצמ - לארשי לובג :הנומתב
ןופצב חיפרמ מ"ק 240 ךרואל החתמנש לובגה רדג ךוותב .ילארשיה
.םורדב הבאט דעו

ימכסה לע תוחיש סודורב 'םינשושה' ןולמב ומייקתה תואמצעה תמחלמ רחאל
.'ץנאב ףלאר ר"ד היה לעופב ךוותמה .לארשיו ברע תונידמ ןיב קשנ-תתיבש
ןופצמ ל"הצ תוחוכ תגיסנ ומכ ,רתויב םישק םימדקומ םיאנת הגיצה םירצמ
.עבש-ראבב ירצמ יאבצ לשומ תבצה ,רתוי רחואמו ,ה'גולפ-לד'גמ וקל
,םידדצה ןיב רישי ןתמו-אשמ לחה םכלהמב .םיכשוממו םיעגיימ ויה םינוידה
םוחתב בגנה לכ ראשיי ויפל ,םכסה גשוה ףוסבל .ם"ואה יגיצנ תפיקע ךות
שוביכ חטשל התייהש ,הזע תעוצרל טרפ ,(ימורדה בגנה ללוכ) לארשי תנידמ
הביטחה ,חיפר הנחמ לע שלוחה ,'תורבקה תיב' בצומ תא הניפ ל"הצ .ירצמ
םכסהה .םירצמל הקשנ םע רוזחל התשרוה ה'גולפ 'סיכ'ב תרתוכמה תירצמה
.24.2.49 םויב םתחנ
תוחוכמ זרופי (ריפח-לא ה'גוע) הנצינ רוזאש ,עבקנ םכסהה יפיעס ןיב
,המייצקו הליגע-ובא דע יניס ךותב :ימואלניבה לובגה ידיצ ינשב אבצ
הבשומ םוקמ עבקנ ,המצע הנצינב .ןרק רהו ביבר רה דע לארשי ךותבו
.םוקמב ודמעש םייכרות םינבמב ,תברועמה קשנה-תתיבש תדעו לש עובקה
זרופמה רוזאהמ םיקלחל וסנכנ הגרדהבו ,םכסהה תא ודביכ אל םירצמה םלוא
ירצמ חוכ .ימואלניבה לובגה לש ילארשיה דצב ללוכ ,תלחוז תוטלתשהב
יתשו ,(הנטקהו הלודגה) החבצה יבצומב םקמתה ,דודג לש לדוג רדסב
.םאריס ידאו יבצומב תוקלחמ
,קשנה-תתיבש ימכסה לש וז הרפה לע םויה רדסל רובעל אל הטילחה לארשי
,רידסה םינחנצה דודג תא ללכש ,חוכ זכור 1955 רבמבונב 2-ה לילבו
תביטחמ דודג ,ל"חנה לש םיכ"מה סרוק תדיחי ,םיאולימ ינחנצ תוגולפ יתש
תרטמ .תוננוכב הדמעוה ןוירשה תביטח .ירליטרא עויס תודיחיו 'ינלוג'
.זרופמה רוזאהמ םירצמה תא קלסל התייה חוכה
ינשו החבצה יבצומ רוזאב םייתגולפ ברק-יתווצ השימח ופתתשה הלועפב
המסח םינחנצה ירייס תקלחמ .םאריס ידאו רוזאב םייתגולפ ברק-יתווצ
יבצומב םירצמה תודיבא .ושבכנ םידעיה לכ .המייצקל ליבומה ריצה תא
24-ו השימח ולפנ ל"הצ ילייחמ .םייובש 48-ו םיגורה 70-כ ויה החבצה
.םיב"קמו תומגרמ ,מ"נו ט"נ יחתות ,םימ"לחז ויה חקלנש ללשב .ועצפנ
ילייחמ 11.םייובש העבשו םירצמל םיגורה 11 ויה םאריס ידאו יבצומב
.ועצפנ 'ינלוג'
וניוצ ,ל"ז יקסבב קחצי שילפ ןד ,ןמרמיצ ישי ,עצבמה יפתתשממ השולש
ועידוהו ,החבצה יבצומ לע דגנ-תפקתה ומייב םירצמה .ל"כטמרה ידי-לע חבשל
לעמ ץוח-יבתכ וסיטהו וחרט ףא םה .ל"הצ ילייחמ 200-כ הב וגרהנ יכ
.ל"הצ יללח תופוגכ םהיללח תופוג תא וגיצהו ברקה הדש