עבש ראב ןורטאית

םינקחש ץמוקו וליב ןושרג ידי-לע ,1973 תנשב דסונ עבש-ראב ןורטאית
הנורסח תא אלמל דעונש ,יצולח-יתוברת ןויסינל םיפתוש תויהל וצרש
.ןורטאיתה תוברתב בגנה תריב לש
היה םיפוצה רפסמו ,הנושארה ותוליעפ תנשב וב ולעוה תוגצה שמח קר
אל ,הנש התואב הצרפש ,םירופיכה םוי תמחלמ .דבלב 189-ל עיגהו םועז
הקהל שוביגב ץרמב לחוה םיישקה לכ תורמל ךא ,תישארבה ילבח לע הלקה
.תוגצהל להקו
םייפסכ םירבשמ .ומויק תונש לכב טעמכ ךשמנ ןורטאיתה לש ומויק לע קבאמה
םעפ אל ומייא ,םיבוט הקהלו להק חפטל תורשפאב ןומא רסוח ,םירומח
םתונשקע קר .עבש-ראב ןורטאית המשש "הרזומה העפותה" תא הציק לא איבהל
רבד לש ופוסב ואיבה ,םיימוקמ םיבשות לשו הילהנמ ,הקהלה ירבח לש
.תמייק הדבועבכ ןורטאיתב תיתונמואו תידסממ הרכהל
וסנכוהש רחאל ,ךפהו ודועיי תא הניש ,תיבל ול דעויש "םעה תיב" ןיינב
תא ורציו ולפוה תוריק .ןורטאיתה ןיינבל ,םייתוהמ םייוניש רפסמ וב
.םייונב תוריקב טסבזאה תוריק ופלחוה ןורטאיתה םלואב ."אבה םלוא"ה
.םידפורמ תואסיכב ופלחוה םיקרוחה תואסיכה
,ןכ-לע-רתי .ץראה יבחרב החלצהב תוכזל עבש-ראב ןורטאית תוגצה ולחה הרהמ דע
ךלה רבכ םמשש ,ויאמבבו וינקחשב ןיזהל לחה ריעצה עבש-ראב ןורטאית
,ןורטאיתה ינקחשמ םיבר םויה דע .ץראה זכרמב ןורטאיתה תוברת תא ,םהינפל
םירכומ ןורטאית ישנאל םיבשחנ ,עבש-ראב ןורטאיתב םתוליעפ תא ולחהש
.ץראה לכב םירחא תוארטאית םג םנורשכב םירישעמה ,םיחילצמו
ןורטאיתה תוליעפו רשעוה ראוטרפרה ,קדהתהו ךלה ולהק םע ןורטאיתה לש רשקה
,"תונטק" תוגצה תאלעהו תונויער חותיפ ,םיראוטרפרה תונויסינהשכ ,הבחרוה
."אבה םלואה"ב םישענ
דחוימ רדסהב .אבה םיפוצה רודל גאדו וירמש לע טקש אל עבש-ראב ןורטאית
4-3-ב תופצל םיינוכית רפסה-יתב ידימלת ןורטאיתה םלוא לא םיעיגמ
הנכה ירועשל ,ןורטאיתב הפוצר הייפצל םידימלתה םיכוז ךכ .הנשב תוגצה
רצונ םג ךכ .ויביכרמ לכ לע ילרטאיתה םוידמה תרכהלו הגצהה תארקל
קלח תויהל הכפה ןורטאיתל הכילהה רשא ,תוברת ינכרצ להק ןורטאיתל
םינקחש ופסוותה ,ראוטרפרה לדג םינשה ךשמב .םכוניחו םגהונמ דרפנ יתלב
,ימוקמה יתוברתה יווהב ךרד ןויצ הוויהש ,ןטק ינוריע ןורטאיתמו ,להקו
וינפל םיכלוה ותחלצהו ומשש ,יתוברת-יתונמוא דסומל ,ןורטאיתה ךפה
.ץראה יבחר לכב

תוימוקמ תוקהל ןכו ,"בגנה ןורטאית" םג הב לעופ עבש-ראב ןורטאיתל ףסונב
.םיצוביקבו ךוניח תודסומב רקיעב תולעופש תופסונ