הלבות ילעפמ

ליבויש עוניש ךרעמ תמקהב לחוה ,בגנב םיבצחמה תיישעת חותיפ םע דבב דב
.ל"וחל אוציה ילמנלו ץראב םינכרצל תרצותה תא
ךירצמ לודגה הלבוהה חווטו ,לקשמו חפנ יריתע םה םיבצחמה תיישעת ירצומ
ידיחיה הלבותה יעצמא ויה ולא תויאשמ .תוררוג תויאשמ לש לודג יצ
הלבוהה הכשמנ ןכמ רחאל םג .ןיצלו ןורואל לזרבה תליסמ תחיתפל דע
המצמטצה וז הלבוה תטיש .חלמה-םי דע העיגה אל תבכרהש ןוויכ ,תויאשמב
.תבכרה לע תורישי ןעטוה אוה םש ,עפצ הדשל םודסמ גלשאה עוסמ תחיתפ םע
ןרצנוקב תיתלשממ תב הרבח איהו ,1952 תנשב הדסונ "הלבות ילעפמ" תרבח
.(ל"יכ) מ"עב לארשיל םילקימיכ
םיינוכסחו םיליעי ,םייתשבי הלבוה יתוריש ןתמ וניה הרבחה לש ירקיעה הדועי
,ןהלש תרוזפתה ירצומ לש ליבומכ הרבחה תשמשמ וז תרגסמב .ל"יכ תורבחל
לש הקפסאו דויצ ןכו ,םהמו םילמנל םייללכ םינעטמ תלבוה לע ףסונב
.ל"נה תורבחהמ קלח
תונורקו הנשמ ינלבק לש בכר ,ימצע בכר הרבחה הליעפמ הלא תולטמ עוציבל
תוסיו רשפאלו תילועפת תושימג הרבחל תונקהל דעונ הז הלעפה הנבמ .תבכר
תודונתלו תוחוקלה לש תופטושה תושירדב םייונישל םאתהב ,הלבוהה יעצמא
.םייתנשה הלבוהה יפקיהב
,לארשי תבכר לש תרוזפתה תונורק תא "הלבות ילעפמ" 'בח השכר 1982 תנשב
.תבכרה לש הלבוהה תוליעפב ל"יכ תורבח ולקתנ םהב םיישקמ האצותכ תאזו
ךסומ ,הרבחה ידרשמ םימקוממ םש ,עבש-ראבב אוה הרבחה לש תוליעפה זכרמ
.הפיחו ופי ,דודשא ,הנומיד ,תליאב םיפינס הרבחל .בכרל ןוינחו יזכרמ
ףוסיא ןוגכ ,םיוולנ םיתוריש ףא הרבחה העיצמ ,הלבוהה יתורישל טרפ
קימעהל תנמ-לע .חוקלה לש תודחוימה תושירדל םימאתומה םירצומ ןוסחאו
,תונורחאה םינשב "הלבות ילעפמ" 'בח העיקשה ,היתוחוקלל תורישה תא רפשלו
יצ תא חתפל הכישממ איהו ,תישונאהו תיזיפה תיתשתה תבחרהבו חותיפב
.התושרבש םיעצמאהו בכרה
ימואלניב "יתשבי רשג" םג הרבחה תמייקמ ,םיימואלה הידועייל ףסונב
התייה הב הפוקתב דואמ ליעפ היה הז רשג .ףוס םיל ןוכיתה םיה ןיב
.1980-ו 1967 םינשה ןיב ,הרוגס ץאוס תלעת