עבש-לת
.בגנב המקוהש הנושארה הרייעה ,עבש - לתב ןושארה בוחרה :הנומתב

עבק-בושיי תמקהב ןושארה ןויסינה היה עבש-לת יוודבה בושיה תמקה
.בגנב תיוודב הייסולכואל
יתליהק ירחסמ זכרמ ביבס תובוחר ינש ךרואל םיתב 43 ונבנ 1968-ב
וזכורש ,םיוודבל עיצהל התייה הרטמה . ( האפרמו תויונח יתש ) ןטק
לבוש ץוביקו חרזמב דרע ןיב ) 'גייסה' רוזאב תואמצעה תמחלמ ירחא
םינוש םיטבשמ םיוודב ונכש זא דע .עבק רויד לש תונורתפ , ( ברעמב
תובשייתהל רובעל םהל עיצהל טלחוהו ,םיפירצבו םילהואב הז רוזאב
.עבק
תיצחמכ קרו ,ההובג תונעיה התייה אל היינבה רמג רחאל תונושארה םינשב
אל טלחוה 1974-ב .יחאלפ אצוממ תוחפשמ ידי-לע םבור ,ושכרנ םיתבה
תימצע היינבל םישרגמ תריכמל רובעלו ,תיזוכירה היינבה םע ךישמהל
,יוודב אצוממ תוחפשמל םג ,רתוי המיאתה וז הטיש '.ךתיב הנב' תטישב
,ורכמנ םישרגמה .הריכש הדובעו הערמ לש תבלושמ הלכלכ לע רומשל ופאשש
.דואמ הבחרתהו הרייעה הלדג זאמ .ןאצ תואלכמ םדיצלו םיתב ונבנ םהילע

.תימוקמ הצעומ לש דמעמ עבש-לת הלביק 1977 תנשב
.םיבר רוביצו ךוניח תודסומ הבו ,םיבשות 8,000-כ הרייעה הנומ םויכ
,רעורע ,הפייסכ ,טהר :תורייע שש דוע בגנב ומקוה ןכמ רחאלש םינשב
.הרוחו היקל ,םולש-בגש