עבש ראבב ‘םינג ריע‘
ונבנ ותרזעבש 50 - ה תונש לש ןוטבה לברעמ - ‘ חתותה ‘ :הנומתב
,‘ חתותה יתב ‘ ונוכ םימיל . עבש ראב לש תונושארה תונוכשב םיתבה
.‘ ג , ‘ ב , ‘ א תונוכשב םויה דע םתוא תוארל ןתינו

ריע ‘ לש ןויער לע הססבתה 50-ה תונש תישארב ריעה לש ראתמה תינכת
םיחותפ םיבחרמו קרי תועוצר תופקומ , תויאמצע תויתנוכש תודיחי : ‘ םינג
.(ר"עמ ) ריעה לש ישארה םיקסעה זכרמ תרשמ םלוכ תאש , ( רזע - יקשמ )
היגולואידיאה תא המאת ‘ תינוריע הביבס ךותב תירפכ הריווא ‘ לש וז הסיפת
,םיתורישו רחסמ לע תססובמה , הפופצהו הלודגה ריעב התארש , תינויצה
. יחרכה ער
ריע ‘ לש םייזכרמה תונויערה ורבסוה , 1951 , תיצראה ראתמה תינכתב
: ‘ םינג
תא ליעי ןפואב תוקפסמה , ( תונוכש ) תויאמצע תודיחימ בכרות ריעה"
יתחפשמה הנבמל םאתהב םינווגמ ויהי ( הנוכשב ) רוידה יתב . היבשות יכרוצ
ריעה זכרמ . םייזכרמ תומוקמב ומקוי םיקסעו רוביצ - יתב . יתרבחהו
,םיקנבה , קסעה יתב םג ואצמיי ןאכ . תונכשה תודיחי לכ זכרמב אצמיי
" . . . רוביצ ינבמו הרבח יתב , םינסחמהו רחסמה יתב
תונושארה תונוכשה - 50ה תונשב ומקוה , ‘ םינג ריע ‘ תינכת יפ - לע
, תויתנוכש תודיחי ומקוה הקיתעה תיכרותה ריעל ןופצמ . עבש - ראב לש
םחטשב םינטק , םייתמוק - ודו םייתמוק - דח םיתב לש היינבב ונייפואש
, תיסחי לודג חטש לע םיסורפ םלוא , ( םירוגמ תדיחיל ר"מ - 30כ )
ומקוה וזכ תיתנוכש הדיחי לכ בלב . ‘ רזע - יקשמ ‘ םהל םיכומסו
ריעה . םהלש םייסיסבה םיכרצה תא םיבשותל וקפיסש , ‘ תוינק יזכרמ ‘
, ( ‘ ר"עמה ‘ ) הלא תונוכש לש ישארה םיקסעה זכרמכ השמיש הקיתעה
. ריעה לש םייסנניפהו םיילהנימה םיתורישה רתי םג ומקומ הבו
ברה ןרוזיפ :תויפיצל םאתהב וחתפתה אל עבש - ראב לש תונושארה היתונוכש
למשחו בויב תכרעמ , םימ תקפסא ומכ , ריעה לש תיתשתה תואצוה תא רקיי
םיקחרמהו , םייתנוכש הפשא ידקומל וכפה רזעה - יקשמ . םישיבכ חותיפו
תוברת ‘ תוחתפתה ובכיע , ינוציקה ירבדמה םילקאהו תונוכשה ןיב םילודגה
.םינושה ריעה יקלח ןיב יסיפו יתרבח שוביגו הליעפו תימניד ‘ תינוריע
תונוכשה לש שדוחמ ןונכתל 50-ה תונש ףוסב ןונכתה ימרוג וכרענ ךכמ האצותכ
ןווגמ סולכא , רתוי םילודג םיתב :ויה וירקיעש , ריעה לש תונושארה
תמקהו םיתורישהו תויתשתה תמר רופיש , רתוי הפופצ היינב , םיבשות לש
הניחבמ רתוי םימאתומו רתוי םילודג , ההובג המרב םייתנוכש תוינק יזכרמ
.םייתנוכש עונלוק - יתב ףא ומקוה הלא םיזכרמב . ירבדמה םילקאל תינוטקטיכרא

,תוקיתווה תונוכשב הייסולכואה תונקדזה ךילהת בקע , 70-ה תונש ךלהמב
ומקוה , היינבה תא ןהב ףפוצלו תונוכשה תא ‘ ריעצה ‘ ל תנמ - לעו
םיריעצ תוגוז ידי - לע וסלכואש , תומוק 4-ו 3 ינב םינוכיש תונוכשב
. םינטק םידלי םע