ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
.70-ה תונש תליחתב בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא תיינב :הנומתב

,ןוירוג-ןב דוד ,לארשי תנידמ לש ןושארה הלשממה שאר לש ונוזח תארשהב הדסונ
יכוניחה ,יתיישעתה ,יאלקחה וחותיפב תינחה דוח תא תווהל התמישמשכ
.בגנה לש יתוברתהו
.1960-61 םינשב ולחה עבש-ראבב הטיסרבינואה תמקהל םינושארה םידעצה
עבש-ראבב םייקל תובוחרב ןמצייו ןוכמל התנפ םיימוקמ םימזי לש הצובק
םוחתב םיישעמ םיקיפאב לחוה 1962-ב ןכאו .תויאטיסרבינוא תואצרה
ןוינכטה םעטמ הסדנהה ימוחתב ינש ראותל ינושאר לולסמ חתפנ ,ליבקמב .הז
.הפיחב
ןוכמה" םשב תינאמ'תוע הדוגא 1963 ףוסמ לחה עבש-ראבב הלעפ ,ימשר ןפואב
להנלו םיקהל ,דסייל ,ןגראל" :ויה היתורטמש ,"בגנב ההובג הלכשהל
הלכשהו םייאטיסרבינוא םידומילב תואצרהו םירועיש ונתניי וב דסומ
."ההובג
ותמקהל תינכת תקידבל הדעו תוברתהו ךוניחה דרשמ ידי-לע התנומ 1964-ב
רתלאל המקהב ךרוצה לע בויחב הצילמהש ,בגנב ההובג הלכשהל דסומ לש
.םידחוימה ויכרצ בקע ,םורדה רוזאב ההובג הלכשהל דסומ לש
,'סאייה תיב' תא ,םימולשתב ,עבש-ראב תייריע השכר 1965 תנש ףוסב
.'בגנב ההובג הלכשהל ןוכמה' תא שמשיש תנמ-לע
,לוכשא יול רמ ,זאד הלשממה שאר ידי-לע הנומ םימיה תשש תמחלמ רחאל דימ
רבמבונב הדסונ ,לארשי תלשממ רושיאב .בגנה תטיסרבינוא דוסייל דעווה
תנש תחיתפ סקטב תימשרה התחיתפ לע זרכוהו ,בגנה תטיסרבינוא 1969
.ל"שת םידומילה
תטלחהב ,ןוירוג-ןב דוד לש ותומ רחאל רצק ןמז ,1974 ראורבפ שדוחב
."בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא"ל המש הנוש ,םינמאנה רבח
םיטנדוטס תואמ םהיניב ,םיטנדוטס 11,000-כ הטיסרבינואב םידמול םויכ
ימדקא זכרמל תואטיסרבינואבש הריעצה הכפה םינשה םע .םישדח םילוע
.רקחמלו הארוהל בושח
הטיסרבינואה המצעל הביצה ,בגנה יבשות לש הלכשהה תמר תאלעהב הדיקפתל ףסונב
יאנתו םייתרבח םירעפמ תועבונה תויעב םע תודדומתהב עויס - ףסונ רגתא
.היילעה תטילק יצמאמב ףקיה תבחר הרזע דצב ,הקוצמ
:תוטלוקפ 4 הטיסרבינואב
עבטה יעדמ -
הרבחה יעדמ -
היגולונכטה יעדמ -
.תואירבה יעדמ -
.רוטקוד דע רגובמ ,םימדקתמ םיראת םיקנעומ םירגובל
םשומה דחוימה שגדה תוכזב םלועב עדונ הטיסרבינואה לש האופרל ס"היב
.תיתליהקה האופרה לע

:רקוב-הדשבו עבש-ראבב הטיסרבינואה תרגסמב םילעופ רקחמ ינוכמ 3

םישומישהו רבדמב םימה תורוקמ םירקחנ וב ,רקוב הדשב רבדמה רקחל ןוכמה -
ףוסיא ,םשגה תרבגהל תויתוכאלמו תויעבט םיכרד חותיפ ,םהב םיירשפאה
יאנתל םימאתומה םיבושייו םינבמ ןונכת ,םיחיחצ םירוזאב תונופטש ימ
.דועו תירבדמ היגולוקא ,היגרנא תורוקמ חותיפ ,רבדמב םילקאה

,םיכמסמ 750,000-מ הלעמל םירומש ובש - ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה -
ולעופ רקחב םירקוחה םיקסוע ןוכמב .תונויצה תודלות לע רוא םיכפושה
.תונויצה רקחבו ןוירוג-ןב דוד לש

ןוכמו ,תישומיש היגולויבו תואלקחל ןוכמ ללוכ - ישומיש רקחמל ןוכמה -
היקשהה םוחתב תימלועה המרב םיגשיהל םיעיגמ ןוכמב םירקוחה.הימיכל
םיאבוימה םייטוזקא תוריפ חותיפ ,רבדמ יאנתל םיחמצ םולקא ,םיחילמ םימב
םי תורצואו בגנה יבצחמ לוצינל םיכילהת חותיפ ,םלועב תונוש תוצראמ
.חלמה

ידומילל ס"יב הליעפמו בגנה תליהק םודיקב םג תברועמ הטיסרבינואה
םידומיל תארקל םידימלת תואמ תורישכמה ,תוימדקא-םדק תוניכמ ,ךשמה
םידימלתל עויסו תיתרבחה תוברועמה םוחתב תוליעפ ,םימדקתמ םיימדקא
.םישדח םילועלו םיוודב