בגנל םימ

,םיקחרממ וילא םימרזומה םימב תינתומ הנהו התייה בגנב םיבושייה תמקה
תופוכת תרוצבה תונשו תוקיפסמ ןניא בגנב תודרויה םימשגה תויומכ ןכש
.ידמל
,השעמל .םע-רינ תוראבמ םימה רוניצ תחנהב לחוה 1947 ראוניב ןושארב
220 ללוכה םכרואו שטניא 6 םרטוק .יברעמו יחרזמ - תורוניצ ינש ויה
.מ"ק
םתושרל ודמע אל םירפחמ ןכש ,םיבר םייסיפ םיישקב ולקתנ הכאלמה יעצבמ
תדובעב קמעוה אוה ןכמ רחאלו ,םלת השרחמ הצרח הליחת .םימי םתואב
ומכ .רתויב תצמואמ התייה וז הדובע .םיתייאו םישוכמ תרזעב םייפכ
.םיוודבה ןמ קלח דצמ ןהו םיטירבה דצמ ןה ,םיבר םילושכמ וצצ ןכ
.בגנה רמשמלו לבושל םימה ומרזוה הדובעה תליחת רחאל םישדוח השולשכ
רובעכ .וקה ןמ םימ ,הז רחא הזב ,בגנה יבושיי ולביק ץיקה ךלהמב
.הכאלמה המלשוה ,1947 רבמטפסב ,םישדוח הרשעכ
םג ומכ ,םידדונה םיאודבל םגו םיברעה םיחלפל םג וקפוס וקה ןמ םימ
.בגנב תומייק ויהש תוירוטדנמה הרטשמה תונחתל
תא םירזהל ותורשפאב היה אל ךא ,םימייקה םיבושייל קיפסה הז רוניצ
,תואמצעה תמחלמ ירחא םוקל ולחהש ,םישדחה םיבושייל תושרדנה םימה תויומכ
אללש רורב היה .תחתפתמה םיבצחמה תיישעתלו תושדחה חותיפה תורייעל
תנש דע .בגנה תא חתפל היהי ןתינ אל ,תויתועמשמ תויומכב םימ תפסות
תוראבו םע-רינ תוראב] בגנב הייתשה ימל ידעלב רוקמ םוהתה ימ ויה 1955
.[תופסונ
ונייהד ,רוזאל ץוחמ שפחל חרכה היה םימה תכורצת לודיגל ןורתפה תא
לעפמ םלשוה ,הדובעו ןונכת לש םינש רחאל ,1955-ב .ןופצהמ םימ תאבה
1964-בו ,הנש ידמ ק"ממ ןוילימ האממ הלעמל קפסמה ,בגנ-ןוקרי םימה
.יצראה םימה ליבומ םלשוה
םימרוז ולחה תרניכה ימו הלעפוה תיצראה םימה תינכת - םשגתה םולחה
,םלועב םימדקתמה ןמ םה ונצראב םימה ילעפמ ,ןכא .בגנה לא ,המורד קחרה
.תולבגומ םימה תויומכ םלוא
שפחל חרכה רצונ בושו ואולמב טעמכ םויכ לצונמ םיקותמה םימה רגאמ
תא ףוסאל טלחוה היעבה תא רותפל ידכ .םימב רוסחמה לע רבגתהל םיכרד
תלעות םג תקפומ ךכ ידי-לע .רוהיט ינגאב םזכרלו ןד שוג לש םיכפשה
.תקספומ םיל םימהוזמ םיכפש תמרזה :תפסונ
םירדחומו ןוצמח יכילהת םירבוע ,הנשל ק"ממ ןוילימ 90-מ הלעמל ,םימה
תורוניצב םירבעומו םיבאשנ םה ךכ רחא .הנביב תולוחה רוזאב המדאה ךותל
.בגנל
לעפמה והז .1989-ב המייקתה ['ןד יכפש] "ןדפש" הנוכמה ,לעפמה תכונח
םידעוימה םימה תפסותו ,יצראה ליבומה תמקה זאמ ץראב רתויב לודגה
.בגנב תואלקחה חותיפל תמרות ,דבלב היקשהל
=] םיבשומה םימה תויומכ תלדגהו לעפמה לש הבחרה םיננכתמ הנורחאל
.[םירהוטמ
יחטש תבחרה ,בגנב תורייעהו םירעה לודיג תא ורשפא ,הלא םימ ילעפמ
.היישעתה ילעפמ חותיפו תואלקחה