הנורבע ןיעב ןדרי םע םולשה םכסה תמיתח
(1994 רבוטקואב 20)
.תליאל ךומס ,'הברע' ףוסמ ,ילארשי ינדריה לובגה רבעמ :הנומתב

ןכלהמב , ןדריו לארשי ןיב תויאשח תוחיש לש הנש 30 ןב לגעמ לש ואיש
ברע תונידממ ודחפ ללגב תויולג תוחיש םייקל ןדרי ךלמ ןייסוח ששח
. תורחאה
לש ץרמנ ךוויתבו , םיאניתשלפהו םירצמ םע םולשה ימכסה תובקעב
לארשי תלשממ שאר ומתח , בידנ ילכלכ עויס וחיטבהש , םיאקירמאה
'ןוטגנישו תרהצה ‘ לע , ןייסוח ךלמהו , ל"ז ןיבר קחצי , זאד
יכרדב ןהיניב תוקולחמה תא רותפל תובייחתמ תונידמה יתש" היפל ,
תילאירוטירטה תומלשהו תונובירה תא ודבכיו וריכי םידדצה ינשו , םולש
. ( 1994 ילויב 25 ) "דצ לכ לש
עבקנ . לובג ינוקיתו םימה תקולח יאשונב ויה תוירקיעה תוקולחמה
קמעב חטש , תרניכהמ הנשל םימ ק"מ ןוילימ 50 ןדריל קפסת לארשיש
הברעב חטשו , ( ‘ םולשה יא ‘ ) לארשי תונובירל רובעי ןדריה
ךישמי ךא , ( רפוצ - ‘ ראמע לא ‘ ) תינדרי תונובירל רובעי
. םילארשי םיאלקח ידי - לע דבועמ תויהל
הכימתל הכזש , ןדרי םע אלמה םולשה םכסה םתחנ םישדוח השולש רובעכ
ונתנכש םע תמא םולשל הווקתו הבחר תימואל המכסהו תסנכב האלמ טעמכ
. חרזממ
אישנ תופתתשהב , תליאל תינופצ , הנורבע - ןיעב ךרענ המיתחה סקט
.ןמציו רזע , לארשי תנידמ אישנו , ןוטנילק ליב , תירבה - תוצרא