.םינושאר םיפירצ ,םחורי

,המחר-לת רתאו המחר רוב דיל ,םילוע תרבעמכ 1951 ץרמב הדסונ םחורי
בושייה ארקנ ודסוה תעב .םיברקעה הלעמל עבש-ראבמ 'טפנה שיבכ' לע
.הקירפא-ןופצמ םטועימו הינמורמ םילוע םבור ,שפנ 400-כ הנמו 'םחורי רפכ'
,ןורואב םיטפסופה הדשו לודגה שתכמה תברקב עבקנ בושייה לש ומוקימ
תפונת ינפב םידמועה עבט תורצוא יריתע תומוקמל הפוקת התואב ובשחנש
.הלודג חותיפ
1962 תנשב . הרייעה תיינבב לחוהו הרבעמה הסרהנ 60-'ה תונש תליחתב
.'םחורי' ל בושייה לש ומש בסוה
קחרמב ,והשלכ יבושיי ףרוע אלל הייסולכואב לילד רוזאב תאצמנ םחורי
.ץראה זכרממ מ"ק 150-כ לש
םחוריב שי לעופב .םיבשות 30,000 לש תלוביק תנייצמ ריעה לש באה-תינכת
.םיבשות 7,000 כ םויכ

:הינייפאמו הייסולכוא
,הייסולכוא לש תרכינ הפולחתמ םחורי הלבס ,המויקל תונושארה םינשב
,םוקמה תא ובזע םיבר םיריעצ .רוזאב הקוסעת תורוקמב רוסחמ לש האצות
יתרבחהו ילכלכה םקרמב השק העיגפלו בושיה לש ותושלחיהל םרגש רבד
.ולש
תונשב .70 ה תונש עצמא זאמ יתוהמ ןפואב הנתשמ וניא םחורי יבשות רפסמ
תונש תליחתב .הייסולכואה לודיגב הלק הגיסנ וליפא התייה םינומשה
התייסולכואו םחוריב םישדח םילוע לש תיתועמשמ תובשייתה הלחה 90-ה
,תונורחאה םינשב .תילילש הריגהמ הרייעה הלבס םינש ךשמב .לודגל הלחה
.אביקע-ינב יניערגו ,תויסכס - ולגנא תוצראמ היילע תועקתשהל, םידע ונא
תייסולכוא לכ ךסב הקירפא - היסא יאצוי לש םלקשמ לודג ןיידע ,תאז תורמל
םישדחה םילועה תא הטלקש ,בושייב היינב תפונת הלח הנורחאל .בושיה
םגאל ךומס ,ברעמ ןוויכב ונבנ םחוריב תושדחה תונוכשה .וילא ועיגהש
.םחורי

:םיאליגה ךתח
,םידלי תוכורב תוחפשמ לש הובג זוחאב תנייפואמ םחורי תייסולכוא
הדירי לש ךילהת לח 70-ה תונש תליחתמ ,תאז תורמל .הובג יעבט יובירבו
תוצובק רתי לש היילע דצל םידליה תייסולכוא לש םרועישבו םרפסמב
.ליגה

:הקוסעתו הלכלכ
םיליבומ הז םוחתב .םחוריב ותובישחב ןושארה ילכלכה ףנעה איה היישעתה
םיססבתמה ,תימיכ היישעתו םייתכתמ-לא םילרנימ :םיאבה םייתיישעתה םיפנעה
םיבשותהמ קלח .ןורואב םיטפסופהו לודגה שתכמה רוזאב עבטה תורצוא לע
המצע םחוריב .םתור רושימבו חלמה םיב םורבהו גלשאה ילעפמב םג קסעומ
:רוזאב עבטה תורצוא לע םה םג םיססבתמה היישעת ילעפמ רפסמ
לעפמ"-סיגא"ו ,םיחירא רוצייל "ןייטשרקא" ,םיקובקב רוציל םחורי "היצינפ"
.הקיטמסוק ירצומ רוצייל םדקתמ
םיירוביצה םיתורישה ףנע אוה םחורי יבשות תקוסעתב ינשה ילכלכה ףנעה
.םייתליהקהו
םייתרבחה םינייפאמה לש האצות אוה ברה ולקשמש ,ינרצי אל ףנע והז
.בושיה לש םיילכלכהו

:הלטבא
ענו ,יצראה עצוממהמ הובג 90-ה תונש תליחתב םחוריב םילטבומה רועיש
,הדובע תונמזהב םוצמצה עקר לע ריבסהל ןתינ הלטבאה תא .12%-11% ןיב
.רוזאב םילעפמה םינותנ םהב םיילכלכה םירבשמהו ,לועיי בקע ןירוטיפ

:םידחוימ םילעפמ
םגא חותיפב םיבר םיצמאמ העיקשמ םחוריב תימוקמה הצעומה - םגאה *
םיביבר לחנ לש וצורע לע רכס תמקהמ האצותכ רצונ םגאה .ותביבסו םחורי
דומילל בושח דקומו ,תידוחיי תיגולוקאו תיפונ הביבס הווהמו ,ינופטישה
םילויטל דקומ םג םיווהמ ותביבסו םגאה .ירבדמ רוזאב םייתביבס םיאשונ
םיווהמ םחורי תרומשב םיסוריאהו "םחורי םגא תוינומלח" .יאנפ תוליעפלו
.םילייטמ יפלאל לגרל הילע רתא
רוזחשלו רומישל ונימב דיחי טקיורפ םייקתמ םחוריב - "תוהזה טקיורפ" *
םידסיימה םע תונויאר ,תודועת ,םיכמסמ .בושיה לש תונושארה ויתונש
קצומ סיסב םיווהמ ,םינוטרסו םימוליצ ,תוטלקה ,םינושארה םיבשותהו
ןיב הקיזה תא קזחל ,םישרושה לע רומשל תיכוניחו תינויכרא תוליעפל
,םחורי לש "תוהזה לספ" .הווקתב המידק טיבהלו וירוגמ םוקמל בשותה
הארנו בר הבוגל אשנתמ ,בושיל הסינכב ןוירוא ארזע לספה י"ע בצועש
.קוחרמל