התבטוי

,תליאל תינופצ מ"ק - 40כ , 1951 תנשב דסונ , הברעה םורדב ץוביק
.הברעב רתויב ססובמהו קיתוה בושיה והז . תיאלקח הפצמ תנחתכ
התבטי" :רבדמב לארשי - ינב לש םכרדב הנחת לש המשכ אוה םשה רוקמ
םוחתב תאצמנ ןכא איהו , ( 7 , ‘ י , םירבד ) "םימ ילחנ ץרא
הז רבד . םיהובג םוהת ימב ךרבתהש , הברעב רתויב לודגה הוונה
,תילארשי הדוצמכ , הירוטסיהה ךלהמב םדאה לש הפוצר תוחכונ רשפא
תיינסכא , יטנזיב רתא , ימור ץחרמ - תיב , ימור - יטבנ דצימ
םשב תירוטדנמ הרטשמ תנחתו המודקה תיברעה הפוקתהמ תרצובמ םיכרד
ומקוהש תונושארה ל"חנה תויוזחאהמ תחא התייה התבטוי . ןאידר - ןיע
.םידלי - 250ו םירבח 260 ץוביקב םייח םויכ . ( ‘ ג םיאל"חנ )
. םיקשמ ינבו םיניערג ירבח םה םידסיימה םירבחה תיברמ

םיבושייה ידלי םידמול וב , ירוזאה ןוכיתה רפסה - תיב אצמנ קשמב
. ‘ תוליא לבח ‘ תירוזאה הצעומה ידרשמ ןכו , הביבסב

,(הבלחמ ) בלח ירצומ רוצייל לעפמו הלודג תפר אוה ירקיעה קשמה ףנע
תכורצת תא קפסל ודעונ םה רוקמב . םידבוע 50 םיקסעומ וב
םויכו , דואמ בחרתה לעפמה םלוא . התביבסלו תליא ריעל היירטה בלחה
. ץראה יבחרב םינווגמה וירצומ תא קוושמ אוה

700 ןכו , ( םנוד 450 ) וגנמו םירמת עטמ :םה םירחא קשמ יפנע
םימב םיקשומה , דועו תספסא , סוגרפסא , לצב :הדש ילודיג םנוד
םיעסונה תא תרשמה םיכרד ןונזמ ןכ ןמכ . תליאמ םיבשומ םימו םיחילמ
םיקשמל עדי םיעיצמה , םיכירדמכ םישמשמ קשמה ירבח . הברעה שיבכב
ףרוע ‘ הנניא התבטוי , ירוקמה ןונכתל דוגינב . םינכשה םיריעצה
. ץראה לכל תקוושמ הלש תיאלקחה תרצותה . תליא לש ‘ ילכלכ

.ץראב הלודגהו הנושארה ‘ רב - יח ‘ ה תרומש תאצמנ ץוביקה דיל
ריזחהל התרטמש , הוונה לש עבטה תרומש ךותב רב - תויח תרומש יהוז
תואצמנ וא/ו ץראהמ ודחכנו ארקמב תורכזנה רבה - תויח תא לארשי - ץראל
, חותפ תויח - ןג ןיעמ איה הרומשה . ולוכ םלועב הילכ ףס - לע
,םינושיד , םידורע , ( רב - ירומח ) םיארפ , םילעי ירדע ובו
,םילעוש , םיעובצ , םיבאז ןכו , רבדמ יאבצ , םינעי , םימאר
-ילעבל רשפאמו , חפוטמו רדוגמ , ןגומ חטשה . דועו םילקרק
אובב עבטל ישפוחל ררחתשהלו תרקובמ הרוצב חתפתהלו תוברתהל םייחה
,הרומשה תא םיתשרמה רפעה יכרד לע העיסנ ךות םוקמב רקבל ןתינ . תעה
. תיפצת לדגממ םהב תופצלו
,רוזאה לע הכורעת ובו ‘ םירקבמ זכרמ ‘ אצמנ ‘ רב - יח ‘ ה דיל
, היפרגואיג , היגולואיג :םינוש םימוחתמ םיאשונ םיגצומ הב
. בורקהו קוחרה רבעב רוזאב םדאה תובשייתהו חמוצ , יח