בגנב רורחשה תמחלמ

המכ הזמ ,בגנה יבושיי ודמע 1948, יאמב 15-ב ,הנידמה תזרכה םויב
וחילצהש ,תוריישב םהילא הרבעוה הקפסאה .אלמ וא יקלח רוצמב ,םישדוח
ויה ילוי דע יאמ םישדוחב .םיסוטמב םגו ,ירצמה אבצה רוצמ תא ץורפל
,יכדרמ-די ,םירינ דחוימב .תוזע תוירצמ תופקתהל םינותנ םיבושייה
ךלהמבו ,הפקתמל הננגממ ל"הצ רבע רבוטקואב .םורד-רפכו קחצי-תוראב
עבש-ראב תא ררחש ,בגנל ךרדה תא ץרפ ( 'תוכמה רשע' וא ) 'באוי' עצבמ
. (ןולקשאו תג-תיירק ןיב ) 'ה'גולפ סיכ'ב המלש תירצמ הביטח רתיכו

ובריס םירצמה .המחלמה ןיידע המת אל ,הז עצבמב םירצמה תסובת םע
הטילחה ,םיינידמ םיצחל לשבו ,ךכ לשב .קשנ תתיבש םכסה לע תתלו תאשל
זכור םורדב .ץראה ימוחתמ ושרגלו ירצמה אבצה תא רגמל לארשי תלשממ
,'ברוח' עצבמ תרגסמבש ,ריווא-ליחו ןוירש ,םילגר ללכש ,לודג חוכ
ה'גוע-'גולסע ריצ תא רהיט ,1949 ראוניב 6-ל 1948 רבמצדב 22-ה ןיב
,שירע-לאו הליגע-ובא דע עיגה ,יניס יככותל סנכנ , ( הנצינ-םיביבר )
הנושארה תואה םש-לע ',ע' עצבמ םג ארקנ הז עצבמ ) הזע תעוצר תא רתיכו
יניס תא תונפל ל"הצ תא הצליא תומצעמה תוברעתה . ( עצבמה ידעי לש
.קשנ תתיבש לע מ"ומב חותפלו םירצמ תאו