יברעמה לובגלו הנצינל :רגאמה םש
1998 לירפא
:המקה ךיראת
ןוירוא ארזע
יניע בקעי
:תיעוצקמ הכירע
יניע בקעי
:םימוליצ
ודוסב וטב
תנווקמ הכירעו בוציע
הביבסו בגנ ידומילל זכרמה