HOME Beerotaim
םייתוראב
ליגמ) תינריג-תינוטריקה הבכשל תחתמ (ןקואילפ ליגמ 'היקט' תרוצת) תיראווח תיסרח תבכש לש התוחכונ
ילואו ,הזנורבה תופוקתב רבכש הארנ .ןאכ לחנה ץורעב םיהובג םוהת-ימ קפוא תורצוויהל תמרוג ,(ןקואא
םידוונל עובק םימ רוקמ ושמיש רשא "תולימת" ,לחנה יקולח דבור ךותב ,ורפחנ וא ורכנ ,ןכל םדוק ףא
.הנקמ ילדגמ ,הצחמל-םידוונ וא
יבושייב ,םישנא ןאכ ובשי ןהבש תופוקת לע םידיעמ ,םקלחב ורפחנו ןאכ ולגתנש םייגולואיכרא םידירש
.רזע תואלקחבו הייערב רקיעב וקסעש ,יתנוע סולכאבו ,םינטק עבק

(ס"הפל 2000-2200) 'א הנוכיתה הזנורבה תפוקת
.םהילא תודומצה תורצח המכו םינבמ םירשעכ - (0993.0229 צ"נ) ןאכל חרזמ-ןופצמ -
.םימגורו תורצח ,םינבמ 6 - (0991.0222 צ"נ) העבגה לע תוראבל םורדמ -
.הפוקתה ינב םילגועמ םינבמ רפסמ - (9920.0227 צ"נ) ןאכל חרזממו -
4 ןיב םרטוקש ,םילגועמ םינבמ 20-מ הלעמל ללוכ 0988.0227, צ"נב אצמנה ,רתויב טלובה םינבמה זוכיר
.'מ 1 םהבוגו 'מ 7-6 םרטוקש םימגור הדש אצמנ בושייל ברעממ .תונטק תורצח תודומצ םקלחל .'מ 2.5-ל
תוראב לע ונעשנו ,טקלבו דיצב ,תואלקחב םג וקסע רשא ,םיעור לש םייתנוע יערא-יבושיי ,הארנכ ,הלא ויה
.לחנה ץורעב םהידי-לע וצפוש וא ורפחנש

(ס"הפל 600-1200) לזרבה תפוקת
ףוסב ,הלא םידוונ-יצח ויה תינתא הניחבמ .הדוהי טבש תלחנב הנצינ רוזא ללכנ ,ו"ט ,עשוהי רפס יפ-לע
.'וכו םיאדוהי ,םינועמש ,םיקלמע ,םימודא לש הליהמ ,הארנכ ,ס"הפל ןושארה ףלאה תישארבו ינשה ףלאה

:םייתוראב רוזאב ולגתנ םיילזרב םידצמ ינש
Meizad 0988.02227 צ"נ - םייתוראב דצמ
150-כ ,תוראבל ברעממש החוטשה המרה תפש לע יונב
לדגמ וב ופשח 1985 תנשב םירפוחה .ןהל ברעממ 'מ
תינבלמ רצח ,'מ 15 לע , 11"םיבחרמה תשמח" סופיטמ
ללכ ימרקה אצממה .םירוגמ ירדחו וילא הדומצה
ילכו ,םיינבאב םייושע "םיאדוהי" סרח ילכ ירבש
תובקמ ואצמנ ןכ ומכ .דיב םייושע "םייבגנ" סרח
ישוג ינש ,ןבא תרעק ,הקיחש ינבא ירבש ,רוצ
הריג-ילעמ לש םבור ,םייח-ילעב תומצעו תשוחנ
םירומח ןכו ,םישבכ וא םיידג ,םיזיע :םינטק
.רבדמה יבצו

0997.0298 צ"נ - םייתוראב לחנ דצמ
3-כ .םייתוראב לחנ ןגאב ןותמ סכר בג לע יונב
לע 10-כ ויתודימ .תוראבל תיחרזמ-תימורד מ"ק
וילא תודומצ וחרזממ .'מ 1-כ ותורמתשהו ,'מ 10
דועו ,ןאצ תואלכמכ הארנכ ושמישש ,תורצח רפסמ
.םידודר םינבמ רפסמ
.הבושת האצמנ םרט ,הז בושיי לש םימה רוקמ היה המ הלאשל
האמה עצמא ביבס) תדחואמה הכלממה תפוקתב ןאכ תיאדוהי העפשה וא תוחכונ םיגציימ הלא םירתאש ,חינהל שי
ןוחטיב ידיקפתו תורייש יתוריש טעמ ,תואלקח ,הערמ ,הארנכ ,ובליש הלא םינטק םיבושיי .(ס"הפל 10-ה
.ףטוש
םודא לכ יהיו םיביצנ םש םודא לכב םיביצנ םודאב םשיו" :קוספה ילוא ןווכמ תוחכונ לש הז סופיט לא
.ימורדהו יזכרמה בגנה תא םג ,הארנכ ,ללוכ "םודא" יארקמה גשומה .( 14,ח ,'ב לאומש) "דודל םידבע

(ס"הפל 332-536) תיסרפה הפוקתה
תיילוח ידי-לע 1985 תנשב (0991.0227 צ"נ) תוראבל חרזממש העבגה ןורדמ שארב רפחנו הלגתנ וז הפוקתמ רתא
םייונב 'מ 14 לע , 10'מ 13 לע 13-כ םהיתודימש ,םיעובר םינבמ ינש ופשחנ .תוקיתעה ףגא לש םוריחה רקס
,תיאלקח הזוחא ןאכ התייה םאה עובקל ,הז בלשב ,ןתינ אל .םייחרזא םינבמ ,הארנכ ,הלא ויה .תותתוסמ םינבא
.לחנה ץורעב םימה רוקמ לש ויפוא היה המו
.תיסרפה וז יבג-לע תיטבנ סולכא תבכש םג םירדחה תופצר לע האצמנ תוריפחה תעב

(נ"הסל 640 - ס"הפל 300) תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתה
ואישל עיגהש רעשל שי רשא ,םייתוראב רוזא לש בחרנה יאלקחה וחותיפ תא סחייל ,הארנכ ,רשפא וז הפוקתל
:תיטנזיבה הפוקתב
.תתתוסמ ןבאב תוראבה 2 ןופיד -
Inscription

תיינבו (!)מ"ק 1.4-כ ,תחיוטמ םימ תמא תיינב -
היתודימש 0985.0235, צ"נב תחיוטמ הריגא תכירב
רשא ,(!)ק"מ 2,500-כ ='מ 3 לע 27 לע 41 - כ
לש ןיחלש ילודיג תייקשהל ,הארנה לככ ,השמיש
תכירבו המאה ,רכסהש םירעשמ .רישע תווח לעב
התואב ונבנ ,תאריידוק-ןיע ןייעמ דילש הריגאה
ולשומ ,סיורא'ג ידי-לע הצפוש הכירבה) הפוקת
דקפתל הכישמהו ,20-ה תונשב יניס לש יטירבה
.(70-ה תונש עצמא דע
Inscription ,תוירצונ תובותכ יתש ולגתנ תיטנזיבה הפוקתה ןמ
םחשומ עלס לע ,הכירבל חרזמ-םורדמ 'מ 400-כ
םיניוצמ ןהיתשב .םייתוראב לחנ לש ינופצה ןורדמב
,"סובאוו ןב סונאפטס" - תחאב .םיירצונ תומש
םשה ידיצ ינשמ ."(?)זאמלא ןב ףסוי" - היינשבו
אשונ ןבה וז תבותכב .םיבלצ ינש םיטורח ןושארה
רוקמ לע דיעמ באה םש ךא ,(סונאפטס) ירצונ םש
רבודמ היינשה תבותכב םגש ,קפס ןיא ."ימורד"
ךומסש יפ-לע-ףא - ףסוי םשה ללגב - םירצונב
.(הפ-לעב ,רירפצ םרוי 'פורפ) .םיבלצ ןיא הל
.הנצינ לש יאלקחה בחרמב ,הארנכ ,הללכנ םייתוראב ."ןייריב תודש"ב הערזנש האובת תמישר טרפמ 82 סוריפפ

82 סוריפפ ךותמ
...ןייריב תודשב ונערזש ,האובת תמישר"
,הטיח יידומ 270 לש לובי ונלבק הלא יידומ 40-מו הטיח יידומ 40 טאק ןיבו ןוירוגאר ןיבש חטשב ונערז
...ןושאר שיד חטשמ
...ינש שיד חטשמ ,הטיח יידומ 288 ובינה םהו ,הטיח יידומ 40 ינאק-לאמב ונערז
...הטיח יידומ 1225 ולבקתהו הטיח יידומ 180 גאפלאב ונערז
...הרועש יידומ 402 ולבקתהו הרועש יידומ 50 גאפלא ונערז
...הרועש יידומ 350 ולבקתנו הרועש יידומ 40 ןייריבב ונערז
...ולבקתנו הטיח יידומ 100 םארסב ונערז
"...ו הטיח יידומ 90 הכרמלזאמב ונערז
.תינוויב בותכ ,7-ה האמה ןמ הז סוריפפ

ריצקו ערזמ תויומכ לש ,ימשר יתלב ימינפ םושיר הז היהש ךכ-לע םידיעמ התביתכ תרוצו הדועתה תנוכתמ -
לעבל וא הייסנכל ךייש היהש תועקרק שוג ל ,הארנכ ,דיעמ "ונערז" חוסינה .ןייריב רוזאב תונוש תוקלחמ
.הז םילובי םושיר להונמ ורובע רשאו ,(?)םיסירא ידי-לע דבועו ,תוזוחא
,םאריס סאר ,םאריס ידאו - "םארס" ,םייתוראב - "ןייריב" :יוהיזל םויכ םינתינ םירכזנה תומשה ןמ -
.ףיקת לחנ םויכ ארקנ הז ידאו .םייתוראבל תיחרזמ-תימורד מ"ק 6-כ
צ"נב רתאה תמגודכ ,הנצינ לש תיאלקחה הירפירפב םירפכ לש תומש םה ,םארסו אפלא ,ינאק-לאמש ןכתיי
. םויכ לובגה שיבכ דיל ,הל תימורד מ"ק 7-כ ,0955.0247 צ"נב
(Butmeh) (?)תולא עשת. "..:בתוכ אוה ךכו ,ןייריב ריבל רמלאפ עיגמ 1870, תנשב רוזאב ורויס ךלהמב
תויונב ...תוקומע תוראב יתש ...םיתב תוברוח ...היחמצו םירכס אלמ ידאווה ...דואמ תוקיתע ...ידאווב
Inscription היינשהו השבי ןהמ תחא ...תותקש תפקומו הדבכ ןבא
...הביאשב םיוודב ...קמוע לגר 25,םיבוט םימ תנתונ
.'וכו םיסוס ,םיזיע ,םילמג תואמ
ךילומה ,טקודווקא םע לודג רגאמ שי רתוי קוחר טעמ
יחרזמ-ןופצה דצב אוה טקודווקאה ...ו תוראבה ןמ וילא
לגרו בחור שטניא 18-כ איה םימה תמא ...קמעה לש
...םיכבדנ הנומש ...סג תתתוסמ ןבא יונב רגאמה .קמוע
שטניא 13 בחורב "ליבש" שי תוריקה שאר לע...
"...םיכבדנ ינש דוע וילעמו