יניע בקעי םוליצ - תיטנזיבה הכירבל ךומס תבותכה

רוזח