HOME Beerotaim
תורוקמ
. 1978,יגולואיגה ןוכמה ,תדבע תמרו אחפנ-דעס וק לש היגולואיגה / ןמרבליז 'ע - 1
. 1982,יגולואיגה ןוכמה ,הצולח ןרק בחרמ לש היגולואיגה / ןמרבליז 'ע - 2
דרשמ תאצוה ,ילאומש 'או סודרג 'י :םיכרוע ,'א ךרכ ,בגנה ץרא ,'בגנב רפסו תולובג' ,רוורב 'מ - 3
. 1979,ןוחטיבה
.ז"ישת ,דחואמה ץוביקה ,ףוס םי דע הזע תעוצרמ / יבלסרב 'י - 4
. 1983,עבטה תורומש תושר ,ןומר שתכמו יזכרמה בגנה-רה / סוכרמ 'מ - 5
.1978,ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוה ,הזע לבחו יניס ךרכ ,תולייא לבחו בגנה-רה ךרכ - לארשי ךירדמ - 6
. 1977,םילעופ תירפס ,ןראפ לחנל ןופצמ בגנב חמוצה / ןינד 'א - 7
תאצוה ,ןולא הירזע :ךרוע ,לארשי-ץרא לש חמוצהו יחה :ךותמ ,'לארשי-ץרא לש חמוצה'/ לזיו 'י - 8
. 1984,ןוחטיבה דרשמ
. 1981,רקוב-הדש הדש ס"יב ,יזכרמה בגנה לש הירוטסיה רפה / רפוג 'א - 9
. 1979,ןוחטיבה דרשמ ,'א ךרכ ,בגנה ץרא ,'רבעב בגנה יכרד תודלות'/ לשמ 'ז - 10
. 1983,רתכ ,רבדמה ינודא / בגנ 'א - 11
K. Schrnitt Nilsen / Desert Animals, 1964 - 12
. 1967,קילאיב דסומ ,בגנה ירהב המודקה תואלקחה / רדיק 'י - 13
.1, 3 םיכרכ C.J. Kreamer / Excavations at Nessana, - 14
. 1970,לארשי-ץראב תויגולואיכראה תוריפחה לש הידפולקיצנאה ,'הנצינ'/ הנוי-יבא 'מ - 15
. 1979,ןוחטיבה דרשמ ,םירתאו םיפונ ,'הנצינ'/ בגנ 'א - 16
,היתוקיתעו לארשי-ץרא תריקחל הרבחה תועידי ,'םייתוראב-הנצינ לבחב המודקה תואלקחה'/ רדיק 'י - 17
.ח"ישת
ט"ישת ,היתוקיתעו לארשי-ץרא תריקחל הרבחה תועידי ,'ןירבוג-תיב רוזאב תורעמה'. הירא-תיב עשוהי - 18
.(1960) ך"שת ,(1959)
לארשי-ץרא לש היפרגואיגב םירקחמ ,'םירצמ-לארשי לובג תייוותהב םייפרגואיג םימרוג'. רוורב 'מ - 19
.ל"שת ,ז
., 1951'תוכרעמ' תאצוה ,לארשי-ץראב המחלמ יעסמ . לוייו 'פ'א - 20
., 1962'תוכרעמ' תאצוה ,תויממוקה תמחלמ תודלות . ל"הצ - 21
. 1953,לארשי רות 1948, ח"שת לארשי רורחשל הכרעמה / יאנליו 'ז - 22
.ט"ישת ,רפס תיירק ,בגנה תא עד . ןרוג 'י ,אשד 'מ - 23
. 1978,ןוחטיבה דרשמ ,ך"שת-ח"שת תונושאר םינש ,לארשי תנידמ תודלותל אטרכ סלטא - 24
. 1980,ביבא-לת 2,'סמ תיתשתו הסירפ - בגנה חותיפל בא-תינכת . םינפה דרשמ - 25
. 148-142'מע /3,'ה ץראו עבט ,'לארשי-ץראב לזרב תוליסמל םינש . '70 רוציבא 'ש - 26
.ט"לשת 3,/ו"כ ץראו עבט ,'ירותסמהו עודי יתלבה םירהה רוזאב ונייה תעכ'. רודש ףסוי - 27
-History of the Great War; Military Operations Egypt and Palestine', 1927 - 28
.1986,רבמצד ,ו"משת ,'היפוסוליפל רוטקוד' ראות תלבק םשל רוביח ,בגנה-רהב םיבושייה .ןהכ ףלודור - 29
. 1993,בגנ-תמר תירוזאה הצעומהו עבטה תורומש תושר ,ףונ רקס ,בגנ תמר . הנביל ןונמא - 30
. 1991,ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה ,םילויטו םיפונ - בגנה-רה . (ךרוע) לשמ באז - 31
. 1988,עבטה תנגהל הרבחהו רקוב הדש תשרדמ 'צוה .םייתוראבו הנצינ .ןוירוא ארזע ,בקעי יניע - 32
1994.,עבטה תנגהל הרבחה תאצוה .יברעמה לובגלו הנצינל .ןוירוא ארזע ,בקעי יניע - 33