Tzor
בגנה רה ברעמב םדאה תוחכונ

ןבאה תפוקת .א
הנצינ רוזאב ולגתנש רתויב םימודקה םידירשה
,ןותחתה תילואילפה ףוסב) תילשאה תוברתל םיכייש
םרוקמש ,די-ינבא זוכיר .(ונינפל םינש ףלא 100 דע
םידיעמ ,תורכזנה ןוטריקה תובכשבש רוצה תושדעב
רוזאב ,תונטק םידייצ-םיטקל תורובח לש תוחכונ לע
תורבחו ינוכית-םי םילקא הפוקת התואב ודרש ובש
ולא תוחפשמל ורשפא רשא ,רתוי תורישע יחו חמוצ
םימה תורוקמל הקיזב ,ןאכ יתנוע וא עובק םויק
.םיעובקה
םינש 38,000-60,000,ןוכית תילואילפ) רתוי תרחואמה תירטסומה תוברתה ידירשל
,םיבהל ,םידוח לש רוצייב "רוצ ינמא" וקסע םהבש ,הכאלמ ירתא םיכייש ,(ונינפל
וסלכואש ,הפירש ידקומ םהבו םירוגמ ירצא ןכו ;דועו םירקנ ,םיפצרקמ ,םידרגמ
םייחה-ילעב תומצע .םיעובקה םימה תורוקמל הקיזב םה םג ,רתוי םיכורא ןמז יכשמל הארנכ
,הנשב םשג מ"מ 300-ל הכוזה ,יתברע יפוא לעב בבוס לע תודיעמ הלא םירתאב ואצמנש
.דועו םינעי ,םילעי ,םיאבצ ,רב יזיע ,רב רקב ,םידורעב סלכואמו הנאווס ףונ חתפמ
.דועו תועירי ילהוא וא תוכוס הארנכ ויה הלא בא-יתב ירוגמ
,דחמ תורקו תונוחש תופוקת - הנחשה לש ילג ךילהתב תונייפואמ תואבה םינשה יפלא
,חמוצה תורבח ןיבל וניב ןילמוג-יסחי לש םקרימ רצי הז ךילהת .ךדיאמ תוחונו תוחלו
.טרפב הנצינ רוזאבו ללכב בגנה-רהב םדאהו יחה
ילכ לש וטיאל םדקתמ לולכש לע םידיעמ רתוי תורחואמ םידייצ-םיטקל תורובח ידירש
רועה ילהוא וא תוכוסה יסיסב לש ,תתתוסמ יתלב ןבאב היינב לש התישאר לעו ,רוצה
.(ס"הפל 8,250-12,500,תילואילפ-יפא תפוקת)
לכב רשאכ ,תוחפשמ ידגא םתוא לש םתוברתב עירכמ יוניש שחרתמ ןכמ רחאלש הפוקתב
עבק תובשייתה לש התישארו תואלקח תליחת ,םייח-ילעב תויב םיעיפומ ןוכיתה-חרזמה
,הקימרקהו סרחה ילכ לש הנושארה םתעפוה לולכש ךות ,(ס"הפל 4,000-8,000,תילואינ)
.םויכ אוהש יפכ ירבדמ ותויה דע ךלוהו ןיחשמ בגנה םילקא רשאכ

הזנורבהו לזרבה תפוקת .ב
,תוירבדמה תרוגח ילושבו םיה ףוחמ קחורמב םייתוראב-הנצינ רוזא לש ומוקימ
ירמק לש םתוחכונ םלוא ,דבלב הנשב םשג מ"מ תורשע רפסמ לש ירבדמ םילקא ביתכמ
,ברעמ-ןופצמ ףרוחב םיאבה ,םיחל ריווא ישוג תועונת לש םתעפשהו ,ול חרזממ בגנה-רה
ךותב הז רוזא ללכנ ךכב .וינפ לע תדרוי ךרעב הלופכ םיעקשמ תומכש ךכל תומרוג
,העור םדא תוחכונ ידירש הכ דע ולגתנ רקיעב וב רשא ,בגנה-רה לש 'םושגה םתכה'
תורחואמ תופוקתמו ,(ס"הפל 600-3,200) לזרבהו הזנורבה תופוקתמ בשייתמו יאלקח
.רתוי
םיבלשמ ,םימ תורוקמ דיל םיעובק וא םייתנוע םיבושיי םתוא תא תוארל היהי ןוכנ
ילכב .ץיקה תליחתבו ביבאב םיפלשו ,יפרוח הערמ םע ףרוח תואובת לודיג רקיעב
םהיתוכוסו םהילהואל ףסונב .לזרבה ףוסבלו הזנורבה ,תשוחנה ,רוצה םיעיפומ םתדובע
תועירי ,תורוע ,ךכסב םירוקמה תתתוסמ יתלב ןבא תוריק ינבמ ,םטיאל ,םיעיפומ
.םיסג ץע יפערו קדוהמ רפע םע םיבוליש וא ,רעישו רמצ
ינשה ףלאה ףוסב רבדמ תוצוח תורייש בכרכ ןוכיתה-חרזמב ותעפוהו למגה תויב םע
תשגפנ הנצינ רוזאב רשאכ ,בגנה תא תוצחל תוימואלניב רחס תורייש תוליחתמ ,ס"הפל
,(1'כ ,תישארב) 'רוש ךרד' הארנכ ,יניס זכרמ ךרד ,אתלדה םורד רוזאמ האבה ךרד
תעקבלו ,הזע - הצולחל :םיכרד ולצפתה ןאכמ .תליא ץרפמ שארמ הלועה ךרד םע
.םילשורי - עבש-ראב

,והיעשי) ..".ואשיי הנובלו בהז ואובי אבשמ םלוכ הפיעו ןידמ ...ךסכת םילמג תעפש"
.(, 6-5'ס
.(, 20'ו ,והימרי) ..".אובת אבשמ הנובל"


(ס"הפל 332-536) תיסרפה הפוקתה .ג
,םייברעו םיימודא תודוסי הגרדהב בגנה לע םיטלתשמ ס"הפל ןורחאה ףלאה עצמאמ
סוטודורה .ימואלניבה םימשבה רחסב םירושק םקלחו ,הנקמ לודיגב םיקסוע םקלחש
,הנובל םיליבומה ,תיסרפה הירפמיאל "סממ םיישפוחה םיברעה" זוחמכ בגנה תא ןייפאמ
,עבש-ראב לתב בגנב תיסרפ תוחכונ ההזמ םויכ יגולואיכראה אצממה .הזע למנ לא רקיעב
שדק תדוצמב ,םייתוראב תדוצמב ,םגור תדוצמב ,הרושמ דצמב ,העורה דצמב ,דרע לתב
,יסרפה ןוטלשה לש םייאבצ םיזחאמ רקיעב הלא ויהש הארנ .הפייל'ח לחנבו ענרב
םרט הנקמה ילדגמ םידוונה םעו תוריישה יליבומ םע םהלש ןילמוגה יסחי יפוא רשא
.רהבוה

MAP 5

(נ"הסל 640 - ס"הפל 332) תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתה .ד
תודלותל רתויב םודקה ירוטסיהה רוקמה אוה ,ס"הפל 4-ה האמה ןב ,הידרקמ סומינורה
תורוב יבצוחכ ,בגנה בחרמב םג ,הארנכ הפוקת התואב םתוא ןייפאמ אוה .םיטבנה
..".ןיגוריסל םהמ םיקשמ םה םהירדעו םנאצ תא ...םשג ימב הלא תורוב םיאלממה" הרוגאמ
תנייפואמ ס"הפל ןורחאה ףלאה ףוסב תיטבנה תוחכונה .(בגנ .א /'רבדמה ינודא')
הריתומ איה רשאכ ,רבדמ תוצוח רחס תורייש תלבוהו הנקמ לודיג ידי-לע רקיעב ןאכ
.רתויב תוטעמ תוירוטסיה וא תויגולואיכרא תויודע הירחא
וב ודסימ בגנה בחרמב םיטעמה םימה תורוקמו יפרגואיגה טילבתה יכ חינהל ןתינ
ילדגמ תאו ותוא םיתרשמ םימה תורוקמ רשאכ ,רחסה תורייש לש הליל תיינח ירתא
םינוינחו םימ תורוקמ רפסמ דיל תונביהל ולחה ,ונל תועודי ןניאש תוביסמ .הנקמה
יוטיב הז היהש ןכתיי .ס"הפל 3-ה האמה ףוסב ,םייטבנ םידצמ וא ןוחטיב ינבמ הלא
.יתכלממ רתויו רתוי ןוגראל םיטבש תצובקמ םיטבנה לש םתושבגתה ךילהתל
הטירא" לא םילשורימ ןהכה עושי לש ותחירב תשרפ תרפוסמ ,/ה 'ב םיאנומשחה רפסב
לת לע הנטק הדוצמ תינבנ הפוקל התואב .(ס"הפל 170 ביבס ,1-ה תתרח) "ברע ךלמ
,הליחתמ ןכמ רחאל רצק ןמז .הברעה ילושב ,דאוע תיומ לומש העבגה לע ןכו ,הנצינ
.דועו הצולחב ,תישממב ,תדבעב ןכו ,ןאכ הדוצמה ביבס םיזורפ םיתב תיינב ,הארנכ
,םייטבנה עבקה יבושיי יניערג תא הלאה תוריישה ינוינחב תוארל רשפא יכ ,ונל הארנ
,תויאגב רגנ תואלקח לש יתגרדה חותיפ ידכ ךות ,שבגתהל הפוקת התואמ ולחה רשא
.'וכו םיתוריש ,הכאלמ יפנע