יגולופרומואיג עקר
רה ברעמ לש ןותמהו חוטשה ,יעבגה ףונב תומקוממ םייתוראבו הנצינ
תובכש ורקיעב יונב ,םיה ינפ-לעמ 'מ 400-250 לש םיהבגב ,הז ףונ .בגנה
םייח קקושו קומע אל םיב ועקש רשא ,ררוצמ וא ינריג ןוטריקו ןוטריק
תגסל הז םי לחהשמ .וננמז ינפל הנש ןוילימ 38-55,ןקואאה תפוקתב
תורתחתהו הרסה ,הילב יכילהת ולחה ,וז הפוקת לש הפוסב ,הברעמ-ןופצ וטיאל
לש שדחמ תודכלתהו העקשה ידכ ךות ,ןותמ ףונל הלאה תובכשה תא בצעל
םינשה ינוילימ 5-1-ל םיכראותמ ,ודרשש םהמ הלא ."םיריעצ" םיטרמולגנוק
,טמוקמהו הובגה בגנה רהב תופשחנה ,רתוי תומודקה עלסה תובכש .תונורחאה
תורשעב ועקש ,וינפ לע רשא ,הז ןותמ טילבתל תחתמ ,קמועב ןאכ תואצמנ
תוסכמו תושלופ םיה ףוח ןוויכמ רשאו ,סל ידבר תונורחאה םינשה יפלא
.תטלשה חורה ידי-לע תועסומה ,ץראווק לוח תונויד ןטיאל ותוא
Geology

המיטא הניה ,ינקואאה ןוטריקה תובכשל תחתמ תאצמנה ,ראווחו תיסרח תבכש
:הילעמ םירגאנה םוהת יממ םינוזינ רוזאב םימה תורוקמ בורו ,לוחלחל
ןיע ,'גולסע ריב ,םיסיסר ראב ,ריפח ראב ,םייתוראב ,הנצינ תוראב
.דועו יניס ןופצבש סידק ןיעו תאריידוק ןיע ,הרעמה