בגנה ברעמ תלוח
חבוס זיזע

המדקה
תונורחאה םינשב וכפה בגנה ברעמ לש םיירבדמה תולוחה
לש םחותיפ .עבטה ידומילל הלועמ 'רפס-תיב'ל
םלועל רעש וחתפ ,םתלעפהו תולוחב הכרדה יליגרת
.םיבר םיטנדוטסו םידימלת ,םירומ ינפב הז אלפומ
לש היגולוקאב םיקסועה םירקחמה רפסמ ,ןכ ומכ
רקחמ תביבסש ,ךכ לע םיעיבצמ ,תולוחה תויסולכוא
.רקוחל היירופ הדבעמ הווהמ וז
תולוח ינייפאמב ,יללכ ןפואב ,קסוע הז רמאמ
רמוחב רזעיהל לכוי ןינועמה ארוקה ךא ,בגנה ברעמ
.רמאמה ףוסב תורפסה תמישר יפ-לע ףסונ

בגנב תולוחה ירוזא
רושימ) בגנה זכרמ תולוח ,הברעה תולוח :בגנב תולוח ירוזא השולשב ןיחבהל ןתינ
.(הפמ האר) בגנה ברעמ תולוחו ,(ןימי רושימ ,םתור
וטמשוי םה ,ימורדה ףוחה רושימ תולוח תא םיללוכ בגנה ברעמ תולוחש ,הדבועה תורמל
םייפוא רשא ,רוגעו הרנוש ,הצולח ,רכס לחנ תולוחל קר סחייתי הז רמאמו ,ןאכ
.םיהמ תיסחי םיקחורמ םהו ירבדמ


יגולופרומואיג עקר
לרנימ .(SIO2-) ץרווק םיליכמה דוסי יעלס תיילב רצות רקיעב םה בגנה ברעמ תולוח
םיה ןמ הקחרמב םייולת הנוידב ותעפוה יזוחאו ,תולוחה לש ירקיע ביכרמ אוה הז
.חור יעסומ םקלחש ,םירחא םילרנימ לש תפסותבו
םילחנ יעקשמו םיה ףוח :תורוקמ ינשמ הקפסה תמייק םהב תומוקמב םיחתפתמ לוח יפונ
.היפויתאב לוחכה סולינה לש זוקינה ןגאב בגנה תולוח לש םרוקמ .( 1975,רעוצ)
.ץראה יפוח לא םי ימרז ידי-לע ועסוהו אתלדה ךפש לא ואבוי םה םשמ
םיפחרמה םירגרגה לש םרטוק .הליחזו הציפק ,ףוחיר :תורוצ שולשב םיענ לוחה ירגרג
םילחוזה םירגרגה .מ"מ 0.250 אוה םיצפקמה םירגרגה לש םרטוקש דועב ,מ"מ 0.1-כ אוה
.( 1983,דנרב 1982;,רעוצ) מ"מ 2-1 יב ענ םרטוקו רתויב םילודגה םה
םרוגה תא םיווהמ םיצפקמה םירגרגה :םירגרגה לש העונתה ןונגנמ תא םג ראתמ רעוצ
,רגרגה לדוג לש היצקלס רצוי הז ןונגנמ .חורה תענתהב םילחוזהו םיפחרמה תא עינמה
תולוחבש ךכ ,הנוידב אצמנש עצוממה רגרגה לדוג ןטקי ,םיה ףוחמ םיקחרתמ ונאש לככו
.יסחי ןפואב רגרג ינטק לוח יפוג םימייק (לשמל ,םיבאשמ וא הרנוש) םיימינפה
תנוכת םע דחיבו ,הנוידה לש התרוצ לע םיעיפשמ ןאכ דע וניוצש םירבטצמה םילדבהה
:תונויד יסופיט המכ םילבקתמ ,םרעיהל םירגרגל תמרוגה ,לוחה לש תימצעה תורבטצהה
ןורדמהמ לוחה תרסהמ תורצונ תויבחור תונויד .ןאחרבו תיבחור הנויד ,תיכרוא הנויד
,תירטמיס-א הנויד רצוי הז ךילהת .הינפמ יוסחה דצב ותעקשהו ,חורל וינפ רשא
תויומד ןנה ןאחרבה תונויד .(תינוויכ-דח חורה םא טרפב) חורה ןוויכל תבצינה
,רתויב ץופנה סופיטה ןה תויכרוא תונויד .טעומ לוחה הב הביבס תונייפאמו רהס
ךרדב םיווש ןהיניב םיחוורמהו חורל ליבקמ ןנוויכ - ףייס תונויד םג תוארקנו
- לוח ינולג איה תולוחב תמייקתמה תרחא תיגולופרומ העפות .( 1975,רעוצ) ללכ
.ripple marks
Birasluch
עקרקכ תולוחה
תילוחה עקרקה לש היתונוכתב רתויב טלובה רבדה
לש וז העפות .חורה תמצועל םאתהב התודיינ איה
וא תוקיבד) היזהוק רסוחמ תעבונ לוחה תדידנ
םיחמצ לע השקמ וז תודיינ .וירגרג ןיב (תודיכל
יוסיכ וא ,םהישרוש תפישח לשב עקרקב זחאיהל
וז העפות .ומוקממ עסומ לוחהש תעב ולוכ חמצה
םיניגפמ תולוחה יחמצ בורו ,יביטקלס םרוגכ הלגתמ
חמצה יקלח תקיחשל וא ,הפישחו יוסיכל תודימע
תורוטרפמט .חורב םיעסומה לוח ירגרג ידי-לע
שב תוהובג לוחה ינפ
.וינפ לע םייחה םימזינגרוא לע םוח סמוע תרצויה הדבוע - לרנימכ ץרווקה תונוכת
תוליעפמ האצותכ וז עקרק לש תויביזהוקה רסוח תא םינתממה עקרק ימורק םיחתפתמ םיתעל
,הייער ומכ םימרוגל השיגר וזכ תוליעפמ האצותכ תגשומה הנוידה תוביצי ךא ,תינגויב
תולוח ךופהל היושע הייער יכ הארמ רעוצ ,ןכא .לוחה תודיינ תא הריבגמ התעפשה רשא
.(Tsoar, 1990) םידדונ תולוחל םיביצי
,(Danin, 1978) הב םירצונה עקרק ימורק יפ-לע הנוידה תוביצי תא גרדל ,ןכ םא ,ןתינ
,(לשמל תוצא לש) תינגויבה תוליעפהו ינגרואה רמוחה תומכ לדגתש לככש ,רבדה שוריפו
םימייקה םיחוורמה לשב םימ לש בוט לוחלח תרשפאמ תילוחה עקרקה .לוחה םורק הבעתי ךכ
לש םפוג תא דדובמה םרוג םיווהמ םירגרגה ןיבש ריוואה יללח .ץרווקה ירגרג ןיב
תרוטרפמטמ טלמיהל ידכ םירפוח םהש תוליחמה תא וא ,לוחב םירפחתמה םייח-ילעב
תא איבהל לוכי םיעקשמ טעמ וב בצמ םירצוי קמועב םתורבטצהו םימה לוחלח .וינפ
.(Tsoar, 1990) הלימקה תדוקנ לעמ לא עקרקה

םילקאה יאנת
םנשי הנשה ךשמבו ,םשג מ"מ 108 אוה בגנה ברעמ תולוח רוזאב יתנשה םיעקשמה עצוממ
ץיקה תולילבו -30%,%40 איה 14.00 העשב תעצוממה תיסחיה תוחלה .לט תוליל 250-כ
.100% דע
- ינוי שדוחב תעצוממה הרישיה הנירקהו C 340, טסוגואב תילמיסקמה הרוטרפמטה
יכ ,ןייצל םוקמה ילוא ןאכ .( 1986,לארשי סלטא) םויל ר"מסל תוירולק 800-750
םילקא-ורקימ תודידמ .וז הביבס לש אלמה םשורה תתל ידכ םיקיפסמ םניא ולא םינותנ
10-ל תדרל ףרוחבו ,ץיקב 600-כל עיגהל תויושע לוחה ינפ תורוטרפמט יכ תוארמ
םיריהב םימשל תורבתסההו םיננע טעמ שי ץיקב .(ישיא םינותנ רגאמ) ספאל תחתמ
תועשב םיכומנ םיננע ולא ויהי תוננע תמייק םא -60%.%70 איה רבמטפס-ינוי םישדוחב
.רקובהו הלילה
סלטא) תויברעמו תויברעמ-ןופצ תוחור לש אוה 14.00 העשב ילוי שדוחב תוחורה רטשמ
.הכישחה תועש דע םיתעל תכשמנ חורה ץיקב יכ ,ןייצל יואר .( 1986,לארשי
תולוחב .הל תינייפוא תעצוממ תומכ הביבס לכלו ,םיעקשמ תערשמ תמייקתמ תולוחב
.מ"מ 168 - הצולח תולוחבו ;מ"מ 101 - רכס לחנ ;מ"מ 94 - הנוש ;מ"מ 71 - רוגע
תולוחבו מ"מ 434 םינצינ תולוחב :תושבי תוחפ תוביבסמ םינותנ יתאבה האוושה םשל
.עצוממב מ"מ 566 הרדח

:תורפס תמישר
תחפשממ םימסרכמ ינימ לש םטירפתב ןוימדה תדימו ןוזמה בכרה', 1983 / .י ,רב .1

'רטסיגמ' ראות תלבק םשל רוביח .'הרנוש תולוחבו רוגע תולוחב Gerbillidas-ה
הטלוקפב
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,עבטה יעדמל
םימסרכמה תרבח הנבמ לע ,תורחתו לודיגה תיב ,םשגה תעפשה', 1983 / .ס ,דנרב .2
תחפשממ
'רטסיגמ' ראות תלבק םשל רוביח .'לארשי םורד לש םיילוח םירוזאב Gerbillidas
הטלוקפב
.(תילגנאב) בגנה ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,עבטה יעדמל
223-219:ז"י 'ץראו עבט', 'לוח תונויד לש היגולופרומה לע', 1975 / .ח ,רעוצ .3
.
. 19-13,ו"כ 'עדמ', 'ןתלועפ ינונגנמו תוילוח', 1982 / .ח ,רעוצ .4
5. Abramsky, Z., Brand, S. & Rosenzweig, M.L., 1985a / 'Geographical Ecology
of Gerbillinne Rodents in the Sand Dune Habitats of Israel, j. Biogeotr, 12:363-372.
6. Abramsky, Z., 1988 / 'The Role of Predation and the Structure of Desert
Rodents Communities', Ecology 65:689-701.
7. Danin, A,, 1978 / 'Plant Species Diversity and Plant Succession in a Sand Area
in the Northern Negev', Flora 167:400-422.
8. Kotler, B.P., 1984 / 'Risk of Perdition and Structure of Desert Rodents
Communities', Oikos 52:107-114.
9. Schmidt-Nielsen, K., 1964 / 'Desert Animals, Physiological Problems of Heat
and Watwe', Oxford University Press, London.
10. Thompson, S.D. 1982a / 'Microhabitat Utilization and fortaging behavior of
Bipedal and Quadropedal Heteromyd Rodents', Ecology 63:1303-1312.
11. Tsoar, H. 1990 / 'The Ecological Background, Deterioration and Reclamation
of Desert Duna Sand', Agriculture, Ecosystems and Environmert 33:147-170.