יברעמה לובגהו הנצינ רוזאב חמוצה
Mitnan
הכאוב חמוצה יפונ תא תרקוס וז המישר
חמוצה רואית .יברעמה לובגהו הנצינ
העברא יפ-לע ןאכ גצומ וינייפאמו
חרזממ הריקסב ,םייפרגואיג םירוזא
- םורדל ןופצמו ברעמל
,ןרק רהו םיביבר תועבג רוזא :חרזמב
,הנצינ - הדש-יבאשמ שיבכל ןופצמ
תיברעמ ;ול םורדמ הטבש - םיללט רוזאו
,הרנושו רוגע-הצולח לש תולוחה שוג :םהל
.תור תמר רוזאו
.רגאמה תליחתב תיללכה אובמה תפמב רזעיהל ןתינ תואצמתהל

ןרק רהו םיביבר תועבג .א
המדאב תוסוכמה ,ןקואיא ליגמ ןוטריק לש תוכר תועבג אוה יסופיטה ףונה
מ"מ 150-100 איה םיעקשמה תומכ .ןהיניב סל לש םיקמעו תינבא-תיסל
םיעבוקש םה ,עקרקהו םינפמה יפוליח .'מ 400-300 יפרגופוטה הבוגהו ,הנשב
.'טילש'ה חמצה ימו םימה קשמ תא
קשמ תא רפשמה לוח טעמ תונורדמה לע רבטצמ תועבגה לש םיינופצ םינפמב
תיאונו רבדמה תנעל םה הלא תונורדמ לע םיטלושהו ,םיחמצה לש םימה
,סל עקרק םיסוכמה םיקמעב .חישה ןגוז - םינוחשה תומוקמב .תינצוק
,בגנה לילשאו רבדמה תדמח תרבח תטלוש ,םינבאמ ןיטולחל טעמכ הייקנ
.שבויל תיסחי דימעה

הטבש - םיללט רוזא .ב
ןווגמ םירצויה ,חטשה ינפ-לע םיפושחה םיעלסה תניחבמ ןווגמ רוזא והז
:לודיג-יתב לש לודג
לטרעו רבדמה תנעל תרבח תטלוש חטשה ינפ לע םיפושחה םיקודס םיעלסב -
.ירבדמ
תרבח תטלוש ,המדאב םיסוכמ אלש טימולודו ריג יעלס לש םיפושחמב -
.רבדמה תיבוזאו הפירח הלתכ
תא םירתבמה םיצורעב .רבדמה תדמח תרבח תטלוש םיקמעבש סלה יחטשמב -
ריעש ןנתמ תרבח תטלוש ,םעפ ידימ תינופטיש המירזל םינותנו סלה יחטשמ
תוכרעמל םיכיישה םירכס לש םידירש ורמשנ םהבש םיקמעב .תינחיר האליכאו
בחור לכב תינחיר האליכאו ריעשה ןנתמה תרבח תטלוש ,תומודק תויאלקח
.קמעה
ןוטריקה יעלס םיסוכמ ,שאשמ תרוצת חטשה ינפ-לע הפושח םהב תומוקמב -
חישה ןגוז לש חמוצה תרבח ידי-לע תטלשנה ,תינבא עקרק לש הקד הבכשב
.ריעש לילשאו

הרנוש תולוחו רוגע-הצולח תולוח .ג
ןושלמ קלח םה ,ןקולוהב ודברוהש ,הרנוש תולוחו רוגע-הצולח תולוח
ימרזו סולינה ידי-לע ןאכל ועסוהש ,יניס-ןופצ תולוח לש תיחרזמ לוח
(מ"מ 100-80) ןאכ םידרויה םיעקשמה ימ לכ .ןוכיתה םיה ףוח לש ךרואה
הפוטש עקרקה .הרישי תודאתה ינפמ םש םינגומו עקרקה ךות לא םילחלחמ
רשפאתמ ןכ ומכ .בר קמועב םירגאנה םימ הליכמו ,בטיה תררוואמ ,םיחלממ
תולוחה ירוזא .הנשב רתוי בר ןמז ךשמב םייקתהל רתוי םיבר םיחמצל
.םיילוח םניאש ,םיכומסה םירוזאב רשאמ רתוי רישע חמוצב םינייפואמ
חמוצל םירשפאמ םניא םישקה םיילקיזיפה םיאנתה ,דדונ לוחה םהב םירוזאב
.הדריש םשגה תומכ לכ תא לצנל
םישרוש הכמ הז חמצ .םיטאטאמה ןנעלמב םינייפואמ דדונ לוחה םהב םירוזאה
תקספה בקע לוחב חמצה יוסיכ תקספה ..לוחב םירובקה םיפנעה יקרפממ
לבלבחו בוהצה ברקעה ץקוע םג .חמצה תונוונתהל תמרוג ,תולוחה תדידנ
םינייפאמ םה םגו ,לוחה תעונת םע םהישרוש תפישח ינפב םידימע רימצ
.ביצי וניא לוחה םהב םירוזאה תא
םינייפאתמ (הצחמל םיבצוימ תולוח) לוח לש הריצע הליחתמ םהב םירוזא
תעונת תא םיניטקמ הלא םיחיש .תיערז-דח הנעל לש םיחיש ידי-לע יוסיכב
םירשפאמו םימה רטשמ תא םירפשמה ,קבא םגו ינגורא רמוח רבטצמ םביבסו לוחה
םיחמצה תוליעפ תמרוג ,ןמזה ךשמב .םיפסונ םיחמצ לש תוססבתהו הטיבנ
.חטשה ינפ רושיילו תולוחה בוצייל
הנעלה .תולוחה בוציי ךילהתב תעגופ המהבו םדא תוליעפש ,ןייצל בושח
.ץיקב ןאצ תורדג תיינב םשל םיוודבה ידי-לע תרקענ ,לשמל ,תיערז-דחה
.בגנה סוריא תולוחה רוזאב חרופ ,(סרמ-ראורבפ םישדוחב) םדקומה ביבאב
םירוזאב לדגה (סולקיצוקנוא) 'לכיהה יסוריא' תצובקמ ידיחיה ןימה והז
,רוזאל ידוחיי הז ןימ .יברעמה בגנה תולוחל ימדנא אוהו ,םיירבדמ
.םיבצוימ תולוחב חתפתמ אוהו
ןושמש טלוש םהב םיבר םיחטש םנשי ,סלב ברועמ בצוימ לוח לש םירושימב
ירמוח חמצהמ תלבקמ היירטפה .ןיהמכה תיירטפ תחתפתמ וישרוש לעש ,בשוי
ןיהמכה .ןושמשה חמצ לש טבנה תוחתפתהב דיקפת הל שיו החימצו ןוזמ
.המדא-יחופתל םתרוצב םימודה ,היירטפה לש םייתמדא-תת ירפ יפוג םה
םירכומו םתוא םיפסוא םיוודבה .סרמ-ראוני םישדוחב עקרקה תא םיעקוב םה
.לצבו םוש םע ,ןמשב םינגטמ וא םילחג לע םילוק ןיהמכה תא .םיקוושב
רוזא הווהמ הרומשה .עבט תורומש םה הרנוש תולוחו (רוגע) הצולח תולוח
יוצמ יבצ םייח ןאכ .םינוש םהלש אצומה ירוזאש ,םיבר םייח-ילעבל שגפמ
,יאופר טמוח ;םיקנויה תחפשממ ,לקרקו רב לותח ,ןת ,לעוש ,בגנה יבצו
רבדמה ץר ,הלודג הבוח ;םילחוזה תחפשממ ,ןטק ןכעו רוחש ןתפ ,חוכ
.תופועה תחפשממ תילגנס הטקו
םירצמ-לארשי לובג .םימדמדא םיירתכו בגנה סוריא - הרומשל םיידוחייה םיחמצהמ
תועפותה תוצופנ לובגה לש ירצמה ורבעמש ללגב דואמ טלוב הז רוזאב
יביסנטניא שומיש .םיוודבה ידי-לע הקסה ךרוצל חמוצה תתירכ לשו הייער לש
.םיחמצב חטשה יוסיכ תנטקהלו עקרק תפיחסל ,עקרקה םורק לש סרהל םרג הז
.םינייוול ימוליצב בטיה תיארנ וז העפות

תור תמר .ד
םיעקשמה תומכ .ןקואיא ליגמ םישק ןוטריק יעלסמ רקיעב היונב תור תמר
לילשא טלוש ,חטשה ינפ-לע ףושח עלסה םהב תומוקמב .מ"מ 100-80 תיתנשה
.רבדמה תדמח לש חמוצה תרבח תטלוש ,סל רבטצה םהב םיקמעבו ,בגנה
ילושבו םיצורעב חמוצה זכורמ ,תועיצק רוזאב ,תוקיתע לחנ תוגרדמב
רגרג תקד סל עקרק איה עקרקה םירחאה תומוקמבו רחאמ ,דבלב תוגרדמה
.הכותל םירדוח םניאו עקרקה ינפ-לע םירגינ םשגה ימ .בטיה תקדוהמו
הלא תומוקמב .עקרקה לא םימ תרידח תרשפאמ תוגרדמב תינבאה תיתשתה
.רבדמה תדמחו חישה ןגוז תרבח תטלוש

:ףסונ ןויעל תורוקמ
ןוחטיבה דרשמ תאצוה ,'לארשי-ץרא לש חמוצהו יחה'. (ךרוע) 'ע ,ןולא -
. 1990,עבטה תנגהל הרבחהו
תאצוהו םילעופ תיירפס ,'ןראפ לחנל ןופצמ בגנב חמוצה' / 'א ,ןינד -
. 1977,וידחי
. 1980,דבוע םע ,'ץראה לש חמוצה יפונ' / 'מ ,ירהז -
:םיכרוע ,םימשבה יכרד ךותמ ,'ינטוב ךתח - םימשבה יכרד'/ רגה ,רנשל -
. 1991,רקוב-הדש תשרדמ תאצוה ,יניע בקעיו ןוירוא ארזע
רתכ תאצוה ,'תוליא לבחו בגנה-רה :לארשי ךירדמ'/ (ךרוע) 'א ,בגנ -
. 1979,ןוחטיבה דרשמו
,'רבדמה תייחמצ - לארשיב רבה יחרפ ךירדמ' / 'ד ,םורד ,'א ,עדימש -
. 1988,םילשורי ,רתכ תאצוה