שדק רבדמב לארשי-ינב ידודנ
ריינפש יסוי

ינב תאיצי תשרפ איה לארשי םע לש הירוטסיהב תופלאמה תוישרפה תחא
.ץראל םתסינכ דע ,הנש םיעברא ךשמב יניס רבדמב םהידודנו םירצממ לארשי
סחייתנו םירבדה ירקיע תא קר ןאכ ןייצנ ונא .רקחמב הז אשונב בתכנ הברה
רתאה ןויצו תורוקמ רפסמ ןויצ ךות ,רבדמב לארשי ינב עסמב ךרד ינויצל
.הז עסמב יזכרמ רתא רותב ,ענרב-שדק
תישארב ןייעי םא השעי בוט ,לארשי ינב לש םתעונת רדס תא דומלל ןינועמה
תומש לכ תטרופמ הרוצב םינמנ םש ,ג"ל קוספ ,'רבדמב' רפסב םירבדה
תוברעמ ץראל םתסינכ דעו םירצממ םתאצ זאמ לארשי ינב ורבעש עסמה תונחת
:וחירי רוזא לא באומ
שדוחב ססמערמ ועסיו ...םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי ינב יעסמ הלא..."
המר דיב לארשי ינב ואצי חספה תרחממ שדוחל םוי רשע-השימחב ןושארה
.( 3-1,ג"ל ,רבדמב) ..".םירצמ לכ יניעל
,םידלי - תוחפשמב לפוטמ םע לע רבודמשכ יאדווב ,ךרפמו ךורא היה עסמה
:שרדמב םיאצומ ונחנא הזה ןומהה תעונת לש רואית .בר דויצו ,ףטו םישנ
יתמיא ןנעב השמל היה ןמיס ?רבדמב לארשי לש םתעיסנ התייה דציכ..."
םיבשימו עסיל םיברקתמ םלוכ ויה ...קלתסמש האור היהש ןויכ ,קלתסמ היה
תא לטונ היה ןנעהו ,הילע אשונ היה המהב ול התייהש ימ ,םהילכ לא
ואישנ הליחת ,ולגדו הדוהי עסנו תורצוצחב ועקת ,ובשייתנש ןויכ .ראשה
.('ב הבר רבדמב) "וירחא וטבשו
רוזאכ ההוזמה ,ןיצ רבדמ רוזאל םיעיגמ לארשי ינבש רפוסמ ךרדה ךשמהב
:שדק
.( 36,ג"ל ,רבדמב) "שדק איה ןיצ רבדמב ונחיו רבג ןויצעמ ועסיו"
הרוק המו וז הדוקנ תאצמנ ןכיה רתוי בר טוריפב םיעמוש ונחנא ךשמהב
:הב
םתיאר רשא ארונהו לודגה רבדמה לכ תא ךלנו (יניס רה) ברוחמ עסנו"
...םישנא רשע-םינש םכמ חקאו ...ענרב שדק דע אובנו ...ירומאה רה ךרד
ינפ תא ורמתו תולעל םתיבא אלו ...התוא ולגריו ...הרהה ולעיו ונפיו
.(, 35-19'א ,םירבד) "םכיהולא 'ה
עיגמ אוה רשא דע ,ןענכ ץרא ןוויכל הנופצ ענו םירצממ רבדמב דדונ םעה
חולשל טילחמ אוה .ץראה לש הביט תא קודבל השמ טילחמ םשו ,ענרב שדקל
קרפ רחאלו ,ץראה תא רותל םיאצויה םישנא רשע-םינש רחובו ,םילגרמ
םישנאהו" :תובוט אל תורושב םמע םיאיבמו םירזוח םה םוי םיעברא לש ןמז
,ונממ אוה קזח יכ םעה לא תולעל לכונ אל :ורמא (הלכ םע) ומע ולע רשא
ונרבע רשא ץראה :רומאל לארשי ינב לא התוא ורת רשא ץראה תביד ואיצויו
ישנא הכותב וניאר רשא םעה לכו איה היבשוי תלכוא ץרא התוא רותל הב
ונייה ןכו םיבגחכ וניניעב יהנו םיליפנה תא וניאר םשו (םיקנע) תודימ
.( 33-32,ג"י ,רבדמב) "םהיניעב
םעל וריבעה םילגרמהש לוכסתה תושגר לעו ץראה לע וז הביד תאצוה לע
:הנש םיעברא ךשמב דודנל ץלאנו שנענ םעה לכו ,םישנענ םה
,הנשל םוי ,הנשל םוי ,םוי םיעברא ץראה תא םתרת רשא םימיה רפסמב"
.(34,ד"י ,רבדמב) "יתאונת תא םתעדיו הנש םיעברא םהיתונווע תא ואשית
,בגנבו יניס-ןופצב לארשי ינב לש םידודנה םיכישממ שנועה תלבק רחאל
תוברעל םיעיגמ םהש דע ,םינוש םימע םע םינתמו םיאשמו תומחלמ ידכ ךות
.ןונ-ןב עשוהי תגהנהב תחטבומה ץראל םיסנכנו ןדריה תא םיחלוצ ,באומ

יניסב לארשי ינב תועסמב בושח זכרמ - ענרב-שדק
רתאה רקסנ הנושארל .יניס-ןופצב תאריידוק לתב ההוזמ ענרב-שדק
.ןתוד .מ ידי-לע 1956 תנשב רפחנו ,סנרולו ילוו ידי-לע 1914 תנשב
םיאצממה יפ-לע .ןהכ ףלודור רתאב רפח םינומשה תונש תישארו םיעבשה תונשב
ןחלופ רתאו טפשמ םוקמ ,םידודנל זכרמ היה םוקמהש רבתסמ ,תורוקמהו
ןייעמל ךומסב בשוי אוהש ,ךכמ העבנ ותויזכרמ .יניסבו בגנב םידוונל
.תאריידוק-ןיע
,'תישארב' רפסב תראותמה ,רכיכה יכלמ תשמחב םיכלמה תעברא תמחלמב
,תישארב) ..".שדק איה טפשמ ןיע לא ואביו ובושיו" :םוקמה לע םיעמוש ונא
.( 7,ד"י
שדקב ובשתו" :בר ןמז םוקמב לארשי ינב םיבשוי םירצמ תאיצי תפוקתב
.(, 46'א ,םירבד) "םתבשי רשא םימיכ ,םיבר םימי
וחלשנ ןאכמו ,ליעל וניארש יפכ ץראה תא רותל םילגרמה וחלשנ ןאכמ
וצראב רובעל ונממ שקבל ידכ ,(רוזאל תיחרזמ בשיש) םודא ךלמל םיחילשה
:הנופצ ךרדב
רובענ אל ךצראב אנ הרבענ ...םודא ךלמ לא שדקמ םיכאלמ השמ חלשיו"
ןפ יכ רובעת אל םודא ךלמ רמאיו ...ראב ימ התשנ אלו ,םרכבו הדשב
.(, 21-14'כ ,רבדמב) "ךתארקל אצא ברחב
רשאמ רתוי ,בר ןמז שדקב לארשי ינב והש םוקמב םיבוטה םיאנתה ללגב
תרובק תרוסמ םוקמל הרשקנ וז הביס ללגב םג הארנכו ,םירחא תומוקמב
:םיתמ
םירמ םש תומתו שדקב םעה בשיו ןושארה שדוחב ןיצ רבדמ הדעה לכ ואביו"
.(, 1'כ ,רבדמב) "םש רבקתו
רהב רבקנו ,ןורהא ,השמ לש ויחא םג רטפנ ,םשמ קוחר אל ,ךרדה ךשמהב
.לארשי ינב לש םעסמב האבה הנחתה התייהש ,רהה
םתסינכ ברע לארשי ינב יעסמב בושח רתא ענרב-שדק התייה ,ןכ יכ הנהו
.בטיה תאז םיששאמ ארקמה ירואיתו םייגולואיכראה םידירשה םנמאו .ץראל

:ןויעלו הבחרהל תורוקמ
.ז"משת ,םילשורי ,יבצ-ןב די ,ארקמה תפוקתב לארשי-ץרא / ינורהא .י .1
,תויגולואיכרא תוריפחל השדחה הידפולקיצנאה ,'ענרב שדק'/ ןהכ .ר .2
, 1992,םילשורי ,אטרכ
. 1355-1348'מע
,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,ארקמה תעד סלטא / ליק .י ,רוצילא .י .3
. 119,118'מע ,ג"נשת

:םיכרועה תראה
לאכ יניסב 'לארשי ידודנ'ו 'םירצמ תאיצי' רואית לא סחייתהל עצומ
םיניערג ןה תואטבמה - ס"הנפל ינשה ףלאה ןמ תויממע תורוסמ לש המולא
ובתכוש הבש ,ינשו ןושאר תיב תופוקתמ םירחואמ םיחוסינ ןהו ,םיירוטסיה
.ך"נתה תמיתח ברע וכרענו בושו בוש
שידק ןיעו תאריידוק-ןיע לש םימה תורוקמ ביבס םייגולואיכראה םידירשה
תפוקתו תורחואמה ןבאה תופוקתמ לחה םידוונ תוחכונ לע םידיעמ ןכא
ומקוה םרטו ,הדוהי תכלממ תפוקתמ ןה תאריידוק לתב תודוצמה .הזנורבה
.ןענכב תולחנתהה ינפלש הפוקתב
תוביבס ,ןגוכ יכדרמ 'פורפ םע החיש /'םירבחמ לש תלשושכ ארקמה' :הארו
;17-16, 1985
.26, 1991 תוביבס ,ןמפוה ריאי םע החיש /'ך"נתה לש היצזינאמוה'