.(נ"הפסל 600 - ס"הנפל 1000) בגנב םיעקשמ תצופתו םיכרד

בגנה ברעמב תולוח

הנצינב תוריפחה שודיח תפמ

הינטירבל היכרות ןיב לובגה תעיבק יכילהת

1916 -ב תיכרותה לזרבה תליסמ תשר

1948 ,ברוח עצבמ

1948 ,ריפח-לא ה'גוע שוביכ

1949 ,זרופמה רוזאה

םירצמ םע םולשה ימכסה ירחא זוריפה ירוזא יווקו ימואלניבה לובגה

1948 ינפל בגנב םיוודבה יחטש תצופת