תואמצעה תמחלמב הנצינ

'ברוח' עצבמ ברע
.רבוטקואב 21-ב הררחוש עבש-ראב .בגנל ךרדה תא ץרפ 1948 רבוטקואב 'באוי' עצבמ
העקבהב ל"הצ לש השדח תיעצבמ תלוכי חיכוה 'באוי' עצבמ .רסוה בגנה לע רוצמה
הסיפתה .םימשב הטילשל עיגהש ,ריוואה ליחב הנושארל עייתסנ ל"הצו ,הריהמ העונתבו
דעו םודסמ ,ולוכ בגנה רורחשל ךרדה חתפית עבש-ראבמש ,תע התואב הסרג תינוחטיבה
תונפל היהי רשפאו ,םורד ןוויכמ הפגאלו הזע תעוצר לע ץוחלל היהי רשפא .תליא
.תויברעה םילשוריו ןורבח דגנ הנופצ
קשנ תתיבש תורשפא יבגל ששגל םירצמב ןוטלשה יגוח ולחה 'באוי' עצבממ האצותכ
תעוצרב סנוי-ןאחל חרזממ תוחוכ םיזכרמ םירצמהש הלגתנ ליבקמב .תונידמה יתש ןיב
עבש-ראב רבעל "בערה שיבכ" ךרואל וניתוחוכ וק תא עיקפהלו רוזחל הרטמב ,הזע
ןוויכל 'גולסע - ריפח-לא ה'גוע ריצמ תירצמ הצירפ לש ששח ףא היה .(1948 רבמבונ)
ונתטילש תא ססבלו ,בגנהמ םירצמה תא ףודהל דציכ היעבה הדמע לארשי ינפב .עבש-ראב
.(הליגע ,ה'גוע ,'גולסע - 'ןיע' עצבמ ףא הנוכש) 'ברוח' עצבמ ןנכות הז עקר ל .וב
ריצ ךרואל םירצמה ןיבל וניניב תיזחה וק ךשמנ 1948, רבמצדב ,'ברוח' עצבמ ברע
- יראב - םיחטבמ ריצ לע הזע תעוצרל ךומס ברעמב ,םורדב םיחטבמ - 'גולסע-ריב
.םיטבנ - עבש-ראב - ןירבוג-תיב ריצב חרזמבו ,םע-רינ
היה ירצמה אבצה .םירצמה תטילשב ויה הלא םיריצל חרזממו םורדמ ,ברעממ םיחטשה
:םידקומ רפסמב ךורע
.חיפר - הזע תרזגב *
.חיפר - ה'גוע - 'גולסע תרזגב *
.ה'גולפ סיכב *
.ןורבח רה תרזגב *
לסחלו ,חיפר - הזע רוזאב ףוחה תעוצרב םירצמה תא הנגהל קתרל התייה עצבמה תרטמ
תעוצרמ הגיסנ םירצמה לע תופכל לצונת החלצהה .ה'גוע - 'גולסע ריצב םזחאמ תא
.ימואלניבה לובגל רבעמ לא הזע

6.1.49-22.12.48 'ברוח' עצבמ
,שירע-לא וצצפוה 'ןיש'ה תעש ינפל תועש 49.ריוואה ליח תצצפהב לחה עצבמה *
סנוי-ןאח ,חיפר
וטשפו ,תיברעמה הרזגה לכ ךרואל ביואה תא ינלוג תודיחי ודירטה ליבקמבו ,הזעו
יטלשמ לע
.סנוי-ןאחל חלב-לא-ריד ןיב ,םירצמה
יטלשמ לע טלתשהל המגמב ,ימורדה תיזחה וקב הפקתמל תוחוכה ואצי 30.12.48-ב *
הלימתה
.'הגוע יטלשמו (הטבש הפצמ) הפרשמה טלשמ ,'גולסע-ריבל םורדמ ,הלימת ריבו
םיטבנ ךרד יחרזמ ףוגיא התשע ,25.12.48-ב עבש-ראבמ האצי בגנה תביטחמ הדיחי *
,בונרוכו
םילגר תוגולפ ושבכ ןמז ותואב טעמכ .םורדמ הפרשמה טלשמ תא ,תוצחל ךומס ,הפקתו
,השק תודגנתה םירצמה וליג הלימתה יטלשמב .הלימת-ריב יטלשמ תא בגנה תביטח לש
תביטח לש הטישפה דודגל ףוסבל וענכנ ,םש "יתפרצה ודנמוקה" חוכב ועגפש רחאלו
,בגנה
.תרתוכמה 'גולסע-ריבל תגסל וצלאנו

Horev Map

(25-27.12.48) ריפח-לא ה'גוע שוביכ
ךרדה לע םדקתהל התייה הרטמה .ריפח-לא ה'גוע תא שובכל לטוה 8 ןוירש תביטח לע
.ה'גועב ירצמה חוכה תא ףוקתלו ,חרזמ-ןופצ ןוויכמ ,הבייחורל הצולחמ המודקה
םאתהב םדקתה חוכהו הרשכוה הבייחורל הצולחמ ךרדה .םיישקב הלקתנ הביטחה םלוא
םיקנט דודג תסנכה :תוריבע יישק ויה (ריבא-לא ידאו) ןבל לחנב םלוא ,תינכתל
ה'גוע-חיפר שיבכ ןוויכל העיסנהו ,םירוטקרט לש תכשוממ הדובע הכירצה ידאוול
םע עגמ רצי 82 םיקנט דודג .הפוצמהמ הלעמל הכשמנ ,ה'גוע ידאווב המורד םשמו
.ריוואה ןמ טלשמה ףקתוה רקובבש רחאל ,םירהצה-רחא תועשב ה'גועל ברעמ-ןופצמ טלשמה
שיבכה ךרואל ה'גוע רבעל הצירפה תונויסינ .ברע תונפל םלשוה טלשמה שוביכ םלוא
וז הפקתה םג .חרזמ-ןופצ ןוויכמ ףוקתל 89 דודגמ ברק תווצ חלשנ ,ךכיפל .ומלבנ
השדוח רחש םע .הכשח םע ופדהנ ךא ,ה'גוע-חיפר ריצמ םירצמה ופקת ליבקמב .הפדהנ
רחאל 27.12, רקוב םע .ריוואה ןמ הצצפהבו ,םילגר ,םיקנט חוכב ה'גוע לע הפקתהה
ה'גועו ,ברקה םייתסה ,רפכה ןוויכל 89 דודגו ,לתה ןוויכל 82 דודג לש הצירפ
.וניתוחוכ ידיב הלפנ ריפח-לא
יניס חטש ךותב קומע ףוגיאו ןורמת תולועפל תורשפא וניתוחוכ ינפב החתפנ ךכב
,בגנה תביטח לש םילגר דודגו הטישפה דודג לובגה תא וצח 28.12.48-ב .םירצמו
.יניס ןופצב בושח תמוצ - הליגע-ובא תא ושבכו 8, תניירושמה הביטחה לש דודגו
שירע-לא רוזא לע הפקתמה םלוא .רוזאב ירצמה ירקיעה סיסבה ,שירע-לא לא ךרדה החתפנ
.חיפר רוזאל הרבע הכרעמה .יטירב ץחלו םיינידמ םילוקיש ךותמ ,הרצענ (2.1.49)
שיבכה לע וססבתה תורחא תודיחי .חיפר יטלשמ תא "ינלוג" תביטח תודיחי ושבכ םש
,םירצמב ויסיסבמ ירצמה אבצה בור תא קתינש ךלהמ ,חיפרל המורד לזרבה תליסמ דילו
ןתמו אשמ תחיתפ יבגל הינתה) ירצמ ינידמ ץחלב .חיפר - הזע תעוצרב ותוא דכלו
.9.1.49-ב חיפר יטלשמ ונופ ,(קשנ-תתיבשל

עוג'ה אל חפיר Conquest Map

םירצמ םע קשנה תתיבש ימכסה
קשנ-תתיבש לע מ"ומב חותפל םירצמ הצלוא ,הזע תעוצרב ירצמה אבצה לש ורותיכ תובקעב
ומייקתה םינוידה .תועובש השימחכ וכשמנו ,13.1.49-ב ולחה תוחישה .לארשי םע
חטשל היהתש ,הזע תעוצרל טרפ ,לארשי ידיב ולוכ ראשיי בגנהש םכסוה .סודור יאב
רוזא .םירצמל הקשנ םע רוזחל השרות ה'גולפ סיכב תרתוכמה הביטחה .ירצמ שוביכ
םתחנ םכסהה .קשנה תתיבש תדעו לש עובקה הבשומ םוקמ היהיו ,זרופי ריפח-לא ה'גוע
.24.2.49 םויב
.םולש םכסהב ףלחויש דע ,םייניב םכסהכ םתחנ אוה יכ עבקנ קשנה תתיבש ימכסהב
.םיחטשה זוריפו לובגה וק עבקנ .איהש הרוצ לכב חוכב שומישה ןיטולחל רסאנ ןכ ומכ
סינכהל םידדצה ינש לע רסאנו ,ימואלניבה לובגה ירבע ינשמ םיזרופמ םירוזא ועבקנ
תנחתב עבקנ קשנה-תתיבש תדעו לש הבשומ םוקמ .םש רצבתהלו קשנו אבצ תומכ םהילא
רומשל דקפוה םידדצה ינש ילייח לש בלושמ רמשמו ,ה'גועב הנשיה תיכרותה תבכרה
.םוקמה לע

Disarmed Sector Map