הנידמה םוק זאמ רוזאה

.עבש-ראבו ילארשיה בגנה תנגהל רתויב בושח הנצינ רוזא היה תיגטרטסא הניחבמ
תרגסמב .זרופמה חטשב הנצינ רוזא ללכנ ,םירצמ םע קשנה-תתיבש םכסה יפ-לע ,רומאכ
.םחול אבצ וב קיזחהלו ,םייגטרטסא םירוציב הז חטשב םיקהל היה רוסא וז
תויטילופו תוינוחטיב תולבח רוקמל הנצינו הזע רוזא תא םירצמה וכפה 50-ה תונש תליחתב
.הפוקתה תא ונייפא רוזאה יבשייתמב העיגפו םיכרד שוקימ ,תויוננתסה .לארשי חטשב
,זרופמה חטשה םוחתב ףתכ םוא רוזא תא ורציבו קשנה-תתיבש םכסה תא ורפה םירצמה
.הנצינו םייתוראבל ךומסב תוימדק תודמע ןכו
התרגסמב ."שעגה רה" ןפוצה םשב התנוכש ,הלודג לומגת תלועפ ל"הצ עציב 1955 רבמבונב
לע טשפ ,םייתוראבל תיברעמ-תימורד ,החבצ-א לב'ג רוזאב זרופמה רוזאה לא ץרפ
.השעמל ,לטוב זרופמה חטשה .שלופה ירצמה אבצהמ חטשה תא רהיטו םיירצמה םיבצומה
הליגע-ובא - הנצינ ריצב ל"הצ תוחוכ וצרפ,1956 רבוטקואב 'שדק' עצבמ תרגסמב
לירפאב ,עצבמה רחאל יניסמ ל"הצ תוחוכ יוניפ םע .ץאוס תלעתו יניס יבחרמ לא
.םירופחד ידי-לע ריפח-לא ה'גוע תיכרותה הרייעה החטוש 1957,
קירא לש ודוקיפב ,ל"הצ תוחוכ הז ריצב וצרפ בוש 1967, ינויב ,םימיה תשש תמחלמב
.הליגע-ובאבו ףתכ םואב ירצמה ביואה יכרעמ תא ףוקתל םכרדב ,ןורש
Border לארשי ןיב םולש הזוח םתחנ 1979 תנשב
ל"הצ גוסנ 1982 לירפאבו ,םירצמל
תובקעב .ןשי-שדחה לובגב ךרענו יניסמ
ךומס 1984 תנשב םקוה םולשה םכסה
העבנ ותמקה .שדחה לובגה ףוסמ הנצינל
העונתה לש דבוכה זכרמ תא טיסהל ןוצרהמ
ףוחה שיבכמ לארשיל םירצמ ןיב רחסמהו
ריצ תא ךופהלו ,בגנה בל לא ,ףופצה
הלבותה ריצל ,ץאוס - הנצינ - עבש-ראב
.תונידמה יתש ןיב יזכרמה
50-ה תונשב תובשייתה
:בושיי תודוקנ 3 םייתוראבו הנצינ רוזאב ומקוה 50-ה תונשב
הארקנש ,ל"חנ תוזחאיהכ המקוה .(098032 צ"נ) הנצינל חרזממ מ"ק 2-כ :תועיצק .א
הדסונ .הנצינב זרופמה חטשב לארשי תונוביר תא חיטבהל ידכ ,"לחר תעבג" הליחת
קשנה-תתיבש תדעו םלוא ,הדוסייל ודגנתה םירצמה 1953. רבמטפס ,ד"ישת תוכוס דעומה-לוחב
תילארשי-תיחרזא הלועפ לע רסואה סודור םכסהב ףיעס םוש ןיא יכ העבק תירצמ- תילארשיה
.ע"נדג סיסבל ךפהו בושייה קרפתה 'שדק' עצבמ רחאל .רוזאב
:תיברעב המשכ ,"םייתוראב" הליחתב הארקנו 1951 תנשב הדסונ :(זוזע) םייתוראב .ב
,יניסו בגנה לובגב טלשמ-ץוביק הז היה ."זוזע"ל המש הנוש רתוי רחואמ ."ןייריב"
,העבגה לע המקוה תוזחאיהה .תועיצקל םורדמ מ"ק 2-כ ,המייסק - הנצינ ךרדה דצב
ודביעו ףטוש ןוחטיבב וקסע תוזחאיהב םיאלחנה .םייתוראב לש םילשאה תשרוחל תיחרזמ
םיחטש לארשיל תמייקה-ןרקה הרישכה 60-ה תונש תליחתב .זוזע לחנב ומיקהש קרי ןג
הלעמב הפצהב היקשה תכרעמ המקוה ןכ ומכ .דקש יצע םנוד 150-כ העטנו ,זוזע לחנב
.םימיה תשש תמחלמ ינפל תצק ,1965 תנשב הבזענ ל"חנה תוזחאיה .זוזע לחנ
.הטבש תוברוחל תיברעמ-תינופצ מ"ק 9-כ ,ל"חנ תוזחאיה :(חלש) ףזיש תומדש .ג
הקספה יפ-לע הל ןתינ "חלש" םשה ."ףזיש תומדש" הל וארק הליחת 1956. תנשב המקוה
עצבמ רחאל הבזענ הדוקנה ."חלשב תקזחמ תחאו הכאלמב השוע די התואב" :תיארקמה
.'שדק'

90-ה תונשב רוזאב תובשייתהה
םימ ןיא רוזאב .הכרד תליחתב תאצמנ םייתוראב-הנצינ רוזאב תיאלקחה תובשייתהה
םוקמל .יאלקח יתובשייתה ךרעמ רוזאב חתפל ישוק םייקו ,תובשייתה יכרצל םיבוט
םיחולמה םימה לוצינ יבגל עדיה .ןופצהמ םילבומ םימהו ,םיימילקא-ופוט תונורתי ןיא
.ותישארב אצמנ הלא םימב שומישה לש תיתועמשמ תבחרהל רקחמהו ,טעומ אוה רוזאב
םיאנתה ונתשי אל דוע לכ ,תובשייתה םוחתב ךרד תצירפ היהת אל תובורקה םינשבש הארנ
.םיחילמ םימב לודיג תוטישו םיינשדח םילודיג ,םימ תורוקמ :םימייקה םייסיסבה
םיצילממ תאז רואל .ולא תולבגמב רוזאב תיאלקחה תובשייתהה חותיפ הנתומ עגרכ
,םייאלקח םניאש ,םיירפכ םיבושיי לע תובשייתהה תא ססבל חותיפהו ןונכתה תודסומ
.תיביסנטניא תווח תואלקחו תוריית ,היישעת לע וססבתיש

:ןה יברעמה לובגהו הנצינ רוזאב בושייה תודוקנ
Kadesh (ענרב שדק) יניס ינצינ .א
רוזאב םקוהש ,הז ןושאר עבק בושיי
ןופצב עקרקה לע הלע ,תובר םינש רחאל
רבוטקואב .המייסקל ךומס 1977, תנשב יניס
םולשה ימכסה תמיתח תובקעב 1981,
םיבשייתמה ןיערג הנופ ,םירצמ םע
ברעמ-ןופצמ מ"ק 2-כ םקומו ,הנצינ רוזאל
ףוסמ- עבש-ראב שיבכ לע ,הנצינ לתל
תדוקנל בושייה הלע 1986 ביבאב .הנצינ
ךייתשמ .הנצינ ףוסמל ברעמ-ןופצמ מ"ק 3,ירצמה לובגל ךומס ,תכרעמה שיבכ לע
30 - כ םויכ הנומ .תוחפשמ 110 אוה ןנכותמה ותייסולכוא ףקיה .םיבשומה תעונתל
.םיבר םייאלקח םילעופ םוקמב םיררוגתמ ןכ ומכ .תושפנ 135,תוחפשמ
קושל תוקרי םילדגמ ,אוציל םיחרפ םילדגמ - תואלקחב םיקסוע םוקמב םיבשותה תיברמ
םיגד םילדגמ ,'רבדמה קתמ' תוארקנה תוידוחיי תוינבגע הז ללכבו ,אוצילו ימוקמה
.רשבל רקב םילדגמ ,םיחילמ םימב
תומדא תחת .םיימוקמה םימה תוחילמ הנה תואלקחה םוחתב בושייה תודדומתה רקיע
סויסלצ תולעמ 36 לש הרוטרפמטבו הובג תוחילמ זוחא לעב םימ רגאמ ונשי הברעהו בגנה
תונגראתה תבייחמ ,םימרטואיג םימ םנהש ,םימה תוכיא .עקרקה ןמ םיאצוי םה רשאכ
.התסונ אל ןיידעש
עזוז זוזע הפצמ .ב
רתאב םקוה זוזע הפצמ .יתליהק רפכ
עצמאב םקוה .ןשיה זוזע - םייתוראב
תינכת תרגסמב ,(1985) 80-ה תונש
.םירצמ-לארשי לובג ךרואל תובשייתהה
טעומ רפסמ הנומה ריעצ ןיערג זוזעב
לודיגמ סנרפתהל םיסנמה ,םיבשייתמ לש
,רבדמ תורייסמ ,תוריית חותיפמ ,ןאצ
רבדמה הוונ .תואלקחמו םינעי לודיגמ
.לארשיל תמייקה ןרקה ידי לע חתפתמ םש
(הגלמ ריב) הכלמ ראב תוזחאיה .ג
ברעמ-ןופצמ מ"ק 10-כ 80 , - ה תונש עצמאב ,שדחה לובגה ךרואל המקוה וז ל"חנ תוזחאיה
דיל 0926.0394 צ"נב תאצמנה ראבה םש-לע םוקמה םש .ןבל לחנ די לע ,הנצינ ףוסמל
המכ התנמ תוזחאיהה .ינמז ל"חנ הנחמב המקוה תוזחאיהה .ןשיה חיפר-ה'גוע שיבכ
1990 , תנשב הקרפתה תוזחאיהה .יונ חותיפבו תיאלקח הכאלמב וקסעש ,םילייח תורשע
.ל"חנה תויוזחאיה לש ןלוסיח םע
Nitzana 'הנצינ' רעונה תיילע רפכ .ד
רפכה לש תיכוניחה ותוליעפ תליחת
.1987 ויתסב
,שדק בשומ לש םינשיה םינבמב םקוממ
.הנצינ לתל תיברעמ-תינופצ מ"ק 2-כ
תדוקנל שדק בשומ יבשייתמ ורבע ,רומאכ
.םירצמ לובג לע יניס-ינצינב םהלש עבקה
תיילע תקלחמ ידי-לע התשענ רפכה תמקה
תובשייתהל הקלחמה ףותישב ,רעונה
יכינחל דעוי אוהו ,תידוהיה תונכוסה לש
וביחרהל איה המגמהו ,תווצ ישנאו םיכינח 100-כ רפכה סלכא ןושאר בלשב .רעונה תיילע
לעפמ לש המקהה תווצ שארו םזוי .תווצ ישנאו םיכינח 500-כ סלכאיש ,רעונ רפכל
.באילא הבול-הירא אוה הז
- ו םיכינח 500 - כ ןהבו תוליבקמ תויכוניח תוינכת 5 - כ רפכב תולעפומ םויכ
תקלחמ ינפלוא תרגסמב הנצינב םידמולה םילוע םה םיכינחהמ תיצחמכ .תווצ ישנא 70
.תונכוסה לש היילעה
םיידוחיי םיחמצו םיצע תועיטנב םיקסוע ,תובוצק תופוקתל רפכב םיהושה םיכינחה
.בגנה רה רקיעבו ,יזכרמה בגנה תרכהבו תויגולואיכרא תוריפחב ,בגנל
Kmehin :ןיהמכ.ה
תעונת לש (ץוביק - בשומ) ץובשומ
.םיבשומה
תוחפשמ 15 - כ םוקמב 1988 . תנשב דסונ
לודיגב םג ומכ ,הממח ילודיגב תודבועה
,תוינבגע),תוממח םנוד 30 - כ .תוקרי
- כו ,(םיחרפ ,םינופפלמ ,םינולימ
.(תוינבגע ,לצב ,א"ופת)ןיחלש םנוד 150
וא איבמ אוה ויתוריש תא .ןטקו ,תיסחי שדח יבושיי זוכיר אוה הנצינ תחתפ רוזא
םייתליהק םיתוריש לש םתמקהל יחרכה יאנת םה רוזאה יבושיי לש םלודיג .קוחרמ לבקמ
.המצע הנצינ תחתפב
בצקל םאתהב ,רומאכ ,הנצינ רוזאב םיפסונ םיבושיי 5-3 תמקה תננכותמ ךוראה חווטב
םיננכותמ םילודיגה .תיצראה תכרעמה ןמ םימ תמרזה תדימבו םיימוקמה םימה יבאשמ חותיפ
.םיימרת ואיג םיממ לבקתת היגרנא תפסות רשאכ ,םומיח םע החימצ-יתב תרגסמב