םייח מ"לא 1979 / ,םירצמל לארשי תנידמ ןיב לובגה ןומיס עצבמ

,תירצמ-תילארשי תפתושמ תיאבצ הדעו-תת המקוה ,םולשה הזוח יחפסנמ דחא תרגסמב
תודיחי יגיצנ ופתתשה הדעווב .ימואל-ןיבה לובגה ןומיסל הנשמ תדעו המקוה התרגסמבו
תויחרזאה תודידמה תוקלחמ ישנאו םהלש רושיקה יפוג ,םידדצה ינש לש תויאבצה יופימה
.תירצמהו תילארשיה
םיכמסומה םייאבצה םימרוגה ,תפתושמה הדעווה תרגסמב ,תושיגפב ופתתשה ךכל ףסונב
תודוקנ ןומיסב לופיטה תעב ,רתוי םירחואמ םיבלשב .םיימואל-ןיב םייאבצ םינטפשמו
לש ץוחה ידרשמ לש תויטפשמה תוקלחמה יגיצנ תוחלשמל ופרוצ ,תוררובל תקולחמה
.םידדצה ינש
.ימואל-ברה םיפיקשמה חוכ ישנא םג ,םיתעל ,הלא םישגפמב ופתתשה יניסמ הגיסנה רחאל

יניסב םייניבה יווק ןומיס
הדובע תושיגפ ללכ הז בלש .תופיצרב םישדוח 9 ךשמנו 1979 ץרמב ליחתה 'א בלש
ותרטמ .(Delimitation) תופמבו ריווא ימולצתב שדחה וקה ןמוס ןהב ,תויעוצקמ
.הלעתהמ ל"הצ גוסיי וילא ינמזהו שדחה הסירפה וק תא ,תופמבו א"צתב ,ןמסל התייה
,דמחומ סארל שירע-לאמ וק ןמוס ,(1979 ףוס דע םייניב יבלש 5 ללכש) הז בלש םותב
.1982-ב האלמה הגיסנל דע יניסב םיילארשיה תוחוכה וק היהש
דעו ,יניס-ןופצב ןוכיתה םיה ףוחלש ינמורמ ךשמנש A, וק םג ןמוס הז בלש ךלהמב
תוחוכה לוליד תניחבמ ,םויה םג םולשה םכסהב ףקות שי הז וקל .םורדב דמחומ סאר
.(ץאוס תלעתל דע הז וקל ברעממ םירתומה םיירצמה תוחוכה ףקיה)
תופמה םע םיפתושמ םיתווצ ואצי וילא - (Demarcation) יסיפה ןומיסה השענ ךשמהב
לע וז תורבוחמ ,תולופכ תויבח תועצמאב השענ ןומיסה .םימותחה ריוואה ימולצתו
םירוזאבש דועב ,םיש"מגנ תרזעב עצוב תולוחה רוזאב ןומיסה .ןבלו םודאב תועובצו וז
דחוימב םייתייעב תומוקמב .םידבכ םיקוסמ תרזעב ןומיסה עצוב ץאוס ץרפמבו םייררהה
.תילגר הלועפב וא ,םילק םיקוסמב שומיש היה

ימואלניבה לובגה ןומיס
Mutzav הדמע - עודיו םכסומ היה לובגה יאוותש תורמל
.חטשב ונמסל האובב םירכינ םיישק ינפב תחלשמה
הנושארל לובגה ןמוס זאמ הנש 70-מ רתוי ופלח
אלו םייביטימירפ זא ויה הדידמה יעצמא .1906-ב
ינבאו תויוגש תוימונורטסאה תודידמה .םינימא
.תויהל תוכירצ ויה אלש תומוקמב ובצוה תובר לובג
ינופצה וקלחב .לוחב וסוכ וא וזזוה ,ומלענ תורחא
,יאוותה לע שממ תומלש תונוכש ונבנ ,לובגה לש
.רכה אלל ונוש חטשה ינפו
םינבא ידירש וא תומייק םינבא לע ססבתהל ,הדובעה תליחת םע ,טלחוה תאז תורמל
ינבא ורסחש תומוקמה תוברל ,וקה ךרוא לכל .םולשה םכסהל םאתהב לובג תודוקנב
וראיתש םייפרגואיג-םיירוטסיהה תורוקמה לש יוביגב ,תויטדואיג תודידמ ושענ ,לובג
.ולא תומוקמ

יווק ינשו ,(C וק) ימואל-ןיבה לובגה ןמוס 1982, לירפא דע 1981 ויתסמ ,'ב בלשב
שירע-לא וק תא םאות ימורדה וקלחבש ,ירצמה דצב B וק :וידיצ ינשמ תוחוכ לוליד
טרפ) ימואל-ןיבה לובגל חרזממ מ"ק 2-כ קחרמב ,ילארשיה דצב D וקו ,דמחומ סאר -
.(לובגהמ מ"ק 1-כ וקחרמ וב ,םורדל
תישעמה הדובעה .תפתושמה הדעווה לש תומידקמ תושיגפ רפסמ ומדק חטשב יסיפה ןומיסל
תופיצרב טעמכ הלהנתה ,חטשב תודידמה עוציבו לובגה תודוקנ תעיבקל םיתווצה לש
.1981 רבמצד תליחתל דעו 1981 רבמבונ תליחתמ
םימיה ראשב .הדובעה תינכת םוכיסל תפתושמ תיעובש השיגפב החיתפ ללכ הדובעה להונ
,ויתורוקמ יפ-לע לעפ דצ לכ .טדנמה תפוקתמ תונשיה לובגה תודוקנ רותיאל תומישמ ועצוב
ךות ,חווט-דמב םיקחרמו טילודואתב תויווז תדידמ לע הססבתהש ,תמכסומ הטישבו
.הדידמה ירישכמב ףתושמ שומיש

רסוח לש הרקמב תודוקנ יתש וא ,תמכסומ הדוקנ לש יסיפ ןומיס הללכ ןומיסה תדובע
יליזרבב חטשב ונמוסש ןוגיע תודוקנ ללכ חטשב ןומיסה .רתאה לש םישרת עוציבו ,המכסה
ינש ומלטצה ןכ ומכ .םינבאה תחנה בלש דע לובגה תודוקנ תא רזחשל ודעונו תיווז
.םינבאה תבצהל ינושאר דועית יכרוצל חטשב תמכסומה הדוקנה דיל םידדצה
,םידדצה ינשמ יופימה ישנא ידי-לע םתחנש ,דועית סיטרכ ןכוה לובגה תודוקנמ תחא לכל
.תפתושמה תיאבצה הדעווה לש שארה-יבשויל רבעוהו
תולוחל ואצי ונממ - ןומר הפצמב דחאה .ןומיסה תדובעל האיצי יסיסב ינש ולעפוה
ירהל ואצי םשמ - הרוא-ראבב ע"נדגה תווחב היה ינשה .הובגה בגנה-רהלו הנצינ
.תליא
Even Gvul .בכרומו יתייעב היה ,סלכואמה ,ינופצה רוזאה
םע דדומתהל הדעווה הצלאנ םולש-םרכבו חיפרב
הייסולכואה םע שגפמ לש חתמב הוול ןומיסה .שוכר תציצח
,םיתב לע וקלחב ןמוס חיפרב לובגה וק .תעגפנה
ןיב (הניטרצנוק) תילתלת החתמנ ןכו ,םיתב הצח
רוזאב ,חיפרל םורדמ .ירצמה קלחהו ילארשיה קלחה
.םירחא םייאלקח םיחטשו םיעטמ וצחנ ,םולש םרכ
חתמה תא ומיע אשנ אלש ,הנצינ רוזאב ויה הבצהל ורחבנש תונושארה לובגה ינבא
ןומיסה ךשמהב .םורדב תקולחמה תייעב תא וא ,ןופצב הייסולכואה לומ תודדומתהה לש
.םינבאה תבצה ךרוצל ,םייעלס אלה םירוזאב רקיעב ,ןוטב יסיסב וקצונו תורוב ורפחנ
ןהילעמ .םימכסומה תומוקמב ובצוה ,המוטק הדימריפ הריכזמה הרוצ תולעב לובג ינבא
,תומיאתמ םינבא ונכוה ,ומכסוה אלש תודוקנה יבגל .םיטלוב לזרב תורוניצ ובצוה
.תוקולחמה ןורתפל וניתמהש
לא הפוצה לת לע ,מ"קה 200 ןב לובגה ךרואל המוקמב הבצוהש רתויב תינופצה ןבאה
.'הניפה ןבא' איה - 1'סמ לובג ןבא התייה ,ןוכיתה םיה

Piruz

ישונאה טביהה
,תיעוצקמ ,תיעצבמ) תוניחבה לכמ חלצומו אלמ הלועפ ףותיש ךות העצוב תוליעפה
.םתמישמ תא םיעצבמה םייאבצ םימרוגמ הפוצמ היהש יפכ ,(שונא יסחי תניחבמו
ולא םירשק .ןיוצמ היה הפוקתה לכ ךרואל םיירצמה עוצקמה ישנא םע רצונש רשקה
,הכומנ תושיגפ תורידתב יכ םא ,וכשמנו ,םולשה הזוח תמיתח רחאל ,1979-ב ולחה
ןיינע יאשונב םיימשר םישגפמ לע הלא םירשק םיססובמ ,םירבדה עבטמ .ןכמ רחאל
הכוראה הליעפה םירשקה תכרעמ וזש ,הארנ .רושיקה תודיחי תרגסמב םילעומה ,םיפתושמ
םיליעפ םיגיצנ ןיידע שי רשאכ ,םיילארשיו םיירצמ עוציב יפוג ינש ןיב רתויב
ןייצנ .יתרבחה רושימל םג םעפ ידימ ושלג הדובעה יסחי .םידדצה ינשב ןושארה בלשהמ
:םיעוריא השולש ןאכ
,שירע-לא רוזאמ לארשי תגיסנ רחאל ,הכונחב 1979-ב שירע-לאב יופימה ישנא שגפמב -
ברעב ךרענ ,הגיסנה ינפל םג שגפיהל תפתושמה הדעווה הגהנ וב ןשיה להנמה ןיינבב
הכרב רחאל .יניס-ןופצ לש שדחה לשומה ללוכ ,םירצמה תופתתשהב תורנ תקלדה סקט
.הכונח יריש ורשו תוינגפוסב םיחכונה ודבוכ ,תורנ תקלדהו
טלחוה 1981, תנשב ןומר הפצמב רעונה תיינסכאב ירצמה תווצה םע הייהשה תעב -
םייקתה רוקיבה .ןוצרב ונענ םירצמה .רקוב-הדשב ןוירוג-ןב ףירצבו רבקב רקבל ותחקל
רבדמה תא חירפהלו םולשה םכסהב םייח חיפהל ףתושמ ןוצר ןמיסבו הבוט הריוואב
.ןוירוג-ןב לש ונוזח חורב
.הווקמה םולשה תוריפל למסכ ,לובגה ךרואל תומוקמ רפסמב םילקד תעטל ןויער הלע -
.תורדגה וחתמנ ,שמומ םרטב ךא ,םידדצה ינש יניעב ןח אצמ ןויערה

Karavan1
ןאוורק ינד - םולשה ליבש
:תורוקמ
1986,םילשורי ,ץוחה דרשמ - 'Arbitration Compromise, Israel and Egypt', - 1
. 11 September
September, 1988 ,םילשורי ,ץוחה דרשמ - 'Award of the Egypt-Israel Tribunal', - 2
. 29
. 1988,הנבי ,לארשי תולובג /.מ ,רוורב - 3
. 1980,ןדומ-ןתיב-הרומז ,הנויה תנש /.ז ,ףיש ,.א ,ירעי ,.א ,רבה - 4
. 1981,אטרכ ,ןושאר רושע - אטרכ סלטא / (ךרוע) .י ,ךלוו - 5
. 1977,בירעמ - הנש 30 -בירעמ - תישאר תרתוכ / (ךרוע) .ש ,דלפנזור - 6
. 1976,ןדומ-ןתיב-הרומז ,לארשי ןוחטיבל ןוקיסכל /.א ,רבה ,.ז ,ףיש - 7