Bedouin הנצינ רוזאב םיוודבה
ןוויז באז

המזאזעה בחרממ קלח - הנצינ
בחרממ קלח םה םייתוראבו הנצינ ,ןבל לחנ ירוזא
ןופצב ןורבח לחנו עבש-ראבמ עקתשהש ,המזאזעה הטמ
1948 ינפל בגנב םרפסמ .םורדב ןומר שתכמ דעו
,םיטבש 10-ל וקלחנש ,שפנ םיפלא תרשע לע הלע
.םיניחארסהו ןיידועסמה ,תאחיבצה ,ןיידמחומה םהיניב
'תלד' תואה ותרוצש ,"םסו" ועיבטה ברה םנאצ לע
.(ףראע-לא ףראע יפ-לע)
תייריע שאר ןגסכ םג שמישש ,דיעס-ןבא המאלס היה המזאזעה הטמל םי'חישה 'חייש
,תוספרמ לעב יתמוק-וד תיבב 'גולסע-ריבב ררוגתה ,דיעס-ןבא דיעס ,ויחא .עבש-ראב
םיוודבה וניכ - ןומרא - רסאק םשב) "דיעס-ןבא דיעס רסאק" םיוודבה יפב הנוכש
.(ןוסחאל םתוא ושמישש - רמיח ינבמ - 'תוכייאב'ל דוגינב ,םירוגמל ןיינב
הלא תומחלמ לש ןהיתואצות .םיטבש תומחלמב התוול בגנל םיוודבה יטבש לש םתרידח
םיכרותה לש םתנמזהל ךדיאמו ,בגנב ימורדה ןוחשה רוזאל המזאזעה יטבש תקיחד ויה
וענמו םנוטלש תא וטילשה ךכב .(1900) עבש-ראבב בגנב ינוטלשה םזכרמ תא םיקהל
המזאזעה יטבש ןיבל תארב'גהו אהאיתה יטבש ןיב ויהש יפכ ,תויטבש-ןיב תומחלמ
.ט"יה האמה ףוסב

ןיבארתהו המזאזעה תומחלמ
.1887 תנשב םהיניב הצרפ המחלמ .ןיבארתה יטבש ויה המזאזעה לש ברעממ םהינכש
םג .ןורבח רהבש הירהד רוזאב השק ברקל םתוא וקחדו המזאזעה לע ורבג ןיבארתה
ונעמש ונירויסב .חצנל היה אל 1894-ב םיכרותה תוסחב םיטבשה ןיב גשוהש םולשה
תונשב ןיבארתה ןיבל םהיניב תונטק תומחלמ לע ,המזאזעה טבשמ םיוודבה וניחראממ
.70-הו 50-ה
:הטישה-תיבמ (ובש) יול יאתבש ידיב םשרנש יפכ ,יוואטמטא ןאואלע לש ורופיס ,אמגודל
לובגל רבעמ ןיבארתה לש דוש עסמ עיגה ,םישימחה תונשב ,רורחשה תמחלמל ךומס"
םיניבארתה רפסמ .העברהל םיסוסו ןאצ ,םילמג וזזבו הטבשל ועיגה םה .המזאזעה לע טשפו
םדגנ ואצי ,המזאזעה ימחול םע דחי ,ל"הצ .(...זרפומ) םישימחו םייתאמכל עיגה
."הייבשה תא וריזחה ףאו םישנא העבש םהמ וגרהו
םורדמ) דודרג-ובא גלפמ ,הללאלאח יד ובשל רפיס ,טבשה תונבב הרושקה תירקת לע
תא ולצינ ,ףפורתה ינוחטיבה בצמהשכ ,(םירופיכה םוי) 1973 תמחלמב" :(םיביברל
.תועורהו םישנה תא ובילעהו המייסק רוזאמ ואבו םיניבארתה יריעצ בצמה
הלאמ ,יאנג תואירק ןרבעל וארק םה
ואר םה .םישולשל עיגה םיניבארתה רפסמ .םישנה תא דוחייבו ,תלוזה תא תובילעמה
םישעמל הרגתמ הלחתהכ ,ףצחתהל וליחתהו םירצמה םע המחלמב הקוסעו השלח לארשי יכ
ירחא ופדר ,םיפי'ג לע ואב ,ל"הצב ותרישש םימזאזע םיריעצ תורשע המכ .םיער רתוי
."םיניבארתה יפלכ האנש שי זאמ .םהמ המכ וגרהו םיניבארתה

רבע ידירש
,םי'חייש ירבק ,םימ תוראב :םיוודבה שומישב ויהש ,םינוש םירתא ודרש הנצינ בחרמב
.םייאלקח םירתאו תורבק יתב
:םהמ המכ ןלהל

םימה תוראב .א
,'שגפמה ראב' תאצמנ ,הנצינ לחנו ןבל לחנ שגפמב ,חיפרל תירוטדנמה ךרדה לע ,ןופצב
.תויונב תותקש הדילו ירוטדנמ ןוטב יוסיכב הסוכמ ראבה .'הגלמ ריב' :תיברעב
תאצמנ ראבה .הסוכמ הניא ךא ,היונב ראבה .'קורבמ ריב' תאצמנ תור לחנ תדג לע
.הליגע-ובא - ריפח-לא ה'גוע - 'גולסע יזכרמה ריצה לע
םויה ןמשבו ,'םייתוראב - ןייריב ריב' תאצמנ ,יניסלו המייסקל ריצה לע ,םורדמ
.ןבא תותקש הדילו ןוטב הסוכמ הנורחאה .'ןורהא ראב'ו 'השמ ראב'
םימ בואשל תועורה ועיגה ןאכל .רבדמה ייחב תיזכרמ תמוצ תדוקנ התייה םימה ראב
ןאכ ;לגר ילועו םירחוס - ךרדב םירבועה םימב ודייטצה ןאכ .םירדעה תא תוקשהלו
וכפהש תואבצה ורבע םג ןאכמו ;םישיבכה יללוס תונחמ ,תויונח ,אבצה תונחמ ומקוה
,הדמת ריב :יניסב ל"הצ תועסממ םירוכז ךכ) םהיתועסמב תודוקנל תוראבה תונחת תא
.(...דועו דועו ,הפגפג ריב ,הנסח ריב ,המח ריב

תורבק יתב .ב
םייתוראבל חרזממ ,הגלמ ריבל ברעממ ,הנצינ בחרמב םייוצמ םייוודב תורבק יתב
.הנצינ לת תמוצל ברעמ-םורדמו
יתב .ותרובק ינפל םימב תמה תא רהטל גהנמה םושמ תוראבה דיל ומקוה תורבקה יתב
םוקמו ראב םג ויה וב םיכרד תמוצב אצמנה יטבשה זכרמה לולכממ קלח םה תורבקה
.טבשה בחרמ לכמ תמה אבוה וילא הרובקה
,םינבל םילגדב רטועמו ןבל דיוסמ ,טלוב ללכ ךרדב אוהש ,(ילו) שודק רבק לש ומוקימ
ושקבי ןאכ) תידוקפת הקולח םישודקה םירבקל .לגרל היילע דקומל זכרמה תא ךפה
(הראיז) לגרל היילע דקומכ ושמיש םישודקה ירבק .(האלה ןכו תורקעה םישנה לע
יבנו הסומ-יבנ תגיגח חסונב ,יניסבכ לגרל היילע תוגיגח בגנב ויה אל .תיתחפשמ
ובאב וא ,ףוחה רוזאבש ןיבור יבנב ץראב ומייקתה ולאכ תוגיגח .הובגה רהבש חלאס
תודגאהו םי'חישה ירבק טוריפ) וחירי דילש הסומ ינבב וא ,ררג לחנ תדג לעש הרירוה
.(חפסנב האר - ןהב תורושקה

המודקה תואלקחה ירתאב םייוודב םישומיש .ג
םהב ,םינתסוב הלא םירתאב ומיקה םיוודבה .המודק תואלקח ירתאב רישע הנצינ בחרמ
.ףזישה יצע חטשב םיטלוב דוע .רמתו הנאת ,תיז ,ןומיר ,דקש :ןוגכ ,ירפ יצע ולדיג
תיברעב ומשש ,םולש םרכ בושייה םש ןאכמו ,םרכ - 'םרכ' יוודבה ארוק המודקה הווחל
,םיקיתע םירכס טעמ ונקית לבא ,תושדח תווח ונב אל םיוודבה .'םלאס-ובא םרכ' היה
המודקה הווחב ורמתשהו ,הכושמכ והשלכ יאבצ הנחממ ואבויש לית תורדג םביבס וניקתה
רפכ יכינח ידי-לע תרזחושמה הווחב הביילש הדוע םע רויסב .קיתעה םרכה לשמבכ
ןכ ומכ .'ירקוע-ובא םרכ'כ דדובה דקשה תווח תא ההיז אוה ,הנצינ רוזאב רעונה
= (רימטמ) תורומטמ וניקתהו (תובר'ח) םימודקה םימה תורוב תא םיוודבה ולצינ
.םהידודנ תעב רקיעב ,םדויצ ןוסחאל ,יונב ריק ידי-לע םירגסנה ,עלס תוחמוגב םינסחמ

םידוהיל םיוודבה ןיב םיסחיה
ןושש .1940-מ תועקרקה קוח יפ-לע תומדא תשיכרבו הסינכב רוסא היה הנצינ רוזא
תודובעל םיניחארסה יטבש לש םסויגל ,ןומר שתכמל ךרדב רוזאב רויס ראית יבצ-רב
(הנא'גח) םילמגה יבכור תרטשמ תנחתב .הקימרקה ילעפמ רובע שתכמב תיסרחה תיירכ
הלדגש ,הנויצ ותב) ותחפשמ םע םש ררוגתהש ,ןמדלוג ומשו ידוהי ןיצק םג תריש
.(הנצינב ורכזל לצ תכוס הניקתה ,ה'גועב הרטשמה תנחתב הדליכ
.דיעס-ןבא 'חיישמ (ןינד םריח) 'בושייה תרשכה' תרבח יגיצנ ושכר םיביבר תומדא תא
.ויניתנכ האר (תואמצעה תמחלמל דע רתויב ימורדה ידוהיה בושייה) םיביבר יבשייתמב
רמושו רתכומה לש םהידיב םיביברב הדקפוה םיוודבה םע תונכשה יסחי תרישק תונמא
ואר זא לש םיביברב .יבצ-רב ןוששו ילאיחי הירא זא ואלימ ותוא דיקפת ,תודשה
הייפכב טשקתהלו םפש לדגל ,היירבש רוגחל ,םיוודבכ שבלתהל רמולכ ,'תוברעתסה'ב
ראבהמ םימ איבהל םיאצוישכ קשנב דייטצהל םאה הלאשל .ידדה ןומא תיינבל ךרד -
ותגצהש ידכ ,הלגעה תיתחתב םישנו קשב ףוטענ קשנה תא :הבושתה התייה ,גולסע ריבב
.וזכש הנכסמ דחפ לע םג דיעת אלו ,ףוקתל וב קושחיש ימ תא ךושמת אל לכ יניעל
'גולסעב יטירבה הנחמל םיביברמ םירבח ועיגה 1947, רבמצד לש םימדה תומוהמ ץורפ םע
ךלוהו שגרתמה תומיעב 'דצ תחקל' ץלאנש 'חיישה .ונענ אלו ,תיאופר הרזע שקבל
תוערואמ לש יתורפס רואית) הרזעה ישקבמב שפנב העיגפל איבה ,םידוהיל םיברעה ןיב
236'מע ,א"ישת ,'לצ אלל המדא' ,דנס רדנסכלאו תנוי לש םרפסב יוצמ םהה םימדה
.(ךליאו
,יניס לובגל רבעמ לא ,15.5.48-ב בחרמל שלפש ירצמה אבצה תקיחדו המחלמה ירחא
ה'גועמ םילמגה יבכור תרטשמ המלענ 1948. ינפלש יוודבה בחרמה יביכרמ םג ומלענ
לארשי ימוחתב ורתונ המזאזעה הטמ ינב יפלא תרשעמו ,'חיישה תיב ןקורתה ,'גולסעמו
.םלוכ ומלענ 'גולסעב הרטשמה תנחתו יטירבה הנחמה ,דגסמה ,תויונחה .דבלב שפנ 970
םיעוריאה תמצועב ודמע אל ,עקרקה לע םיביבר ינושאר תיילע םע 1943-ב ולחהש םיסחיה
.לילכ םלענו טעמכ יוודבה בחרמהו ,המחלמה ימי לש

יניס עצבמל דע םיוודבהו לארשי תנידמ
1949, תנשב רורחשה תמחלמ רחאל םיוודב 12,500 ורתונ השדחה לארשי תנידמ ימוחתב
יבגנה לאכימ יאבצה לשומה חריא ובו 1948, רבמבונב םייקתהש סקטב .הנוטלשב וריכהש
תעקב העבקנ המחלמה רחאל .לארשי תנידמ תוסח תא ושקיבש םיטבשה לש םי'חישה תא
.יאבצ לשממ 1966 דע גהנוה הבו ,'גייס רוזא'כ תיחרזמה עבש-ראב
shevet1.gif
תוקירס ל"הצ ךרע ךכ .עגפנ-עגופ יסחי םיוודבל ל"הצ ןיב םיסחיה ויה בגנה-רה רוזאב
ינושארמ םיינשב םיוודבה ועגפ ךכ .יניס םוחתל ונופ םיוודבהו ,הצולח תולוח רוזאב
ףסוי - 'יבמב' חצרו 1952, רבמטפסב רפורפ הרברב העורה חצר) רקוב-הדשב םירבחה
.(רקוב-הדשל םחורימ ךרדב יאבצ בכרל בראממ ,יריאי
ושלפש םיוודבה דגנכ המזאזעה הטממ םיוודב זא ודקפוה הנצינ רוזאב םימה תוראב לע
:הביילש הדואע דוד-ןב ףסוי ר"דל ךכ לע רפיס .יניסמ
אל לובגה תבריק תא בשייל ךרוצ שי לובגה תא חטבאל ידכש ,ןיבה (ןהכ) עשוהי"
תומוקמב םיוודב לש תולומח שולש ובשוי הז ןפואב .םיוודבב םג אלא םידוהיב קר
;יגאלימ-לא ריבב הבשוי (יתחפשמ ינב םג םהיניבו) אצע-לא טבשמ תחא הצובק :םיבושח
טבשמ איה םג ,תישילש הצובקו ;ןייריב-ריבב הבשוי םייתא-לא טבשמ היינש הצובק
יריצ תא חטבאל התייה םיוודבה םירבגה לש םתמישמ .קורבמ-ריבב הבשוי ,אצע-לא
ידי-לע הנגרואש ,תיבחרמ הנגה וז התייה .'םימלסומה םיחאה' ינפמ םיירקיעה הרידחה
תדיחי הנצינ בחרמב הלעפ 1952 רבמטפסב ..".ויברוקמל וכפהש םיוודבה תרזעב ,עשוהי
םיוודבב הארש ,ל"הצ .יניס לובגל רבעמ לא םיוודבה לש םתקיחדל האיבהש ,101-ה
םהב עגפ ,לובגה וק ידיצ ינשמ םיערתשמה םימוחתב םיענ םתויהמ ,תינוחטיב הנכס
ירי ,רפעה יכרדב םישקומ תחנה ,עסונ בכרל םיבראמ ומכ ,לומגת תולועפ .תורישי
.ומויב-םוי לש םיעוריא ןהה םינשב ויה ,בגנה-רה יבחרב םילייחו םילייטמ לע
לש התמקהל איבהש ,םיוודבה םע זא לש רקוב-הדש ירבח ורציש הלועפה ףותיש אקווד
םיסחיה תכרעמב דחוימ עוריא היה ,ידוהיה בושייל תינוציח תיוודב הנגה תרוגח
תנשב תדבעב ךרענ הז הלועפ ףותיש תובקעב .םימי םתואב תיוודב-תידוהיה תידדהה
.תוילארשי תוהז תודועת םיוודבה ולביק וירחאלו ,דקפמ 1954

1959 תנשב ל"ז דלפ ריאי ןרס חצר
,דפרס לחנב דדב טווינב היה ,רוגי ץוביק ןב ,דלפ ריאי ןרס ,םינחנצ תרייס דקפמ
םישולשה תנשב .ורכזל הבצמ ותחפשמ ינב ומיקה רתאב .1959-ב וגרהו יוודב וב עגפשכ
לחנב הבצמה ךרד ,השרוח לחנ תיתחתמ :לולסמב םיינפוא עסמ רוגי ינב ומייק ותומל
.הדוהי רבדמבש ריאי הלעמ דעו ,דפרס
:םיאבה םירבדה תא םהמ והשימ ריאשה ,תכתמה יושע הבצמה חולל תחתמ
(21.9.90) הנש 30-מ רתוי רחאל רוקיב"
.הארמה רוצנ רקבמה
טעמ ךילע הרשי אלו
שפנה ןמ
ןאכ העיגה רשא
."ןולדיח דע
לא הובגה בגנה-רהמ ןיחארסה יטבש לש תידיימה םתקחרהל איבה דלפ ריאיב עוגיפה
לובגה תא וצח םיטבשהו םילהאמה ועגפנ ,םהלש םימה תורוקמ ועגפנ .יניס לובגל רבעמ
ורזחוהש ,םיטבשה ינבמ 1200,הביילש הדוע לש ותודע יפ-לע ,ויה םהיניב .הברעמ
ויה אלו ,המחלמה רחאל בגנב ןיעידומה ןיצק זא ,ידורמנ בקעי לש ותרזעב בגנל
.חצרב םיברועמ

:עיבר'ג דמחומ יפמ תינרדומ הדגא (ובש) יול יאתבש עמש םויה םיוודבה לש םבצמ לע
."'הקוריה תרייסה ידימ העור ליצמ הנ'חאס ובא ילוה"
תורוסא ןהש םיזיע ול ויה - הזמ רתויו ,הייערב רוסאה חטשל סנכנש העורב השעמ
רבק לא ורדע תא ךשמ ,וירחא םיפדור 'הקוריה תרייס'ה ישנא תא הארשכ .הייערב
תרייסה שיאל וליעוה אלו .רבקהמ המ קחרמב רצענו פי'גה םע עיגה תרייסה שיא .ילוה
:העורה ול רמא .'קתתשה' טושפ עונמה - פי'גה עונמב ויטוטיח לכו ויתוציחל לכ
העורה הנפ '?ךיא' "תרייסה שיא ול רמא ' !ררחושת ,ישפנל ינבזעת יכ יל חיטבת םא'
,העורה לצינ ךכו ,פי'גה ענתוה דימ .תרייסה שיא לע שקיבו ילוהה לש וחור לא
."המרחהמ לצינ רדעהו

חפסנ
.'עבש-ראב זוחמב םיאודבה יטבש' ףראע-לא ףראע לש ורפס ךותמ

ירמע רבק
םמצעל הבוח םיאורו ורכזל םיצלפתמ םה .םיוודבה יניעב אוה לעילב ןב הז ירמע"
הדיימו רבקה לע רבועה יוודבה לש ותאירק) וילע םרבע ידמ ורבקב ןבא תודיילו וללקל
.("ירמע התא סואמ - ירמע אי ס'חיא" היהת ןבא וב
ימ לכש ,םינימאמ םיוודבה .ןייחבוצה תמדאב ,'ןבלה איג'ב אצמנ ירמע לש ורבק
,הצרא למגה בגמ לופי אוה :הלקת ול עראת - ןבא וב קרוז וניא וא וללקמ וניאש
.רקונת וניע וא ,רבשיתו דעמת ולגר וא
תא הז םירתוס םירופיסו תודגא אלא יתאצמ אלו ,תאזה האנשה תביסל יתשרדו יתרקח
.הז
ושקיב תחא םעפש רפוסמ .ומא לע אבש םירמוא שיו ,ותוחא לע אב הז ירמעש םירמוא שי
תורדקה - תורעסו תוחור וללוחתה הנהו םוקמל ועיגה ךאו ,ורבק לע חטתשהל ירמע ינב
רעבתו ,םיכובנ ועתו םהינפ לע ולפנ םישנאה .וחרב םילמגהו וסרהנ םילהואה ,ולפנ
."םהיפב הללקל אוה זאמו - םתמח שאכ
. 1993,(הנבל ןונמא) 'בגנ-תמר רקס'ב 204 רתא םג האר *

'גולסע ריבב םאסעלא רבק
רובק אוה .תארידקהמ ןאמתוע לש ויתובא תובאמ ,באבר ןב ןאמתוע לש וראות והז"
היה וייחב .עבש-ראב םורדל מ"ק 30 קחרמב ,המזאזע לש תועקרקה יחטשב ,'גולסעב
שמשמ ורבקו ,דואמ הבורמ התייה ותעפשה .םימש תאריבו תוקדצ ישעמב םסרופמ םאסעלא
,םיחוורמו םילודג םילהוא םיטונ םה םש .הנש ידימ וילא םירהונ םיוודבהש םוקמ
םהירבד תא רשאל םתוצרב ומשב םה םיעבשנ ףא .תונברוק םיבירקמו תואתשמ םיכרוע
."העובשב
,שיוורד היה וייחב .תארידקה הטמל םאסע-לא טבשמ ואצומ" :ךכ םיוודבה ורפיס ובשל
תעיטנ יכרוצל רבקה תקלח תא רשייל ל"קקה ירוטקרט וצרשכ .םיסינ ישעמ השעו בדנש
ורבק והזש לכה ועדי ןאכמ .לצינ רבקה וליאו ,דוע עינה אלו רוטקרטה םדנ ,השרוחה
."שודק שיא לש
.128 רתא 1993,,(הנבל ןונמא) 'בגנ-תמר רקס' םג האר *

(םאסע-לא רבקל הכומסה הנטקה הבצמה) יראבנ לא 'חייש
El-Assam :ולא םירבד ובש טקיל יראבנ לע
.םאסע-לא ונכשמ ותובישחב ךומנ ןטקה רבקה לש וכרע"
םינכושה קייקר-ובא טבשמ יראבנ-א תחפשממ ואצומ
וניבא םהרבא היהש ןמזב יכ תרפסמ הדגאה .הרוחב
םהרבא .יראבנ-א טבשה ינבמ שיא וילא ןמדזה ,יח
.דבוכ אל שיאש יפכ ,תדבוכמ הרוצב וחריאו ונימזה
םישעמ וב השעו ותוא ןילה ,ותוא הקשיה ,ול טחש
,תונמדזהה תא ולצינו טבשה ינב תאז ועמש .םיחבושמ
,םהרבא לש ולהוא לא אקווד םכרד םינווכמ ויהו
.תופי םינפ רפסב םלבקמ היה אוהו
ויהש ,הזה השעמה עמש ךא .רבד רמוא וניא םהרבאו ,ומצעתהו וברו וכלה םירוקיבהו
לע םיגלגלמ םיוודבה ויהו .רבדמה לכב אצי ,םהרבא לש וידסח תא םילצנמ םישנאה
םהל וארק ןכ לע .וביל בוט תא םילצנמו ותוא םיחירטמ ויהש לע ,הזה טבשה ינב
."('דובכ רסח' - ןולימב) ןחרטה - 'יראבא-נא' וארק טבשה יבאלו ,'םינחרטה'

(ליח-ראב) הלימת-ריבב דשאר רבק
ץע דילו ראבל ןופצמ ,ליח-ראב לחנ תמוצב ,(הלימת ידאו) רושבה לחנ תגרדמ לע
הנבמה .ןבל דיוסמו םיקולב יונב ,שדח הנבמ רבקה לע .דשאר רבק אצמנ ,לודג הטיש
,תיברעב תובותכ וילעו 1984, תנשב םקוה הנבמה .ןשי יוודב תורבק תיב ךותב אצמנ
םישמשמה ןמש םע תויחפו םשוב קובקב ,ףסכ תועבטמ :ןוגכ ,תוחנמו םינבל םילגד
םישנ לגרל תולועכ וילא ךשומו ,הדלוהל רושקה לכב לודג דשאר לש וחוכ .תורנכ
.תורקע
רבקה דיל הללפתה השאה .לגרל הלוע תיוודב החפשמ ונאצמ םוקמב םירוקיבה דחאב
רבקל התלעו תיוודבה הכישמה םשמ .ידג לש ןזוא - החנמ רבקל השיגמ איהשכ ,העירכב
.החפשמה תדועסל החותפ שא לע לשובו ידגה טחשנ םש .'גולסע-ריבב םאסע-לא
. 1993,(הנבל ןונמא) 'בגנ-תמר רקס'ב 144 רתא םג האר *
האר) דרטמ תמרב - דבע 'חייש ;עובצ רהב הניחס-א :בחרמב םיפסונ םישדוקמ םירבק
.הווח לחנב לוחה שתכמבש ,המתרג-לאו ;('םילויטו םיפונ - בגנה-רה' ,לשמ באז םג


עשוהי :העבראל הדות ינא בח ,םהיתורוסמו בגנה-רה לש םיוודבה םע ילש תורכהה לע *
ץוביקמ (ובש) יול יאתבשל ,םיביבר ץוביקמ שמש בקעיל ,רקוב-הדש ץוביקמ ל"ז ןהכ
תאש ,חטשב םמיע םיפלאמה םירויסה לע - םילשורימ דוד-ןב ףסוי ר"דלו ,הטישה-תיב
.תודות - הז קוחר ךא בורק םלוע יל וריכהש לע .ןאכ יתאבה םהיתוריפ

:תורוקמ
.ז"צרת ,ביבא-לת ,יאנתסוב ,'עבש-ראב זוחמב םיוודבה יטבש / ףראע ,ףראע-לא - 1
:ךותב ,'ןחלופ תרוצו תרוסמ ,תונומא - בגנב םיוודבה ירבק' / .ש ,יבצ-רב - 2
. 1993,רקוב-הדש הדש ס"יב 24,'םיוודבה אשונב תומישר'
לע התעפשהו עגמה תיזח - בגנב םיוודבהו ידוהיה בושייה יסחי' / .ז ,ןוויז - 3
הקלחמה ,ךמסומ ראותל רמג תדובע ,'םישימחהו םיעבראה תונשב תובשייתהה רפס בוציע
1990 ,ריאמ םעניבא 'פורפ תכרדהב ,עבש-ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,היפרגואיגל
23,'םיוודבה אשונב תומישר' :ךותב ,'םיוודבהו ידוהיה בושייה יסחי' / .ז ,ןוויז - 4
. 1992,רקוב-הדש הדש ס"יב
םיוודב עקרק ישומישב םייונישה תעפשה' / .ע ,ידלאווח ,.ח ,רעוצ ,.א ,ריאמ - 5
1992.,בהל ,ןולא ו'ג זכרמ ,'םיעבראה תונש זאמ םירצמ לארשי לובגב תיעבטה הביבסה לע