(1871 - רמלאפ ךותמ) חרזמ םורדמ טבמ - התביבסו הנצינ

רוזח