papirus 32

הזוח אוה ,תודרפנ תוסיפ 14-מ רבוחש ,הריפסל 6-ה האמה ןמ הז סוריפפ
.רמגו ןאפטס ,םהרבא לש םתושרל סנלאו ינולפ לש ותושרמ קשמ/הווח תרבעה
תויוכז" תכרעמל תוסחייתהלו ,םיעברל םימה רוב לע תוכזה תקולחל בל םיש
תרשרש לע לחה ,רגנ-ימב היקשה רדסה הארנכ ,םימ לש "האיציו הסינכ
.דבועמ ידאו דרומב תויטרפ תווח
רשאכ ,תיביסנטניא לודיג תטיש לע ,הארנכ ,דיעמ "םינאת םרכ" גשומה
.הנאתה יצע ןיב ולדוג םינפגה יחיש
הרזח